Римське право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Грабинський М. І.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВП-11професор Гутник В. В., Грабинський М. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Римське право” є ознайомлення студентів з основами правової системи Стародавнього Риму, основними принципами та головними поняттями римського публічного та приватного права.

Робота студентів по вивченню дисципліни включає в себе вирішення трьох основних завдань:

 1. Вивчення навчальної i спеціальної юридичної літератури.
 2. Аналіз положень джерел римського права.
 3. Дослідження рецепції римського права.

У результаті вивчення дисципліни “ Римське право” студенти повинні:

засвоїти:                      

 1. Історію становлення та зміст римського права;
 2. Особливості публічного та приватного права Стародавнього Риму; їх відмінні риси;
 3. Основні інститути римського права .

вміти:

 1. Аналізувати звичаї, закони, едикти магістрантів та інші джерела міжнародного публічного і міжнародного приватного права;
 2. Оцінювати значення джерел римського права та їх рецепцію у сучасному міжнародному та національному праві;

Характеризувати ефективність основних інститутів римського права.

Рекомендована література

 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 С.
 2. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 272с.
 3. Римське приватне право. Навчальний посібник. Вахонєва Т.М., Ізарова І.О., Павловська Н.В. / За заг.ред. Ізарової І.О. – К. Подолін. – 2010. – 244 с.
 4. Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.
 5. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. В.А.Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 496.
 6. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов / Под ред. В.С.Нерсесянца. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1996.– 704 с.
 7. Калюжний Р. А. Римське приватне право: Курс лекцій. — К.: Істина, 2005. — 144 с.
 8. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. Учебник для вузов. Лекции. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. – 400 с.
 9. Новицкий И.Б. Римское право.-Изд. 6-е, стериотипное. -М., 1998-245 с.
 10. Омельченко О.А. Римское право: Учебник. Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: ТОН – Остожье, 2002. – 208 с.
 11. Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – 608 с.
 12. Римское частное право: Ученик / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И С. Перетерского. – М.: Юристъ, 2003. – 544 с.
 13. Римське право. Інституції. / За заг. ред. Є.О. Харитонова. – Харків: «Одіссей», – 288 с.
 14. Савельев В.А. Римское частное право: проблемы истории и теории. – М., 1995.
 15. Скрипилев Е.А. Основы римского права. Конспект лекций. – 4-изд. – М.: ОСЬ-89,2005. – 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму