Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
936МВЕ-51доцент Ґерлах (Єлейко) І. В.

Опис курсу

Курс «Науковий семінар» є одним із складових комплексу дисциплін пов’язаних з вивченням питань методології наукового дослідження міжнародних економічних відносин. Передбачає 36 годин семінарських занять (3 кредити ЄКТС) та самостійну роботу студента.

Актуальність курсу обумовлена тією роллю, яку відіграє наука на сучасному етапі розвитку суспільства та необхідністю в повній мірі забезпечити застосування науково-дослідного інструментарію для вирішення як теоретичних, так і прикладних проблем, що виникають у сучасних міжнародних економічних відносинах у зв’язку із посиленням глобалізації та цифровізацією світової економіки.

Рекомендована література

  1. Developing Your Research Project, Online course // University of Southampton. – Link: https://www.futurelearn.com/courses/research-project
  2. Blaug, Mark. The methodology of economics: Or, how economists explain. Cambridge University Press, 1992.
  3. Scientific research methodologies and techniques – //http://www.uninova.pt/cam/teaching/SRMT/SRMTunit2.pdf
  4. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.
  5. Грабинський І.М. Бакалаврські та маґістерські роботи: Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та маґістерських робіт. – Вид 4-те., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 44 с. – (Серія: «Міжнародні економічні відносини». Вип. 41).
  6. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64411
  7. Осередчук М. Стилістика сучасних навчальних презентацій. Сервіси: Slides, Piktochart, Keynote, Crello, Canva Prezi // Викладацька майстерність (онлайн курс). – Режим доступу: https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/modul-ii-2/
  8. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. Замулко, О. С. Іщенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.
  9. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. посібник / С. Е. Сардак. – Д. : ДГУ, 2018. – 103 с.

Силабус:

Завантажити силабус