Кваліфікаційна магістерська робота (ОП Міжнародний менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Немає

Опис курсу

Кваліфікаційна мігістерська робота – це форма атестації, що передбачається на завершальному етапі здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти та Національної рамки кваліфікацій. Виконання і захист кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня є завершальним етапом навчання й одним з основних видів атестації в ЛНУ імені Івана Франка, метою якої є встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти та освітньо-професійних програм. Випускна кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – це самостійне та завершене наукове дослідження, у якому формулюються й обґрунтовуються наукові положення з елементами новітніх знань (наукової новизни), що характеризують внутрішню єдність одержаних результатів, зроблених висновків і розроблених рекомендацій, які висуваються до практичного впровадження та публічного захисту і свідчать про можливість виконувати конкретні науково-теоретичні та прикладні завдання з врахуванням специфіки різних галузей науки та сфер професійної діяльності за профілем підготовки здобувача освітнього ступеня «магістр».

Рекомендована література

Базова:

  1. Ігор Грабинський. Бакалаврські та маґістерські роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та маґістерських робіт. – Вид 4-те., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 44 с.
  2. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
  1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с.

Допоміжна:

  1. 1. Основи наукового мовлення: навч.-метод. посіб. / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т.Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.
  1. 2. Bailey, S. Academic writing: a handbook for international students. 3rd ed. London, New-York : Routledge, 2011. 314 p.
  1. 3. Tonette S Rocco; Timothy Gary Hatcher. The Handbook of scholarly writing and publishing.San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2011.

 

Інформаційні ресурси:

  1. Оформлення списку джерел – https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-u-spysku-vykorystanykh-dzherel.docx/

Матеріали

Титульна сторінка до магістерської роботи 2023

Пояснювальна записка до магістерської роботи 2023

Завдання до магістерської роботи 2023

Силабус:

Завантажити силабус