Грабинський Ігор Михайлович

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: ihor.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проф. Грабинський І.М. є відомим ученим в галузі міжнародних економічних відносин, фундатором нового наукового напряму у дослідженні екологічних проблем світової економіки, автором теорії порівняльної еколого-економічної переваги у зовнішній торгівлі (2000 р.). Ним розроблена методика розрахунку абсолютної та відносної еколого-економічної переваги країни у зовнішній торгівлі.

Серед інших наукових інтересів: сучасні економічні системи; історія грошей та грошового обігу на території України.

Курси

Вибрані публікації

СПИСОК вибраних публікацій
Монографії, підручники та навчальні посібники
1.      Ватаманюк З.Г., Грабинський І.М., Злупко С.М. та ін. Економічна теорія. Частина 1. Вступ / За ред. З.Г.Ватаманюка: Текст лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1992.– 150 с.
2.      З.Ватаманюк, І.Грабинський, С.Злупко та ін. Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред.З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– 192 с.
3.      Грабинський І. Сучасні економічні системи: Тексти лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1996.– 160 с.
4.      Грабинський І.М. Сучасні економічні системи: проблеми еколого–економічної ефективності.– Львів, 1996.– 170 с.– Деп. в УкрІНТЕІ 29.10.96, №88–Ук96 // Анот. в ж. “Експрес–новини: наука, техніка, виробництво”, 1997, №2.
5.      Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. Зб.доповідей та повідомлень Восьмої наук. сесії Екон. комісії НТШ, Березень, 1997 / Упорядники тому: Степан Злупко, Ігор Грабинський.– Львів: НТШ, 1997. – 100 с. – (Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ. Том 8).
6.      Ігор Грабинський. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник.– Львів: Інтереко, 1997.– 176 с.
7.      Ігор Грабинський. Еколого–економічна система України: порівняльний аналіз.– Львів: НТШ, 1997.– 240 с.
8.      Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– 408 с.
9.      Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.2. Мікроекономіка: Навч. посібник / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– 280 с.
10.  Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / З.Ватаманюк, Т.Воробій, І.Грабинський та ін.; За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– 288 с.
11.  Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– 708 с.
12.  Економіка: Навч. посібник для 10–11 класів шкіл з поглибленим вивченням економіки та вступників до вищих закладів освіти / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський; За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– 384 с.
13.  Англо-український словник з міжнародної економіки / Склали Ігор Грабинский та Богдан Лапчук = Englsh-Ukrainian Dictionary of Intrnational Economics / Compiled by Ihor Hrabynskyi and Bohdan Lapchuk: Для студентів спеціальності 7.030403 – «міжнародні економічні відносини». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 52 с. – (Серія: «Міжнародні економічні відносини». Вип. 22).
14.  Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина / Ватаманюк З., Грабинський І., Панчишин С. та ін. – К.: Альтернативи, 2001.- 708 с.
15.  Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 223 с.
16.  Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce / Pod redakcją Mirosławy Janoś-Kresło i Ihora Hrabyńskiego. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – 147 s.
17.  Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози / За науковою редакцією Проф. Д-ра Ігора Грабинського. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – 101 с.
18.  Polish-Ukrainian Economic Relations: Chances and Challenges / Edited by Igor Hrabynskyy, Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008. – 96 p.

 

Статті
1.        Грабинський І.М. Сучасні економічні системи // Економічна теорія. Частина 1. Вступ / За ред. З.Г.Ватаманюка: Текст лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1992.– С.123–150.
2.        Грабинський І.М. Особливості природокористування в умовах ринкової економіки // Економіка України на шляху до ринку. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна.– Львів: Світ, 1993.– Вип.24.– С.37–39.
3.        Грабинський І. Зовнішня торгівля. Валютні відносини // Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред.З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– С.160–168.
4.        Грабинський І. Світова економіка. Міжнародні економічні відносини // Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред. З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– С.149–159.
5.        Грабинський І. Економічні студії на сторінках “Записок Наукового товариства ім.Т.Шевченка” (1892–1939) // Джерела економічної україністики.– Львів, 1993.– С.8–11.
6.        Ігор Грабинський. Економічна система України: проблема вибору // Державність.– 1994.– №1-2.– С.17–18.
7.        І.М.Грабинський. Проблеми формування еколого–економічної системи України // Проблеми становлення ринкової економіки. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна. 1994. Вип.25.– Львів: Світ, 1994.– С.16–18.
8.        Ігор Грабинський. Роль НТШ у розвитку української економічної науки // Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22–28 серпня 1993 року. Доповіді і повідомлення. Історіографія українознавства, етнологія, культура.– Львів, 1994.– С.87–92.
9.        Ігор Грабинський. Формування національної еколого–економічної системи: світовий досвід та українські реалії // Науковий Збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен–Львів, 1995.– Т.17.– С.313–316, 366.
10.    І.М.Грабинський. Пролеми ефективності еколого-економічної системи // Становлення національної економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 1995. – Вип.26. – С.27-29.
11.    Грабинський І.М. Робітництво у структурі еколого-економічної системи України // Формування ринку праці та його галузеві особливості: Матеріали науово-практичної конференції, Львів, 2 березня 1995 року. – Львів, 1995. – С.49-50.
12.    Ігор Грабинський. Економічні системи в Європі: особливості екологічної орієнтації // Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. Зб.доповідей та повідомлень Восьмої наук. сесії Екон. комісії НТШ, Березень, 1997.– Львів: НТШ, 1997. – С.14–21. – (Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ. Том 8).
13.    Ігор Грабинський. Національна економіка як еколого–економічна система // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Львів, 1997.– Вип.1.– С.10–13.
14.    Злупко Т.С., Грабинський І.М. Дослідження регіональних та національних особливостей трансформації економічної системи України // Регіональна економіка (Львів).– 1997.– №2.– С.188–191.
15.    Ігор Грабинський. Екологічна концепція національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні: Наук.зб.– Львів, 1997.– Вип.2.– С.16–18.
16.    Грабинський І. Світова економіка. Форми міжнародних економічних відносин // Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– С.388–406.
17.    Грабинський І. Сучасні економічні системи // Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– С.248–278.
18.    Грабинський І. Світова економіка. Міжнародні економічні відносини // Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– С.211–226.
19.    Грабинський І. Економічні системи // Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– С.248–265.
20.    Ігор Грабинський. Сучасні економічні системи: досвід регіональної екологічної політики // Регіональна економіка.– 1998.– №1.– С.103–111.
21.    Грабинський І. Світова економіка. Форми міжнародних економічних відносин // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– С.400–418.
22.    Грабинський І. Проблеми економіки країн, що розвиваються // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. –  Львів: Інтереко, 1998.– С.419–435.
23.    Грабинський І. Сучасні економічні системи // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– С.436–466.
24.    І.Грабинський. Проблеми екологічної ефективності національної економічної системи // Україна на шляху до ринку. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна. 1998. Вип.28.– Львів: Світ, 1998.– С.35–38.
25.    Ігор Грабинський. Скарби української економічної думки [Рецензія на книгу: Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук.ред.пер., авт.вступ.розд. і біогр.довід. С.М.Злупко.– К.: Знання, 1998.– 448 с.] // Аудиторія (Львів).– 1999, 12–18 березня.– Ч.6 (2250).– С.12.
26.    Грабинський І.М., Стасишин А.В. Основи світової економіки // Економіка: Навч. посібник для 10–11 кл. / За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– С.297–325.
