Інституційні основи взаємодії України з Європейським Союзом

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Федунь О. В.МВЄ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЄ-51доцент Федунь О. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Інституційні основи взаємодії України з Європейським Союзом» є складовою системи підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Європейський Союз»).

Навчальна дисципліна “Інституційні основи взаємодії України з Європейським Союзом” передбачає вивчення політико-правових аспектів становлення та особливостей функціонування інституційного механізму європейської інтеграції України з урахуванням динаміки розвитку її взаємовідносин з Європейським Союзом.

Мета навчальної дисципліни – сформувати в студентів системні знання про історичні особливості формування, структуру та функції інституційного механізму взаємодії України з Європейським Союзом у контексті розвитку партнерства, співробітництва, економічної інтеграції та політичної асоціації нашої держави з ЄС.

Завдання курсу полягають в ознайомленні із політико-правовими аспектами становлення та особливостями функціонування двосторонніх інституцій у сфері взаємодії України-ЄС, зокрема відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Під час вивчення курсу особлива увага приділяється питанням інституційного забезпечення процесу євроінтеграції України, зокрема вдосконаленню системи інституцій, що координують діяльність органів виконавчої влади для планування та виконання заходів державної політики згідно із зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції.

У результаті вивчення та засвоєння основних понять і положень навчального курсу студенти повинні:

знати: нормативно-правові основи функціонування інституцій, відповідальних за розвиток взаємовідносин і галузеве співробітництво між Україною та ЄС; функціональну структуру та завдання двосторонніх органів співробітництва та органів асоціації України-ЄС; етапи формування та вдосконалення системи державних інституцій з координації процесу європейської інтеграції України.

вміти: аналізувати й узагальнювати інформацію в процесі оцінки ефективності інституційного механізму взаємодії України та ЄС; застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань щодо визначення ролі та результативності діяльності окремих інституцій у процесі євроінтеграції України на сучасному етапі.

 

Рекомендована література

 1. Барановський Ф.В. Європейська інтеграція та демократичний розвиток України: концептуальний аналіз взаємовпливу: Монографія. – Луганськ: Ельтон-2, 2007. – 405 с.
 2. Василенко С.Д. Європейський процес і Україна: монографія. – Одеса: ІСЦ політехн. ун-ту, 1996. – 136 с.
 3. Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: трансформація економіки та інтеграція: Монографія. – К.: Знання України, 2007. – 502 с.
 4. Гречаний С. Україна та європейська інтеграція, „Євроклуб”. – Львів, 2002. – 48 с.
 5. Дзюбій О.Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ / О. Дзюбій // Право України. – 2006. – № 1. – С. 136–139.
 6. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532.
 7. Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 206 с.
 8. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
 9. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч.-метод. посібник. – Житомир: Полісся, 2007. – 173 с.
 10. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – К., 2000. – 120 с.
 11. Микієвич М. М., Сорока Н. Є. Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Юридичний журнал «Право України». – 2015 – № 8.
 12. Парламентський вимір європейської інтеграції: Збірка матеріалів. – К.: Нора-прінт, 2005. – 104 с.
 13. Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як? / під ред. М.Емерсона, В.Мовчан. – К.: ІЕД. – – 255 с.
 14. Спільна стратегія ЄС щодо України // Політика і час. – 2000. – № 3-4.
 15. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу // Політика і час. – 2000. – № 3-4. – С.30-35.
 16. Європейський Союз: структура, функції, механізми/ За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002. – 176 с.
 17. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 447-498.
 18. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвит- ку. — К.: НІСД; НІУРВ, 1999. — 192 с.
 19. Україна на шляху до Європи / за ред. Л.Хоффманна, Ф.Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – 344 с.
 20. Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практич. збірн. матеріалів. – К.: 2000. – 218 с.
 21. Україна та Європа: Короткий довідник //М.Емерсон, В.Мовчан. – К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 36 с.

Додаткова

 1. Артьомов І.В., Ващук О.М. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи: навчальний посібник. – Ужгород: «Гражда», 2013. – 410 с.
 2. Бжезінський З. Україна-Польща: роль та місце в европейській інтеґрації // Ї – № 14, 1998 // http://www.ji-magazine.lviv.ua/n14texts/brzez-st.htm
 3. Будкін В. Проблеми й перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною // Економіка України. – 2000. – № 7. – С. 82-90.
 4. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і європейська інтеграція // Політика і час. – 2000. – № 3-4.
 5. Василенко С. Загальноєвропейський інтеграційний процес і сучасна геостратегія України // Людина і політика. – 2000. – № 5. – С. 33.
 6. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення. //Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». – К.: К.І.С., 2003. – 206 с.
 7. Кириченко В. Захід чи Схід: пошук балансу // Політика і час. – 2000. – № 9-10.
 8. Мітряєва С.І.. Європейська безпека і Україна:Навчальний посібник. − Ужгород: Ліра, 2008. − 222 с.
 9. Мармазов В., Піляєв І. З «дорожньою картою» на шляху до ЄС // Політика і час. – 2000. – № 11.
 10. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. — К.: К.І.С, 2004. — 360 с.
 11. Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. – К., 2001. – 90 с.
 12. Словник-довідник Європейського Союзу. – К.: К.І.С. Київ.Інформація.Сервіс, 2001. – 152 с.
 13. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарій розвитку. – К., 1999.
 14. Шахов В.А., Мадіссон В.В. Україна в світовому співтоваристві. – К., 1996.
 • Угода про партнерство та співробітництво. Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 року. – Делегація Європейської Комісії в Україні. – 89 с.
 • Угода про асоціацію між Україною, з однієїсторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншоїсторони. – – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.
 • Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. –  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_850
 • План дій “Україна – Європейський Союз” від 12 лютого 2005 року. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693
 • Закон України про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 1 жовтня 2011 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
 • Угода між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб від 15 січня 2008 року. –  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_851
 • http://www.ecprd.org – Європейський центр парламентських досліджень і документації (ECPRD).
 • http://www.delukr.cec.eu.int/ua – Представництво ЄС в Україні.
 • http://www.comparativelaw.kiev.ua – Стратегія ЄС щодо України.
 • http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu Представництво України при ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус