Територіально-політична організація світового простору

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
2Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Папіш Н. І.МВК-11
2доцент Федунь О. В.МВК-11

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Територіально-політична організація світового простору» розрахована для студентів першого курсу факультету міжнародних відносин, є складовою системи підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Країнознавство»). Вивчення дисципліни допомагає студентам набути загальних (ЗК2, ЗК4, ЗК10, ЗК20) і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. У процесі викладання курсу передбачене розширене використання міжпредметних зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, зокрема такими як: «Країнознавство», «Вступ до спеціалізації «Країнознавство», «Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні» та ін.

Навчальна дисципліна презентує особливості формування та сучасний стан політичної карти світу як складної моделі територіально-політичної організації світового простору, динаміку її змін під дією різних чинників. Кількісні зміни зумовлені поділом територій у зв’язку з воєнними діями, об’єднанням чи розпадом суверенних держав, добровільною передачею або обміном між країнами ділянками суходолу, т. зв.  акреціями – збільшенням площ суходолу приморських держав (наприклад шляхом намивання території); якісні зміни пов’язані з розвитком певної суспільно-економічної формації, набуттям країнами політичного суверенітету, запровадженням нових форм державного устрою та правління, утворенням міждержавних політичних союзів та організацій, виникненням на планеті «гарячих точок» — осередків міждержавних та внутрідержавних конфліктів, перенесенням столиць, зміною назв держав і населених пунктів.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів базових знань про сучасний стан, причини та закономірності змін територіально-політичної структури світового простору.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з територіально-політичною структурою світового політичного простору; вивчити основні категорії та поняття політичної карти світу; розкрити історичні особливості формування, динаміку та тенденції змін політичної карти світу; сформувати у студентів навички самостійної роботи з різними джерелами політичної, економічної, географічної, картографічної інформації (країнознавчими довідниками, картами, схемами, статистичними даними, літературою, ілюстрованим матеріалом тощо).

У результаті вивчення та засвоєння основних положень і дефініцій навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • зміст поняття «політична карта світу»;
 • територіально-політичну структуру світового простору, зокрема основні елементи (регіони, міжнародні організації, держави та їх столиці, залежні території, квазідержави, спірні території та ін.);
 • історичні етапи формування політичної карти світу;
 • кількісні та якісні зміни політичної карти світу, основні закономірності та тенденції її розвитку;
 • об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення міжнародних конфліктів на політичній карті, “гарячі” точки планети та ін.

Вміти:

 • використовувати сучасну методологію для аналізу територіальної структури світового політичного простору;
 • пояснити історичні особливості формування та закономірності розвитку політичної карти світу;
 • характеризувати окремі елементи сучасної політичної карти світу;
 • об’єктивно оцінювати та критично аналізувати інформацію про суспільно-політичні процеси та явища в окремих країнах і регіонах;
 • брати участь у дискусіях.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Країнознавство: підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 440 с.
 2. Купрієнко Д. А. Державна територія і державний кордон : навчальний посібник / Д. А. Купрієнко, Ю. А. Дем’янюк, О. В. Діденко. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – 256 с. Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32308101.pdf.
 3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
 4. Масляк П.О. Країнознавство. Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 292 с.
 5. Політична географія і геополітика: Навч. посібник / Б.П.Яценко, В.І.Стафійчук, Ю.С.Брайчевський та ін.; за ред. Б.П.Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.
 6. Стафійчук В.І. Політична географія світу: Навч. посібник / В.І.Стафійчук. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с.
 7. Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу: Навч. посіб. – 2-е вид. –  К: Знання, 2007. – 384 с.

Силабус:

Завантажити силабус