Лабораторія центр публічної дипломатії

 • Про лабораторію
 • Співробітники

Центр публічної дипломатії (Public Diplomacy Center)

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 206

Положення про Центр публічної дипломатії факультету міжнародних відносин

В сучасних умовах зростає значення іміджу держави за кордоном, адже важливим чинником її успіху є позитивне сприйняття міжнародною спільнотою. Саме від цього залежать якість відносин з іноземними партнерами, обсяг іноземних інвестицій, туристична привабливість, розвиток практично усіх галузей. Таким чином, актуалізується потреба у залученні широкого спектру нетрадиційних інструментів і технік впливу на думку іноземної громадськості. Важливо, щоб сучасна українська дипломатія відповідала новітнім викликам і спільно з іншими державними інституціями та українським громадянським суспільством активно працювала над національним брендингом України. Відтак, навчально-освітній процес має бути спрямований на підготовку міжнародників, знавців історії, культури, мистецтва, спорту, креативних індустрій, фахівців з мас-медіа, ведення ефективної комунікації з громадянами іноземних держав, готових до реалізації нових ідей для досягнення цілей публічної дипломатії. Це логічно вкладається у концепт публічної дипломатії МЗС України, що передбачає максимізацію зусиль у таких напрямах, як: культурна, науково-освітня, спортивна, економічна, експертна, кулінарна та цифрова дипломатії.

Відповідно до новітніх запитів, рішенням Вченої Ради факультету міжнародних відносин 17 травня 2021 року було засновано Центр публічної дипломатії (Public Diplomacy Centre) як структурний підрозділ факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою функціонування Центру є здійснення й координація науково-аналітичної, інформаційно-роз’яснювальної й освітньої діяльності викладачів, студентів й аспірантів факультету у сфері міжнародних відносин і дипломатичної служби. При цьому важливо, що Центр ставить перед собою ціль заохочення усестороннього розвитку української студентської молоді, її патріотичного виховання з одночасним удосконаленням навичок та умінь майбутніх дипломатичних службовців.

В основі формування національного бренду України має бути покладено сучасну українську національну ідентичність, базовану на фундаментах спільної національної ідеї, яка б об’єднала усіх громадян України. Таким чином, взаємопов’язаними є процеси внутрішнього становлення сучасної української політичної нації та зміцнення міжнародної правосуб’єктності України. З огляду на це, гаслом Центру є “Творимо Україну зараз” (We Create Ukraine Now). Дане гасло може бути взяте за основу створення мерджу Центру для промоції його діяльності.

Також Центр ставить за мету формування та популяризацію позитивного іміджу факультету міжнародних відносин та Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідно, одним із фокусів діяльності є налагодження тісних зв’язків з випускниками факультету та Львівського університету в Україні й за кордоном для створення мережі «Почесних Амбасадорів Університету» і залучення їх до розширення мережі співробітництва у академічній та практичній сферах.

Центр публічної дипломатії покликаний здійснювати діяльність у трьох пріоритетних напрямах:

 • науково-дослідницькому (теоретичні і прикладні дослідження, видавнича діяльність, організація різноманітних форумів обміну думками експертів, науковців, студентської спільноти, активних громадян);
 • навчально-методичному (організація й проведення різного роду освітніх заходів (семінарів, зустрічей, тренінгів, круглих столів) із залученням експертів-практиків та тренерів/викладачів з різних дотичних галузей (культурології, історії, політології, мистецтвознавства, спорту, засобів масової інформації, міжкультурних комунікацій, дипломатичного перекладу, інформаційних і цифрових технологій, міжнародних економічних відносин і т.д.); стажування професорсько-викладацького складу з метою обміну досвідом, удосконалення методики викладання і змістового наповнення дотичних навчальних дисциплін та/або їх наступне впровадження у навчальні плани; стажування студентів випускних курсів та аспірантів у профільних установах публічної дипломатії в Україні та за кордоном);
 • інформаційно-просвітницькому (створення та інформаційне наповнення вебсторінки Центру; активність у соціальних медіа; видання інформаційних буклетів; створення відеоматеріалів (проведення інтерв’ю, зйомка промоційних відеороликів); формування повідомлень про актуальні події в Україні та світі з метою формування позитивного міжнародного іміджу нашої держави; поширення інформації про діяльність Центру у ЗМІ).

У контексті реалізації засадничих завдань у згаданих напрямках передбачається усестороння та різноформатна співпраця Центру з:

 • українськими та закордонними науковими інституціями, дослідницькими й експертними центрами, освітніми закладами/їх підрозділами, що займаються вивченням особливостей здійснення дипломатичної діяльності у сучасних умовах через залучення нетрадиційних засобів/інструментів, а також підготовкою професійних кадрів для роботи у сфері публічної дипломатії;
 • студентськими ініціативними організаціями України (як профільних, так і дотичних до тематики Центру);
 • профільними державними інституціями, покликаними реалізовувати основні цілі публічної дипломатії України: Міністерством закордонних справ (центральним апаратом, його представництвами у регіонах та закордонними дипломатичними представництвами й консульськими установами), а також підзвітним йому Українським інститутом та Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України; Міністерством культури та інформаційної політики й відповідними інституціями, що діють у його віданні;
 • іноземними дипломатичними представництвами та консульськими установами, акредитованими в Україні, а також інституціями культурного чи наукового характеру окремих держав чи міжнародних організацій, представлених в Україні;
 • неурядовими організаціями, групами/громадами/об’єднаннями в Україні та спільнотами закордонних українців, а також окремими індивідами, зацікавленими у кооперації з Центром;
 • органами місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, що займаються налагодженням міжнародних зв’язків.

Центр публічної дипломатії має намір брати участь в загальноукраїнських та міжнародних програмах і проєктах у межах своєї компетенції для заохочення розвитку міждисциплінарних студій і досліджень у сфері публічної дипломатії. З цією метою ми відкриті до партнерства як з українськими аналітичними та освітніми центрами, так із відповідними іноземними інституціями.

Співробітники

завідувач (сумісник)ШАЛЕННА Наталія Миколаївназавідувач (сумісник)