Актуальні проблеми удосконалення управління ЗЕД

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Приходько І. В.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51доцент Приходько І. В.

Опис курсу

У курсі висвітлено сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито основні операції зовнішньоекономічної діяльності, в умовах впливу зовнішнього бізнес-середовища на діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання. Висвітлені питання обліку та аналізу операцій з іноземною валютою, розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Детально розглянуті питання експорту та імпорту товарно-матеріальних цінностей та послуг, особливості обліку бартерних операцій з давальницькою сировиною.
Після вивчення курсу студенти повинні
знати: основні види ЗЕД та їх особливості; стратегічні рішення про вихід на зовнішні ринки; загальні засади прийняття управлінських рішень у міжкультурному середовищі; особливості митного оформлення об’єктів ЗЕД; етапи процесу ЗЕД підприємств.
вміти: приймати та реалізовувати управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності; вести співпрацю з посередниками на зовнішніх ринках; визначати ефективність ЗЕД підприємства.

Рекомендована література

Базова:
1. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посібник / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. − К.: КНЕУ, 2006. − 282 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / [Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко]; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2011. – 544 с.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.Е.Стровского. – М ., 1996. – 408 с.
4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / Под ред. Л.Е.Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999. – 823 с.
5. Волкова І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник / Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. − К.: Центр учбової літератури, 2011. − 304 с.
6. Дегтярева О.И., Поленова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. – 2-е изд. – М., 2000. – 320 с.
7. Єфіменко В. І. Облік у зарубіжних країнах.: навч. метод. посіб. для вивч.дисц. / В. І. Єфименко, Л. І. Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2005. – 211 с.
8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Опорний конспект лекцій / За заг. ред. О.П.Гребельника. – К., 1999. – 276 с.
9. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: Теорія, практика, рекомендації / Л. О. Кадуріна, М. С. Стрєльнікова. – Запоріжжя: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
10. Кириченко О., Кавес І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник – К., 2000. – 636 с.
11. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. – М., 1999. – 456 с.
12. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М., 1999. – 288 с.
13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під ред. А.І.Кредісова – К., 1998. – 448 с.
14. Циган Р. М. Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств / Р. М. Циган // Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України. − 2009. − №1. − С. 282-288.
Допоміжна:
1. Бровкина Е.Г., Предиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность. – К., 2000. – 196 с.
2. Внешнеэкономические сделки. Таможенное оформление в схемах. – Днепропетровск, 2000. – 52 с.
3. Внешнеторговые сделки / Сост. Гринько И.С. – Сумы, 1994. – 464 с.
4. Контракт с инофирмой / Под ред. Биржакова М.Б. – 3-е изд. – СПб., 1998. – 608 с.
5. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К., 1994. – 190 с.
6. Пувакова Е.П., Бодегин О.В. Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия. – М., 1996. – 302 с.
7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України в редакції від 25.04.2008 р. № 959-ХІІ [Електронний ресурс] // ВВР. − 1991. − №29. − ст.377. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України в редакції від 03.01.2017 р. №185/94-ВР [Електронний ресурс] // ВВР. – 1994. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80

Силабус:

Завантажити силабус