27.    Грабинський І.М. Сучасні моделі ринкової економіки // Економіка: Навч. посібник для 10–11 кл. / За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– С.341–356.
28.    Ігор Грабинський. Християнські цінності у формуванні еколого–економічної системи України // Київська церква: Альманах християнської думки (Київ–Львів).– 1999.– №5.– С.67–68.
29.    Ігор Грабинський. Тіньовий ринок праці в Україні // Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна.– 1999.– Вип.29.– С.74–77.
30.    Ігор Грабинський. Модель національної–еколого–економічної системи // Формування ринкової економіки в Україні: Наук.зб.– Львів: Інтереко, 1999.– Вип.5.– С.365–370.
31.    Ігор Грабинський. Християнські цінності у формуванні еколого–економічної системи України // Церква і соціальні проблеми. Екологія, економічка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. – Львів: Місіонер, 2000.– С.217–220.
32.    І.М. Грабинський. Теоретичні підстави розгляду національної економіки як еколого–економічної системи // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, Львів, 22–26 травня 2000 р. / В 2 ч.– Львів: ІРД НАН України, 2000.– Ч.2.– С.323–325.
33.    Грабинський І. Тіньова економіка в Україні: причини існування та шляхи подолання // Зовнішньоекономічний кур’єр.– 2000.– №1–2.– С.10–12.
34.    І.М.Грабинський. Формування екологічної парадигми сучасної економічної науки // Формвання нової парадигми економічної освіти в Україні (До 150-річчя від дня народження Сергія Подолинського): Матеріали міжнародної науково-методичної конеренції, Львів, 19-20 жовтня 2000 р. – Львів, 2000. – С.8-13.
35.    Ігор Грабинський. Зовнішньоекономічний чинник у моделі націнальної еколого-економічної системи // Вісник Львівсього університету. Сер. міжн. відн. – 2000. – Вип.2. – С.464-470.
36.    Грабинський Ігор. Економічні системи України та Польщі (проблеми ринкової трансформації) // Стратегія українсько-польсь­кого соціально-економічного партнерства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 грудня 2000 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С.19-20.
37.    Ігор Грабинський. Управління якістю навколишнього середовища: проблеми теорії і практики // Формування ринкової економіки України.- 2001.- Вип. 8.- С. 533-537.
38.    Ігор Грабинський. Еколого-економічна рівновага: еволюція поглядів на шляхи її досягнення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон.- 2001.- Вип. 30.- С. 54-61.
39.    [Грабинський І.М.] Виникнення і розвиток міжнародних економічних відносин // Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- С.176-186.
40.    [Грабинський І.М.] Міжнародна торгівля // Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- С.187-195.
41.    Ігор Грабинський, Ірина Єлейко. Економічні основи та перспективи міжнародної мігрційної політики України // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн.- 2001.- Вип.3.- С.140-149.
42.    Ігор Грабинський. Президентська нагорода вченому зі світовим ім’ям // Дух, наука, думка, воля: Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професор, дійсного члена НТШ, заслуженого діяча науки і техніки України Степана Злупка. – Львів: Тріада плюс, 2001. – С.74-76.
43.    І.М.Грабинський. Власність в економіці // Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина / Ватаманюк З., Грабинський І., Панчишин С. та ін. – К.: Альтернативи, 2001.- С.52-57.
44.    Ігор Грабинський. Світова економіка як глобальна еколого-економічна система // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн.- 2002.- Вип.7.- С.82-90.
45.    Ihor Hrabynskyy. Przewagi ekologiczno-ekonomiczne w handlu międzynarodowym // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia: Zeszyt naukowy (Radom).- 2002.- Nr.4.- S.135-144.
46.    Igor Hrabynśkyj, Jurij Feduń. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach integracji Ukrainy z Unią Europejską // Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej: Gospodarka, rynek, konsument / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.- Warszawa: IRWiK, 2003.- S.25-30.
47.    Грабинський І. Світова економіка як глобальна еколого-економічна система // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки (Хмельницький).- 2003.- №6, Ч.2 .- С.21-27.
48.    Грабинський І. Актуальні проблеми управління якістю навколишнього середовища в Україні // Ринкова трансформація економіки України: Теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24-25.10.2003.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.- С.59-60.
49.    Ihor Hrabynskyj. Umweltqualitätsregulierung vor dem Hintergrund der Transformation des Wirtschaftssystems der Ukraine // Sociokutureller Wandel im Verfassungsstaat: Phänomene politischer Transformation / Hg. von H.Kopetz, J.Marko, K.Poier. – Wien; Köln; Graz: Böhlau Verlag, 2004. – Band 90/II. – S.1295-1302.
