Навчальна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5МВП-31Шевчук Т. П., доцент Грабинський М. І.
МВП-31Олексів О. Б.

Опис курсу

Програма навчальної практики розроблена на основі Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, відповідно до навчального плану факультету міжнародних відносин, освітньо-професійної програми підготовки юристів-міжнародників і з врахуванням особливостей баз практики та галузей, в яких можлива майбутня робота випускників факультету.

Навчальна практика студентів є важливою невід’ємною складовою частиною процесу підготовки юристів-міжнародників на факультеті міжнародних відносин. Як проміжна ланка практичної підготовки навчальна практика передбачає ознайомлення із діяльністю відповідних служб на підприємствах, установах та організаціях, закріплення та поглиблення теоретичних знань отриманих під час навчання на факультеті міжнародних відносин,  набуття досвіду професійної діяльності у спеціалізованих відділах та службах на підприємствах, установах, організаціях, діяльність яких пов’язана із застосуванням актів міжнародно-правового характеру.

Навчальну практику тривалістю три календарні тижні проходять студенти 3-го курсу факультету міжнародних відносин денної форми навчання за спеціальністю «Міжнародне право». Базами практики є: Міністерство закордонних справ України та його представництва, інші міністерства та органи центральної державної влади, органи законодавчої та виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та управління, органи юстиції, суди, прокуратура, нотаріат, митниця, підприємства, установи, організації тощо.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики здійснює кафедра міжнародного права, що включає і забезпечення та організацію практики на основі двосторонніх угод між університетом та відповідними базами практики.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюється викладачами кафедри міжнародного права. Проходження практики на місцях забезпечується базою практики та здійснюється під керівництвом керівника практики за місцем її проходження.

Захист практики здійснюється по її завершенні перед спеціальною комісією до складу якої входять керівники від кафедри, за місцем практики та інші спеціалісти в галузі міжнародного права.

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами та засобами  майбутньої професійної діяльності в галузі міжнародно-правових відносин як публічного, так і приватного характеру, формування на основі отриманих знань, спеціальних умінь та навичок організації правової роботи  прийняття самостійних відповідальних рішень.

Основні завдання практики полягають у  поглибленні та закріпленні теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, формуванні умінь правильно застосовувати норми міжнародного та внутрідержавного права та набутті досвіду правової роботи.

Зокрема, в результаті проходження практики студент повинен:

Знати: основні теоретичні та практичні питання, які складають предмет та зміст міжнародно-правового регулювання, його сутність, роль та значення в процесі міжнародного співробітництва, критерії, способи та засоби його відмежування від інших видів правового регулювання; систему та механізм міжнародно-правового регулювання, правовий інструментарій, який використовується для вивчення конкретних справ; міжнародно-правові акти, які регулюють публічно-правові та приватно-правові відносини, їх зміст та особливості застосування; правовий статус суб’єктів міжнародно-правових відносин, їх компетенцію та повноваження; характерні риси та особливості юридичної відповідальності.

Вміти: правильно та ефективно застосовувати норми як міжнародного  так і національного права, здійснювати їх правовий аналіз, встановлювати їх правову природу та зміст правових відносин на предмет їх відповідності міжнародному публічному чи міжнародному приватному праву.

Набути навичок: організації експертно-аналітичної, консультативної та роз’яснювальної роботи спеціаліста в галузі міжнародного права; організації та ведення діловодства; підготовки правових висновків та довідок щодо дії та  застосування норм міжнародних договорів і угод та відповідності норм національного права міжнародно-правовим стандартам; застосування  міжнародних нормативно-правових актів у відносинах як між суб’єктами міжнародного права, так і на рівні національно-правового регулювання.

Матеріали

Щоденник практики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму