Федунь Олександра Василівна

Посада: доцент кафедри європейських та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: oleksandra.fedun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Країнознавство, екологізація міжнародних відносин, співробітництво України з Європейським Союзом.

Курси

Публікації

Автор і співавтор понад 80 наукових публікацій, з них: двох одноосібних монографій, 3 підручників (у співавторстві), понад 40 наукових статей, зокрема:

 • Ochrona srodowiska na pograniczu ukrainsko-polskim jako wazny kierunek wspolpracy w dobie integracji europejskiej / О. Fedun // Gospodarka. Przestrzeс. Srodowisko / Pod red. nauk. A.Stasiaka, R.Horodeсskiego, C.Sadowkiej-Snarskiej. – Bialystok: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Bialymstoku, 2001. – S. 203-211.
 • Роль Польщі у реалізації європейського вибору України / О. Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 3. – 2001. – C. 41-48.
 • Zmiany w polityce ekologicznej Ukrainy i Polski w warunkach integracji europeiskiej / O. Fedun // Studia i Materialy Instytutu Zarzadzania i Marketingu KUL. – T.4: Wspolczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / Red. M.Lisiecki, H.Ponikowski. – Lublin: Wyd. KUL, 2004. – S. – 463-470.
 • Політична географія світу: Навч. посіб. /Трохимчук С.В., Федунь О.В./ – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.
 • Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку / О. Федунь // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 78-86.
 • Європейський вектор трансформації екологічної політики України / О.В.Федунь, І.З.Зінько // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 35. – 2014. – С. 10-20.
 • Динаміка міжнародно-політичних функцій українсько-польського державного кордону / Н.І.Папіш, О.В.Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 37. – Частина 3. – 2015. – С. 90-99.
 • Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи / О.Федунь // Stosunki polsko-ukrainskie/ 1991-2014. Proba bilansu: Monografia / Red. nauk. M.Pietras, M.Malskyj, B.Surmacz. – Lublin: Wyd. Un-tu M.Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 185-199.
 • Співробітництво України з Європейським Союзом / О.Федунь // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 229–244.
  Країнознавчі дисципліни у системі підготовки фахівців із міжнародних відносин / І. Зінько, О. Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 42. – 2017. – С. 45-55.
  Транскордонні загрози міжнародній екологічній безпеці на сучасному етапі / О.Федунь // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнарод. наукової конф. – Львів, 22-23 березня 2018 р. /Упорядники: М.Мальський, Р.Вовк, О.Кучик, П.Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка. – С. 118-121.
  Ефективність ініціативи «Східне партнерство» як механізму європейської інтеграції України / Н. Антонюк, О. Федунь // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк: Терен, 2018. – № 1. – С. 27-38.
  Еволюція інституційного механізму партнерства та співробітництва України з Європейським Союзом / О. Федунь //Modern Trends in the International
  Environment Transformation: Identities, Norms and Values// International Relation Review. – Львів, 2018. – № 1. – P. 405–410.
  Динаміка розвитку екологічної складової співробітництва України з Європейським Союзом / О. Федунь // Україна – Європейський Союз: від
  партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк: Терен, 2019. – № 2.– С. 301-311.

Біографія

У 1989-1994 р. навчалася на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук . Працювала на посаді молодшого наукового співробітника Інституту Польщі (1999-2000) та Інституту європейської інтеграції ЛНУ імені Івана Франка (2000-2001). З жовтня 2001 р. працює на посаді доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.

Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Кафедра європеїстики Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), 2002 р.

Кафедра міжнародних відносин факультету політології Університету Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща) в рамках стипендіальної програми «Joseph Mianowski Found, Foundation for the Promotion of the Science», 2004 р.

Факультет політичних наук і дипломатії Університету Вітаутаса Великого (Vytautas Magnus University), (м. Каунас, Литва) в межах проекту Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв’язок», 2018 р.

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

Науковий керівник однієї кандидатської дисертації (захист відбувся 26 червня 2014 р.) та однієї дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!