Грабинський Михайло Ігорович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: mykhailo.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: uk.hrabynskyi.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Міжнародне економічне право, міжнародне фінансове право, фінансово-кредитні відносини, фінансові права людини, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, порівняльне цивільне право, медіація, римське право, інформаційні системи та технології у діяльності юристів-міжнародників.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві».

Курси

Публікації

Дисертація:

Книги:

 • Грабинський М. І. Юридична природа міжнародного кредитного договору. Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку : монографія / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів.  2021. С. 130-142.

Наукові статті:

Участь в конференціях:

 • Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста. Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. Львів: НВФ «Українські технології», 2014. Частина 2. С.46-47.
 • Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. С.79-83.
 • Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. С.46-49.
 • Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2016.
 • Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.
 • International aspect of trade, environment and law. Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the Fourth Biennial International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi.  Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2018. P.97-100.
 • Класифікація міжнародних економічних, фінансових та кредитних договорів. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information : dcoll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V. 3. P. 18-21.
 • Стабільність міжнародних фінансово-кредитних правовідносин (на прикладі МВФ та МБРР). Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 4-5 квітня 2019 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 50-53.
 • Про доцільність попередньої правової експертизи міжнародних кредитних угод. Україна-Європа: між політичними деклараціями та експертними оцінками. Матеріали I міжнародного експертного форуму (13 вересня 2019 року, Львів). Львів: 2019. С.55-56.
 • Значення фінансово-кредитних правовідносин в контексті конфліктів міжнародного характеру. Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції. (Львів, 11 грудня 2019 р.) / Упорядники: Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С.  Львів: Факультет міжнарожних відносин ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 20-22.
 • Правові аспекти та проблеми реформування системи економічної безпеки Східної Європи. Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 25 вересня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 39-42.
 • Міжнародно-правові аспекти економічної безпеки держави при вирішенні міжнародних економічних спорів. Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 7-8 жовтня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 22-24.
 • Роль принципу «поваги прав людини» у міжнародних фінансово-кредитних відносинах. Права людини – пріоритет сучасної держави. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 10 грудня 2020 року, м. Одеса: збірник матеріалів конференції. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 5-7.
 • Валютна війна як різновид гібридної війни. Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 18-19 грудня 2020 р. / Упорядники: Мальський М.З., Вовк Р.В., Кучик О.С. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 27-29.
 • Правовий статус суб’єктів міжнародного права як гарантія їх безпеки. Криза сучасної системи міжнародної безпеки: нова карта геополітичних протистоянь. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 16 квітня 2021 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 41-44.
 • Інформаційна безпека та кібербезпека під час пандемії COVID-19. Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 13-14 травня 2021 р. / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 39-41.
 • Питання адвокатської практики юриста-міжнародника. Адвокатура в умовах сучасних змін : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2021. С. 103-106.
 • Перспективи виокремлення фінансових прав у нових поколіннях прав людини. Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф.(м. Одеса, 10 грудня, 2021 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021.  С. 8-11.
 • Перспективи розширення системи прав людини у новому міжнародному правопорядку. Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.). Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т.  Одеса, 2022. С. 73-77. DOI : https://doi.org/10.32837/11300.22665.

Біографія

Кандидат юридичних наук (2021). Адвокат (2019). Медіатор (2024).

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2014), магістерську програму факультету економіки, менеджменту і міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського університету (2016), аспірантуру на кафедрі міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського університету (2017).

У 2017 проходив наукове стажування в Університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, Округ Колумбія, США).

З 2017 по 2023 – асистент, а з 2023 – доцент кафедри міжнародного права Львівського університету.

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області. Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2017).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!