Римське право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Грабинський М. І.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВП-11професор Гутник В. В., доцент Грабинський М. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Римське право” є ознайомлення студентів з основами правової системи Стародавнього Риму, основними принципами та головними поняттями римського публічного та приватного права.

Робота студентів по вивченню дисципліни включає в себе вирішення трьох основних завдань:

 1. Вивчення навчальної i спеціальної юридичної літератури.
 2. Аналіз положень джерел римського права.
 3. Дослідження рецепції римського права.

У результаті вивчення дисципліни “ Римське право” студенти повинні:

засвоїти:                      

 1. Історію становлення та зміст римського права;
 2. Особливості публічного та приватного права Стародавнього Риму; їх відмінні риси;
 3. Основні інститути римського права .

вміти:

 1. Аналізувати звичаї, закони, едикти магістрантів та інші джерела міжнародного публічного і міжнародного приватного права;
 2. Оцінювати значення джерел римського права та їх рецепцію у сучасному міжнародному та національному праві;

Характеризувати ефективність основних інститутів римського права.

Рекомендована література

 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 С.
 2. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272с.
 3. Римське приватне право. Навчальний посібник. Вахонєва Т.М., Ізарова І.О., Павловська Н.В. / За заг.ред. Ізарової І.О. – К. Подолін. – 2010. – 244 с.
 4. Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.
 5. Калюжний Р. А. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина, 2005. — 144 с.
 6. Римське право. Інституції. / За заг. ред. Є.О. Харитонова. – Харків: «Одіссей», – 288 с.
 7. Грабинський М. Договір позички: від римського приватного права до цивільного права України. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi). 2023. № 4 (34). С. 397–409.
 8. Грабинський М. Місце міжнародного договору в системі джерел міжнародного приватного права. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 5 (19). С. 271-281
 9. Грабинський М. Римське право як основа міжнародного права. Український часопис міжнародного права. 2023. № 2/2023. С. 25-29

Матеріали

Грабинський М. І. Римське право. Електронний навчальний курс. https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3487

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму