Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Диференційований залік

Опис курсу

Виробничу (переддипломну) практику на кафедрі міжнародних економічних відносин проходять студенти магістратури факультету міжнародних відносин, ОП Міжнародний менеджмент спеціальності 292 – міжнародні економічні відносини. Практика є складовою частиною навчального процесу. Термін виробничої (переддипломної) практики – п’ять тижнів.

Виробнича (переддипломна) практика дає змогу студентам опанувати сучасні методи, форми організації та знаряддя праці у галузях майбутніх професій, виховують в них потребу систематично поновлювати свої знання для творчого використання в наступній професійній діяльності в сучасних умовах реформування економіки.

Виробнича (переддипломна) практика є проміжним етапом підготовки студентів до написання магістерської роботи. На цій практиці студент всебічно вивчає один із напрямів діяльності підприємства, виконує індивідуальні завдання. Збирає практичний і статистичний матеріал для магістерської роботи.

Завдання практики пов’язані з потребами чи проблемами підприємств-замовників, науково-дослідними роботами кафедри міжнародних економічних відносин, з підготовкою доповідей студентів на студентських наукових конференціях.

 

Місце практики: структурні підрозділи органів державного управління (міністерств, регіональних управлінських структур), підприємства та банки, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, представництва України за кордоном, тощо.

Рекомендована література

Базова:

 1. Менеджмент міжнародного бізнесу: організація і проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня / Уклад.: А. Дунська, М. Кравченко, В. Дергачова, Н. Ситник. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 50 c.
 2. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., Сментина Н.В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. Одеса : ОНЕУ, 2013. 670 с.
 3. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 396 с.
 4. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: підручник. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2005. 824 с.
 5. Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: підручник (перевидання).Київ : ЦП «Компринт», 2020. 597 с.

Допоміжна:

 1. Шимановська-Діанич Л. М. Програма та методичні рекомендації щодо проходження переддипломної виробничої практики здобувачами вищої освіти 2 курсу ступеня магістра спеціальності 073 Менеджмент освітня програма «Менеджмент і адміністрування» ПУЕТ / Л. М. Шимановська-Діанич, С. В. Філіна. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 25 с.
 2. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник / І. М. ПарасійВергуненко ; за ред. Л. М. Кіндрацької. Київ : КНЕУ, 2016. 629 с.
 3. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик: навч. посіб. Київ,1998. 314 с.
 4. Атюшкіна В. В., Бурко Я. В., Галгаш Р. А. Економічна діагностика : навч. посіб. Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Київ : Аграр Медиа Груп, 2018. 233 с.
 5. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. Кучеренко, В. Г. Бикова ; за заг. ред. А. М. Колосова. Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. 352 с.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Законодавство України. URL: http://www.rada.kiev.ua/
 2. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/
 3. Державний комітет статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/
 4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL:http://www.nbuv.gov.ua/

Матеріали

Щоденник практики

Силабус:

Завантажити силабус