Mykhailo Hrabynskyi

Position: Lecturer, International Law Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 239-47-10

Email: mykhailo.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Web page: uk.hrabynskyi.com

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

International economic law, international financial law, financial and credit relations, human financial rights, international private law, intellectual property law, comparative civil law, mediation, Roman law, information systems and technologies in the activities of international lawyers.

Ph.D. thesis: “Legal Regulation of Financial and Credit Relations in Public International Law“.

Publications

Ph.D. thesis:

Books:

 • Грабинський М. І. Юридична природа міжнародного кредитного договору. Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку : монографія / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів.  2021. С. 130-142.

Publications:

Participation in scientific conferences:

 • Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста. Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. Львів: НВФ «Українські технології», 2014. Частина 2. С.46-47.
 • Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти. Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. С.79-83.
 • Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. С.46-49.
 • Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2016.
 • Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.
 • International aspect of trade, environment and law. Ecological and Economic Problems of International Trade: Summaries of the Fourth Biennial International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi.  Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2018. P.97-100.
 • Класифікація міжнародних економічних, фінансових та кредитних договорів. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information : dcoll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V. 3. P. 18-21.
 • Стабільність міжнародних фінансово-кредитних правовідносин (на прикладі МВФ та МБРР). Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 4-5 квітня 2019 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 50-53.
 • Про доцільність попередньої правової експертизи міжнародних кредитних угод. Україна-Європа: між політичними деклараціями та експертними оцінками. Матеріали I міжнародного експертного форуму (13 вересня 2019 року, Львів). Львів: 2019. С.55-56.
 • Значення фінансово-кредитних правовідносин в контексті конфліктів міжнародного характеру. Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції. (Львів, 11 грудня 2019 р.) / Упорядники: Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С.  Львів: Факультет міжнарожних відносин ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 20-22.
 • Правові аспекти та проблеми реформування системи економічної безпеки Східної Європи. Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 25 вересня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 39-42.
 • Міжнародно-правові аспекти економічної безпеки держави при вирішенні міжнародних економічних спорів. Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 7-8 жовтня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 22-24.
 • Роль принципу «поваги прав людини» у міжнародних фінансово-кредитних відносинах. Права людини – пріоритет сучасної держави. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 10 грудня 2020 року, м. Одеса: збірник матеріалів конференції. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 5-7.
 • Валютна війна як різновид гібридної війни. Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 18-19 грудня 2020 р. / Упорядники: Мальський М.З., Вовк Р.В., Кучик О.С. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 27-29.
 • Правовий статус суб’єктів міжнародного права як гарантія їх безпеки. Криза сучасної системи міжнародної безпеки: нова карта геополітичних протистоянь. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 16 квітня 2021 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 41-44.
 • Інформаційна безпека та кібербезпека під час пандемії COVID-19. Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 13-14 травня 2021 р. / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 39-41.
 • Питання адвокатської практики юриста-міжнародника. Адвокатура в умовах сучасних змін : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2021. С. 103-106.
 • Перспективи виокремлення фінансових прав у нових поколіннях прав людини. Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф.(м. Одеса, 10 грудня, 2021 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021.  С. 8-11.
 • Перспективи розширення системи прав людини у новому міжнародному правопорядку. Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.). Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА» : у 2 т.  Одеса, 2022. С. 73-77. DOI : https://doi.org/10.32837/11300.22665.

Biography

Ph.D. in International Law, Candidate of Legal Sciences (2021). Advocate, attorney-at-law (2019).

 • LL.M. – Faculty of Law of Lviv University (2014)
 • M.Sc. in Economics – Faculty of Economics, Management and International Law of the Institute of Postgraduate Education and Pre-University Training of Lviv University (2016)
 • Ph.D. in International Law – at the Department of International Law, Faculty of International Relations of Lviv University (2021).

2017 – visiting scholar at George Washington University (Washington DC, USA).

Since 2017 – Assistant at the Department of International Law of Lviv University.

Awards

Award of Lviv Regional State Administration and Lviv Regional Council for employees of scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine, higher educational institutions of III-IV levels of accreditation of Lviv Region. Laureate of the regional prize for young scientists and researchers for scientific achievements that contribute to socio-economic transformations in the region and confirm the high authority of scientists of the Lviv Region in Ukraine and the world (2017).

Schedule

Page with teachers schedule not found!