50.    Ihor Hrabynski, Hryhorij Shamborowski. Koszty i korzyści dlia Ukrainy zwązane z rozszrzeniem Unii Europejskiej // Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.- Warszawa: IRWiK, 2004. – S.19-28.
51.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі товарами // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.59-80.
52.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.151-170.
53.    Грабинський І.М., Мол К. Торгівля та ринок: поняття та особливості регулювання // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.249-262.
54.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.425-442.
55.    Ihor Hrabynsky. Ewolucja poglądów na ekologiczno-ekonomiczną równowagę // Badania naukowe = Academic Research (WSU w Kielcach). – 2005. – Vol.16, Nr.2. – S.49-59.
56.    Ігор Грабинський. Світове сільське господарство: ресурси, виробництво та міжнародна торгівля // Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С.11-23.
57.    И.Грабинский. Предварительные прогнозы и первые реальные последствия расширения ЕС для развития торгово-экономических отношений между Украиной и странами ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин КНУ ім Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 56, частина 1. – С.38-43.
58.    Ігор Грабинський. Світове сільське господрство на початку ХХІ століття // Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce / Pod redakcją Mirosławy Janoś-Kresło i Ihora Hrabyńskiego. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – S.7-17.
59.    Ihor Hrabynsky. Regiony ekonomiczne na Ukrainie: problem podziału regionalnego // Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcją naukową Krystyny Bobińskiej. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – S.41-46.
60.    Ігор Грабинський. Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу та колишнього Радянського Союзу // Політика Європейського Союзу щодо України: партнерство чи членство? Програма ІІІ Міжнародної Наукової Конференції, Люблін, 16-17 листопада 2006 р. – Люблін, 2006. – С.11.
61.    Ігор Грабинський. Трансформаця структури зовнішньої торгівлі України в умовах інтеграції до Європейського Союзу // Політика Європейського Союзу по відношенню до України: партнерство чи членство? / Ред. Анджей Подраза. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2006. – С.118-131.
62.    Ihor Hrabynskiy. The Transformation of Foreign Trade Structure of Ukraine under the Conditions of  Integration into the European Union // The European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership? / Editor: Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2006. – P.121-135.
63.    Ihor Hrabynskiy. Transformacja struktury handlu zagranicznego Ukrainy w warukach integracji z Unią Europejską // Polityka UE wobecUkrainy: partnerstwo czy członkowstwo? / Redacja naukowa: Andrzej Podraza. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006. – S.128-143.
64.    Грабинський І.М., Мол К. Торгівля та ринок: поняття та особливості регулювання // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.23-36.
65.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі товарами // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.73-94.
66.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.165-184.
67.    Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.369-386.
68.    Грабинський І.М., Томлін Б. Аналіз зовнішньоторговельних проблем та формуваня політики уряду // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.451-472.
69.    Грабинський І.М., Москалик Р.Я. Словник термінів і позначень з комерційної дипломатії, торговельної політики та права // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.661-684.
70.    Ігор Грабинський. Банківська система України та її еволюція у 1990-2007 рр. // System bankowy a gospodarka: Perspektywy Poski, Białorusi i Ukrainy / Pod redakcją naukową Jana L.Bednarczyka i Anity Szyguły. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2007. – S.9-23.
71.    Ігор Грабинський, Марія Гнатишин. Світова торгівля та її вплив на стан довкілля // Вісник Львівського університету. Серія міжнар. відносини. – 2007. – №19. – С.203-208.
72.    Ihor Hrabynski. Polsko-ukraiński handel przygraniczny i jego wpływ na kształtowanie rynku dóbr konsumpcyjnych w Obwodzi Lwowskim // Konsument na rynku europejskim / Redakcja naukowa: dr Anna Dąbrowska, dr Mirosława Janoś-Kresło. – Warszawa:  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. – S.39-47.
73.    Ігор Грабинський. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України з ЄС та Польщею у 1991-2007 рр. // Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози: XVI Міжнародна Наукова Конференція, Люблін, 22-23 листопада 2007 р. –  Люблін, 2007. – С.7.
