Міжетнічні відносини та міграційні процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Федунь О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Федунь О. В.

Рекомендована література

 

 1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2005. – 472 с.
 2. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 432 с
 3. Тиводар М. Етнологія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 624 с. – С. 126-132.
 4. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчал. літератури, 2006. – 432 с.
 5. Варзар І.М. Політична етнологія як наука. – К., 1994.
 6. Дністрянський М. Етнонаціональний чинник в геополітичних процесах: глобальні виміри та неадекватні інтерпретації //Вісник Львів. ун-ту: Серія Міжн. відн. – 2002. – Вип.7. – С.20-26.
 7. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 56-65.
 8. Етнічна історія народів Європи. Національні меншини. Етноархеологія: Зб. наук. праць / Київський ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН Укр. – К.: Stylos, 1999. – 148 с.
 9. Етнічний довідник у трьох частинах. Ч. 1. Поняття та терміни. – К., 1997.
 10. Етнічний довідник – http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/SOC/YEVTUKH/index.htm
 11. Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналіз становища та перспектив розвитку/ Республіканська Асоціація Українознавців, Австрійський Ін-т Східної та Південно-Східної Європи/ За ред. Євтуха В., Зуппана А. – К.: Ін тел, 1994. – 208 с.
 12. Етнографія України: Навч. посібник // За ред. С.А. Макарчика. – 2-е вид., перероб. і допов. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
 13. Етнокультура та дипломатія: Матер наук.-практ. конф. – Київ, 2004. – К., 2004.–52 с.
 14. Картунов О. Вступ до ектнополітології. – К., 1999.
 15. Краткий этнологический словарь. – М.,1995.
 16. Лозко Г. Етнологія України. – К., 2001.
 17. Лозко Г.С. Українське народознавство. – К., 1995.
 18. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Генеза, 1996.
 19. Малий етнополітичний словник / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий та ін. – К.:МАУП, 2005. – 288 с.
 20. Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Луцьк, 1999
 21. Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К., 1997.
 22. Обушний М.І. Етнос і нація: Проблеми ідентичності. – К.,1998.
 23. Основи етнодержавознавства: Підручник для студ. вищих навч.закладів. – К.: Либідь, 1997.
 24. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.
 25. Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. – К., 1996
 26. Пономарьов А. Українська етнографія. – К., 1994.
 27. Рамкова конвенція про захист національних меншин та пояснювальна доповідь //Права людини в Україні: Інф.-аналіт. бюл. Укр.-Амер. Бюро захисту прав людини. – К.,1998.– Вип. 21.
 28. Сегеда С.П. Антропологія. – К., 2001.
 29. Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи. – К., 1998.
 30. Українське народознавство. – Львів, 1994.
 31. Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження: Збірн. наук. статей Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. – В 3-х томах.

Інформаційні ресурси

Етнічна історія народів Європи: періодичне видання Інституту політичних та          етнонаціональних досліджень НАН України Доступ. з  <http://www.history.univ.kiev.ua/Journal/index.html>

Вісник етнополітики. Доступ. з < http://www.ucipr.kiev.ua>

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму