Країнознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Федунь О. В.МВК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
196МВК-11доцент Папіш Н. І.

Опис курсу

Нормативна навчальна дисципліна “Країнознавство” забезпечує комплексне вивчення геопросторових, історичних, політичних, соціально-економічних, культурних і етнорелігійних особливостей окремих країн і регіонів; допомагає зрозуміти сутність суспільно-політичних і економічних перетворень у державах; сприяє усвідомленню взаємозв’язків між політичними, соціально-економічними, етнокультурними процесами та явищами у країнах світу. У процесі підготовки фахівців-міжнародників особливе значення має політико-географічне та міжнародне країнознавство, що виконує пізнавальну, інформаційну, аналітичну, прикладну, систематизаційну, прогностичну та світоглядну функції. Вивчення курсу, допомагає студентам засвоїти достатній обсяг об’єктивних знань про країни; особливості та відмінності державно-територіального устрою та місцевого самоврядування держав; просторові аспекти етнонаціональних і демографічних процесів, міжетнічних і міжрелігійних відносин у країнах, ін.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів систематизовані знання про історичні, політичні, природно-ресурсні, соціально-економічні, культурні та етнорелігійні особливості окремих країн і регіонів, їх геопросторове розташування.

Завдання навчальної дисципліни: вивчити основні поняття та напрями країнознавства; ознайомити з функціями країнознавства; допомогти студентам з’ясувати та засвоїти відомості про країни, їхнє геопросторове розташування, природні умови та ресурси, господарство, населення, культуру; сформувати у студентів навички самостійної роботи з різними джерела країнознавчої інформації.

Рекомендована література

  1. Країнознавство: підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 440 с.
  2. Купрієнко Д. А. Державна територія і державний кордон : навчальний посібник / Д. А. Купрієнко, Ю. А. Дем’янюк, О. В. Діденко. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. – 256 с. Режим доступу:

https://core.ac.uk/download/pdf/32308101.pdf.

  1. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
  2. Масляк П.О. Країнознавство. Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2008. – 292 с.
  3. Політична географія і геополітика: Навч. посібник / Б.П.Яценко, В.І.Стафійчук, Ю.С.Брайчевський та ін.; за ред. Б.П.Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.
  4. Стафійчук В.І. Політична географія світу: Навч. посібник / В.І.Стафійчук. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с.
  5. Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу: Навч. посіб. – 2-е вид. –  К: Знання, 2007. – 384 с.
  6. Країнознавство: Підручник / за заг. ред. Крижанівського В.П., Головченка В.І. – К.: ВПЦ “Київський університет” , 2008. — 658 с.
  7. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2010. – 344 с. 3. Масляк П. О. Країнознавство : підручник. ‒ 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. ‒ 292 с.