74.    Іhor Hrabynkyy. Іноваційні чинники трансформації структури зовнішньої торгівлі України у 1991-2007 рр. // Przedsiębiorczość i innowacje: Problemy, koncepcje, wyzwania / Pod redacją naukową Stansława Lisa, Teresy Szot-Gabryś. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2008. – S.131-142.
75.    Ігор Грабинський. Розширення Європейського Союзу та його вплив на зміни у структурі зовнішньої торгівлі України з Польщею та ЄС // Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози / За науковою редакцією Проф. Д-ра Ігора Грабинського. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – С.11-21.
76.    Ihor Hrabynskyy. Expansion of the European Union and its influence on changes in the structure of Ukraine’s foreign trade with Poland and the EU // Polish-Ukrainian Economic Relations: Chances and Challenges / Edited by Igor Hrabynskyy, Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008. – P.9-19.
77.    Ihor Hrabynskiy. Rozszerzenie Unii Europejskiej i jego wpływ na zmianę w strukturze handlu zagranicznego Ukrainy z Polską i UE // Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / Redakcja naukowa: Andrzej Podraza. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008. – S.22-32.
78.    І.Грабинська, І.Грабинський. Еволюція форм грошового обігу на українських землях // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип.40. – С.7-10.
79.    Игорь Грабинский. Украинские деньги: прошлое, настоящее, будущее // Peniądz – kapitał – praca – wspólne dziedzictwo Europy – Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Rosja-Sławacja-Ukraina: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numinizmatycznej, Białystok-Augustów, 18-21 września 2008 r. – Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2008. – S.235-239.
80.    Ihor Hrabynskyy. Генетично модифікована сільськогосподарська продукція: проблеми та перспективи // Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji / Pod redakcją naukową Teresy Szot-Gabryś. – Kielce: WSU im. St. Staszica w Kielcach, 2009. – S.135-142.
81.    Ihor Hrabynskyj. Transformacja struktury handlu zagranicznego Ukrainy z krajami UE i WNP w latach 1992-2006 // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2009. – Vol.22, No.2. – S.23-36.
82.    Igor Grabiński. Symbole ukraińskiej państwowości na monetach, banknotach i znaczkach pocztowych // Peniądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy – Białoruś-Estonia-Litwa-Łotwa-Polska-Rosja-Rumunia-Sławacja-Ukraina / Pod redakcją Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik. – Augustów-Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2008. – S.328-337.
83.    Ihor Hrabynskyy. Ewolucja obiegu pieniężnego a terytorium współczsne Ukrainy // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2010. – Vol.25, No.2. – S.65-73.
84.    Ihor Hrabynskyy. Osobliwości i drogi przeniknięcia genetycznie zmodyfikowanej produkcji na rynek Ukrainy // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2010. – Vol.26, No.3. – S.5-16.
85.    І.М.Грабинський. Виникнення і розвиток міжнародних економічних відносин // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посіб. / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – К.: Знання, 2010. – С.172-181.
86.    І.М.Грабинський. Міжародна торгівля // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посіб. / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – К.: Знання, 2010. – С.182-189.
87.    І.М.Грабинський. Зона вільної торгівлі з ЄС: можливості та загрози для українських підприємств // Вісник Міжнародного словʼянського університету (Харків). Сер. «економічні науки». – 2011. – Том 14. – №1. – С.100-105.
88.   Ігор Грабинський, Романа Міхель. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2011. – Вип.28. – С.150-158.
89.   Грабинський Ігор. Дослідження еколого-економічних проблем світового господарства у Львівському університеті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2012. – Вип.30. – С.254-265.
90.    Ihor Hrabynskyi, Olga Negrych. Motivations for Foreign Direct Investment in the Ukraine’s Economy // Handel wewnętrzny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuktur (Warszawa). – 2013. – Nr 6. – S.3-15.
91.    Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / І.М.Грабинський, І.В.Михайляк, Л.А.Українець та ін. За ред. проф. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 336 с.
92.    Ihor Hrabynskyi: The research of ecological and economic problems in international trade at Ivan Franko National University of Lviv // Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: Summaries of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. –  P.9-12.

93.    Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: Summaries of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. –   82 p.

94.    Ігор Грабинський:  Дослідження еколого-економічних проблем у міжнародній торгівлі у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали ІІ міжна­родної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. –  C.9-18.

95.    Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали ІІ міжна­родної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. –  86 с.

96.   Грабинський Ігор, Міхель Романа: Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип.36, частина 1. – С.15-22.
97.   Єлейко І.В., Грабинська І.В., Грабинський І.М. Формування політики імміграційної привабливості Португалії //Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2014. – №4. – [18 c.]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/132.
98.    Грабинський І.М.,  Міхель Р.В.: Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип.123, частина 2. – С.90-98.
99.   Грабинський І.М., Міхель Р.В.: Потенціал розвитку торгівлі послугами України з ЄС після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – №3. – С.6-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_3_3.
100.  Грабинський І.М., Єлейко І.В. Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №98. – С.5-15. – (Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, www.eprostir.dp.ua). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_98_3.

101. Грабинський І., Кричковський Т. Політико-економічні проблеми енергетичної незалежності України // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2016. – Вип. 39. – С. 163-174.

Наукова біографія

Грабинський Ігор Михайлович народився 29 лютого 1960 р. у м.Львові.

Закінчив Львівську середню школу №21. У 1977-1982 рр. навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1982-1986 рр. навчався в аспірантурі Львівського університету і у 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Соціально-економічні проблеми якості навколишнього середивища» (науковий керівник – доц.Ватаманюк З.Г.).

У 1993 р. проф.Грабинському І.М. просуджене вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

У 1994-1995 рр. навчався на докторській програмі Українського Вільного Університету (м.Мюнхен, Німеччина) і у липні 1996 р. здав докторський іспит і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичної економії (PhD) на тему «Сучасні еколого-економічні системи» (промотори – проф. д-р М.Богатюк та проф. д-р О.Бей).

У 1994-1997 рр. перебував у докторантурі Львівського університету і у 1998 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Еколого-економічна система України: проблеми макроекономічної ефективності» (науковий консультант – проф.Туниця Ю.Ю.).

З 1978 р. у Львівському університеті працював на посадах: лаборанта, завідувача навчально-методичним кабінетом, асистента, доцента, професора, заступника декана економічного факультету, а з травня 2000 р. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2001 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин.

З 2000 р. проф.Грабинський І.М. був науковим керівником науково-дослідних робіт «Вдоскона­лення механізму зовнішньоекономічної діяльності України в контексті входження до системи європейської інтеграції» (№ДР 0199U003618), «Концепція сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до Європейського Союзу» (№ДР 0102U003575), «Теоретичні основи виявлення еколого-економічної переваги у зовнішній торгівлі України» (№ДР 0105U002223), «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі» (№ДР 0108U000745) та «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи» №ДР 0114U004246.

Проф.Грабинський І.М. ініціював проведення періодичних (що два роки) міжнародних конференцій «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р.).

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 у 2011-2013 роках із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Львівському університеті, (спеціальність 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини»). На даний час проф.Грабинський І.М. член цієї ж спеціалізованої ради та спеціалізованої ради зі спеціальності 08.00.01 – «економічна теорія».

У 2012 р. Вчена Рада Львівського університету присвоїла проф.Грабинському І.М. почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Академія наук вищої школи України у 2012 р. обрала проф.Грабинського І.М. своїм дійсним членом (академіком).

Проф.Грабинський І.М. є членом редколегій «Вісника Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини», наукового збірника Львівського університету «Формування ринкової економіки в Україні», наукового журналу «Handel wewnętrzny» (Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Варшава, Польща) та журналу «Socio-Economic Analysis» (St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo, Великотирново, Болгарія).

Автор та співавтор 11 монографій, 15 підручників та понад 200 наукових статей опублікованих в Австрії, Білорусії, Польщі, Росії та Україні.

Науковий керівник 16-ти захищених кандидатських дисертацій.

Міжнародні програми та закордонні стажування 

 1. Докторська програма в Українському Вільному Університеті, Мюнхен, Німеччина – 1994-1996.
 2. Наукове стажування в Школі міжнародних відносин Університету Дж. Вашингтона (The George Washington University), Вашингтон, США – IX-X.1995.
 3. Міжнародний науковий проект, Університет м. Гент (University of Ghent), Гент, Бельгія – V.2001.
 4. Міжнародний науковий проект, Афіни, Греція – VII.2002.
 5. Наукове стажування в Школі міжнародних відносин Університету Дж. Вашингтона (The George Washington University), Вашингтон, США – I-V.2003.
 6. Наукове стажування у (a) Віденському економічному університеті (Vienna University of Economics and Business Administration) та (б) Австрійському інституті економічних досліджень (Austrian Institute of Economic Research), Відень, Австрія – XI.2004.
 7. Наукове стажування у Варшавському Університеті (Uniwersytet Warszawski), Варшава, Польща – ХІ.2010.
 8. Наукове стажування у Великотирнівському університеті ім. Св. Кирила і Мефодія (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“), Великотирново, Болгарія – V.2012.
 9. Наукове стажування в Ягеллонському Університеті (Uniwersytet Jagielloński), Краків, Польща – Х.2012.
 10. Наукове стажування в Жешівському Університеті (Uniwersytet Rzeszowski), Жешув, Польща – IV.2014.
 11. Наукове стажування у Вроцлавському Університеті (Uniwersytet Wrocławski), Вроцлав, Польща – XI.2015.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!