Трансформаційні процеси та демократичний розвиток

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Федунь О. В.МВК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МВК-11доцент Папіш Н. І.

Опис курсу

На сучасному етапі розвитку світу в умовах глобалізації та інтеграції
зростає динаміка взаємозалежних і взаємозумовлених трансформаційних
процесів у різних сферах суспільного життя, унаслідок цього змінюються
сутність, риси та структура політичного, економічного, культурного й
інформаційного простору. Проявом таких процесів у політичній площині на
національному рівні є демократизація в багатьох державах, децентралізація
державної влади, формування громадянського суспільства та ін. Якісні
перетворення у світі та регіонах наприкінці ХХ ст. значною мірою вплинули на
характер системних трансформацій та напрями політичних, економічних і
соціальних реформ в Україні.
Мета навчальної дисципліни – сформувати в студентів системні знання
про взаємозв’язок трансформаційних процесів у різних сферах суспільного
життя на глобальному, регіональному та національному рівнях, про чинники,
принципи та шляхи трансформації, особливості демократичного розвитку окремих
держав, зокрема України.
Завдання навчальної дисципліни полягають в: ознайомленні студентів із
основними категоріями та поняттями, що характеризують трансформаційні
процеси та демократичний розвиток; висвітленні ідеологічних підходів до
розуміння політичної та економічної трансформації; аналізі особливостей
процесів демократизації; визначенні місця політичної трансформації у
структурі суспільних трансформацій; виявленні причинно-наслідкових зв’язків
між трансформаційними процесами в світі та окремих державах

Рекомендована література

 1. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія і практика здійснення в Україні: Навч. посіб. / Бєляєв О.О. — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.
 2. Брусиловська, О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 1989-2009 : навч. посібник для вузів /О.І. Брусиловська . – Одеса : АстроПринт, 2011 . – 444 с.
 3. Вітер І. Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір / І. Вітер // Дослідження міжнародної економіки. – 2011. – № 2. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25209/05-Viter.pdf?sequence=1
 4. Гелб А. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы: Проблемы, тенденции, перспективы / А. Гелб, Ч. Грей ; пер. с англ. – М. : Прогресс-Универс, 1995. – 110 с.
 5. Головаха Є. Українське суспільство: вектори трансформації \\ https://zbruc.eu/node/59471
 6. Головко І. Процеси демократизації у трансформаційних суспільствах: сутнісні характеристики та специфічні ознаки. 2013 // file:///D:/Documents/Downloads/gileya_2013_75_182.pdf
 7. Горбатенко, В. П. Політична трансформація в сучасному світі / В. П. Горбатенко, С. С. Бульбенюк : навч. посібник. — К.: ДП «Вид. дім. «Персонал» .2010. – 160 с.
 8. Гражевська Н. І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціаль- но-економічної динаміки / Н. І. Гражевська // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19–29.
 9. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современные демократии // Лекции по политологии: В 2 т. Таллинн, 1991. Т. 1. С. 73-83.
 10.  Грищенко Г. О. Трансформація фінансово-економічних систем: теоретичні положення / Г. О. Грищенко, М. Й. Головко // Вісник ЖДТУ. – 2012. – С. 359–363.
 11. Дергачова В.В., Фільянов П.О. Становище країн з перехідною економікою у глобальному середовищі //Проблеми науки: Зб. наук. пр. – 2005. – № 9. – С.43–50.
 12. Заволока Ю. М. Інвестиційна поведінка суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційній економіці / Ю. М. Заволока// Вісник Дніпропетровського уну. — 2009. — Вип. 3/1.— С. 175—179.
 13. Івашина С. Ю. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 309-314. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_45.
 14. Лебедюк В. М. Трансформація партійних систем у пострадянських країнах / В. М. Лебедюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Вип. Спец. вип.. – С. 222-229. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets.vip._41
 15. Маркович І. Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки / І. Б. Маркович // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 77-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_2_16
 16. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”. https://www.oa.edu.ua/doc/polit/…/rezymukraini.doc
 17. Україна залишається частково вільною, а Крим – територією несвободи. 16 січня 2018, https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/16/7168515/
 18. Прокоп М. Трансформація політичної системи України: баланс на грані демократії і авторитаризму / М. Прокоп // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14–15 травня 2014 р., м. Луцьк) / [під заг. ред. Митко А. М.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 373-386.
 19. Срібна Т. Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі В.file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/33678-63169-1-SM.pdf
 20. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / За ред. В.В.Танчера, В.П.Степаненка. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 244 с.
 21. Тимчук О.Л. Політико-правові особливості сучасних авторитарних політичних режимів \\Вісник Запорізького національного університету № 2, 2009. 8
 22. http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/urist-2-2009/files/law-2009-2_8.pdf
 23. Трансформація політичних режимів http://politics.ellib.org.ua/pages-1964.html
 24. Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
 25. Freedom House оприлюднила рейтинг свободи в 2018 році. Електронний ресурс
 26.   2018-01-16  \ http://argumentua.com/novosti/freedom-house-oprilyudnila-reiting-svobodi-v-2018-rots
 27. Єрохін С. А. Трансформаційний процес та його структуризація / С. А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 2 (44). — С. 4—12.
 28.  Корнух О.В. «Економічна трансформація» як ключове поняття сучасного громадського розвитку / О.В. Корнух, А.М. Турило // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. — № 6, частина 3. — С. 189-191.
 29. Евстигнеева Л. П. Теория экономической трансформации как исследовательская программа / Л. П. Евстигнеева, Р. Н. Евстигнеев // Общественные науки и современность. – 2007. – № 5. – C. 5–17
 30. Макашева Н.А. Экономическая наука в эпоху трансформации (Историко-методологический аспект) // Общественные науки и современность. 2000. №5. Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/897/571/1231/003mAKAx5bEWA.pdf
 31. Економічна енциклопедія : у 3 т. – Т. 3. (Поручництво) – Я (Японський центр продуктивності). П – Я / ред. : Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. – К. : Акад. ; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2002. – 952 с.
 32.  Петришина Н. В. Проблеми трансформації економіки України / Н. В. Петришина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2014. – Вип. 24. – С. 31-38
 33. Потравка Л. Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи //Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. //http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5802/1/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B..pdf
 34. Сафонова Н. М. Стратегія трансформації вищої освіти суверенної України: історичний перебіг та перспективи // http://vuzlib.com/content/view/1917/52/
 35. Сириця Г.В.Трансформація пострадянських суспільств: Суперечності і проблеми розвитку / Г. В. Сириця // Філософські обрії : Науково-теоретичний часопис. – 07/2002. – N8. – С.112-122.
 36. Соколова Г. Белорусская модель инновационного развития: социально-экономические проблемы реализации // Общество и экономика. – 2007. – № 7. – C. 148–165.
 37. Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму //http://pidruchniki.com/1580011943479/politologiya/sotsialno-ekonomichni_transformatsiyi_krayin_yevropi_ssha_stanovlennya_parlamentarizmu
 38. Стратегія та принципи здійснення реформ територіальної організації публічної влади в країнах ЄС: наук. розробка / уклад. Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.
 39. Тарнавський М.Т.Передумови та наслідки ринкової трансформації економік європейських країн (на прикладі України і Польщі) // 2014 //file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/echp_2014_2_4.pdf
 40. С.Хантінгтон про хвилі демократизації, їхню сутність та періодизацію // Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. http://www.info-library.com.ua/books-text-7561.html
 41. Шамборовський Г. Трансформація соціально-економічної системи України в умовах єврпоейської інтеграції // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 39. C. 278–285
 42. Balcerowicz L. Socialism kapitalizm transformacia. — Warsawa: Bug. naukowe PWN, 1997. — C. 386.
 43. The Democracy Index 2018\ https://www.eiu.com/topic/democracy-index
 44. Digital Transformation in 2019: The Good, Bad, and Ugly // https://www.bmc.com/blogs/digital-transformation-in-2019-the-good-bad-and-ugly/
 45. Economic policy. Clever reforms 30 years ago helped Australia’s growth // Special report
 46. Oct 27th 2018/ https://www.economist.com/special-report/2018/10/27/clever-reforms-30-years-ago-helped-australias-growth
 47. Human resources transformation / The Economist // https://www.economist.com/news/2009/05/26/human-resources-transformation
 48.  McGrew Anthony. Transnational democracy: theories and prospects / А. McGrew. In, Stokes, Geoffrey and Carter, April (eds.) Democratic Theory Today: Challenges for the 21st Century. – Cambridge, UK, Polity Press, 2002. – Р. 269-294.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму