Основи наукових досліджень та академічного письма

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Федунь О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810доцент Федунь О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень та академічного письма” є формування у студентів знань про зміст, характер, організацію й методику науководослідницької діяльності та особливості академічного письма.

Завдання курсу:

 • розкрити суть поняття та форми науково-дослідницької
  діяльності;
 • ознайомити з загальнотеоретичними та спеціальними
  методами наукового дослідження;
 • методичними рекомендаціями до написання наукових робіт;
 • допомогти студентам з’ясувати та засвоїти цінності академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення;
 • сформувати у студентів навички самостійної роботи з різними джерелами інформації, вміння послідовно формувати бібліографічний опис джерельної бази;
 • вивчити види та особливості академічних текстів.

Важлива роль у вивченні курсу відводиться самостійній роботі студентів. Зокрема, на самостійне опрацювання виноситься вивчення вимог до укладання та оформлення бібліографічних посилань. Знання цього матеріалу, набуті уміння та навички будуть
оцінюватись у процесі усного опитування, перевірки практичних і письмових контрольних робіт.

Рекомендована література

Федунь О. В. Методичні рекомендації та загальні вимоги до написання, оформлення і захисту студентських наукових робіт / за ред. проф. Н. В. Антонюк. 2-ге вид., доповн. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 68 с. https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Metod_vymogy-Studroboty-2022-2.pdf

Додаткові джерела:

 1. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С.К., Зінченко В.М. Кривий Ріг, 2019. 130с.
 2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
 3. Загальні вимоги та правила складання. [Чин. від 2016-07-01]. ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с.
 4. Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником
  процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти. URL:
  https://lib.nuph.edu.ua/library/wpcontent/uploads/2021/08/Deklar_pro_dobr.pdf
 5. Положення «Про забезпечення академічної доброчесності у Львівському
  національному універсистеті імені Івана Франка» від 31 жовтня 2018 р.
  URL: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
 6. Реформа освіти та науки / Урядовий портал. URL:
  https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogokapitalu/reforma-osviti
 7. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,
  ступінь бакалавр, галузь знань: 29 «Міжнародні відносини», спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію наказом МОН від 04.08.2020 р. № 1002. URL:
  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/291-Mizhn.vidn.suspkom.ta.rehion.studiyi-bakalavr.21.01.22.pdf
 8. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки
  https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoiosviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Силабус:

Завантажити силабус