Міжетнічні відносини та міграційні процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Федунь О. В.МВК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВК-31доцент Федунь О. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Міжетнічні відносини та міграційні процеси» є складовою системи підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Країнознавство»). Вивчення дисципліни допомагає студентам набути загальних (ЗК2, ЗК4, ЗК10, ЗК20) і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей.

У процесі викладання курсу передбачене розширене використання міжпредметних зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, зокрема такими як: «Країнознавство», «Історія міжнародних відносин», «Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні», «Діаспора та національні меншини в зовнішній політиці держав» та ін.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів системні знання про причинно-наслідкові зв’язки міжетнічних відносин і міграційних процесів у сучасному світі.

Завдання дисципліни полягають в ознайомленні студентів із теоретико-методологічним, політико-правовим і філософсько-світоглядним розумінням сутності, чинників та особливостей міжетнічних відносин і міграцій. Під час вивчення курсу особлива увага приділяється виявленню причинно-наслідкових зв’язків між міграційними процесами та міжетнічними відносинами в різних регіонах і країнах світу, аналізу їхнього визначального впливу на динаміку чисельності та етнічний склад населення, суспільні трансформації та ін. Студенти вивчають національні та міжнародно-політичні механізми регулювання міграційних процесів, осмислюють політику держав з управління міжетнічними відносинами, досвід моделювання взаємодії між суб’єктами етнополітики, а також аналізують роль та значення міжетнічних взаємодій і міграцій у політичних процесах у регіонах та світі загалом.

У результаті вивчення та засвоєння основних понять і положень навчального курсу студенти повинні:

знати: наукові підходи до вивчення та класифікації міжетнічних відносин і міграційних процесів; дефініції та особливості міжетнічних відносин, міграційних процесів; класифікації міграцій за різними критеріями; рівні міжетнічних відносин і міграційних процесів; історичні особливості формування відносин між окремими етносами та міграційних процесів; чинники загострення міжетнічних відносин та зміни напрямів міграційних потоків; особливості етнополітичного менеджменту в сфері врегулювання міжетнічних конфліктів, принципи міграційної політики.

вміти: пояснити суть і форми міжетнічних відносин; охарактеризувати чинники та наслідки міграційних процесів у державах та регіонах світу; порівняти геопросторові особливості сучасних міжетнічних відносин в окремих країнах світу, окреслити проблеми етнічної дискримінації; застосовувати набуті знання для обґрунтування взаємозв’язку міграційних процесів і міжетнічних відносин в окремих державах із своєрідними особливостями етнонаціональної структури населення та відмінними засадами етнічної і міграційної політики.

Рекомендована література

 1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 432 с
 2. Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. – С. 126-132.
 3. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. літератури, 2006. – 432 с.
 4. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. – К., 1994.
 5. Дністрянський М. Етнонаціональний чинник в геополітичних процесах: глобальні виміри та неадекватні інтерпретації //Вісник Львів. ун-ту: Серія Міжн. відн. – 2002. – Вип.7. – С.20-26.
 6. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 56-65.
 7. Етнічна історія народів Європи. Національні меншини. Етноархеологія: Зб. наук. праць / Київський ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН Укр. – К.: Stylos, 1999. – 148 с.
 8. Етнічний довідник у трьох частинах. Ч. 1. Поняття та терміни. – К., 1997.
 9. Етнічний довідник – http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/YEVTUKH/index.htm
 10. Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналіз становища та перспектив розвитку/ Республіканська Асоціація Українознавців, Австрійський Ін-т Східної та Південно-Східної Європи/ За ред. Євтуха В., Зуппана А. – К.: Ін тел, 1994. – 208 с.
 11. Етнографія України: Навч. посібник // За ред. С.А. Макарчика. – 2-е вид., перероб. і допов. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
 12. Етнокультура та дипломатія: Матер наук.-практ. конф. – Київ, 2004. – К., 2004.–52 с.
 13. Картунов О. Вступ до ектнополітології. – К., 1999.
 14. Лозко Г. Етнологія України. – К., 2001.
 15. Лозко Г.С. Українське народознавство. – К., 1995.
 16. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Генеза, 1996.
 17. Малий етнополітичний словник / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий та ін. – К.:МАУП, 2005. – 288 с.
 18. Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Луцьк, 1999
 19. Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К., 1997.
 20. Обушний М.І. Етнос і нація: Проблеми ідентичності. – К.,1998.
 21. Основи етнодержавознавства: Підручник для студ. вищих навч.закладів. – К.: Либідь, 1997.
 22. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.
 23. Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996
 24. Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994.
 25. Рамкова конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь //Права людини в Україні: Інф.-аналіт. бюл. Укр.-Амер. Бюро захисту прав людини. – К.,1998.– Вип. 21.
 26. Сегеда С.П. Антропологія. – К., 2001.
 27. Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. – К., 1998.
 28. Українське народознавство. – Львів, 1994.
 29. Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження: Збірн. наук. статей Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. – В 3-х томах.

Матеріали

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус