Державне регулювання зовнішньої торгівлі

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з базовими принципами застосування важелів державного впливу на ринкову економіку для підвищення рівня ефективності суспільного виробництва та зростання добробуту населення.

Завдання:
а) опанування теоретичних основ державного регулювання зовнішньої торгівлі;
б) вивчення особливостей державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні;
в) вивчення методів та інструментів регулювання зовнішньої торгівлі товарами та послугами, правами інтелектуальної власності, валютно-фінансового регулювання;
г) визначення досвіду державного регулювання зовнішньої торгівлі у країнах з ринковою економікою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
а) особливості організації системи державного регулювання зовнішньої торгівлі та методи підвищення їх ефективності;
б) специфіку впливу державного регулювання зовнішньої торгівлі на основні економічні показники та пропорції суспільного виробництва;
в) теоретичні основи організації регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

вміти:
а) грамотно користуватись інструментами державного регулювання зовнішньої торгівлі з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності;
б) організовувати ефективну роботу в структурах державного управління та органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях, установах.

володіти:
а) методикою та інструментарієм державного регулювання зовнішньої торгівлі.

Рекомендована література

Основна:

 • 1. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К.: Знання, 2008. – 330 с.
 • 2. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібн. – К.: Знання, 2006. – 462 с.
 • 3. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2006. – 704 с.
 • 4. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібн. – К.: Знання, 2008. – 365 с.
 • 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. О.А.Кириченка. – К.: Знання, 2008. – 518 с.

Додаткова:

 • 1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2002. – 494 с.
 • 2. Горін Н. Нетарифні методи в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – Вип. 6. – С. 234-236.
 • 3. Горін Н. Субсидування експорту як складова політики державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Ч.ІІ. – С. 554-556.
 • 4. Горін Н.В. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід Польщі: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 192 с.
 • 5. Горін Н.В. Сучасний стан і перспективи розвитку системи експортного фінансування (кредитування) в Україні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Зб. наук. праць за матеріалами ХІІІ міжнар. наук.-практ. конференції. – Вип. 2. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. – Ч.ІІ. – С. 65-69.
 • 6. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422 с.
 • 7. Лапчук Б.Ю. Валютна політика: Навч. посібн. – К.: Знання, 2008. – 212 с.
 • 8. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г.Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий та ін.; За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
 • 9. Мокій А.І., Янків М.Д., Яхно Т.П., Горін Н.В. Регулювання світової економіки: Навч.-метод. посібник. – Львів: Коопосвіта, 2004. – 204 с.
 • 10. Науменко В.П., Пашко П.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. . – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 394 с. .
 • 11. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посібн. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

Інформаційні ресурси:

 • 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – Доступно з: www.ukrstat.gov.ua
 • 2. Офіційна веб-сторінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Доступно з: www.me.gov.ua
 • 3. Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність. Офіційний портал Верховної Ради України. – Доступно з: www.rada.gov.ua
 • 4. Офіційна веб-сторінка Світової організації торгівлі – Доступно з: www.wto.org
 • 5. Офіційна веб-сторінка Світового банку – Доступно з: www.worldbank.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму