Папіш Наталія Іванівна

Посада: доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: nataliya.papish@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Країнознавство, геополітика, кордони України, транскордонна співпраця.

Курси

Вибрані публікації

Transformacja funkcji ukraińsko-polskiej granicy (w latach 1945–2010) / N. Papish // Od konfliktów ku stabilizacji, red. nauk. Z. Leszczyński, Seria «Debiuty naukowe», Tom 3, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora. – 2011. – S. 137–147.

Роль технічної складової у функціонуванні українсько-польського державного кордону / Н. Папіш // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія міжнародні відносини. – 2013. – № 10 (259). – С. 44–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2013_10_9.

Несприятливі чинники функціонального розвитку українсько-польського державного кордону на сучасному етапі / Н. Папіш // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 74 (№ 7). – С. 356–359.

Перспективні моделі розвитку функціональної складової українсько-польського державного кордону / Н. Папіш // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 346–348. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_105.

Динаміка міжнародно-політичних функцій українсько-польського державного кордону / Н.І.Папіш, О.В.Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 37. – Частина 3. – 2015. – С. 90-99.

Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні / О.В.Федунь, Н.І.Папіш// Наук.-теорет. і громадсько-політ. альманах «Грані». – Дніпропетровськ: Грані, 2016. – № 2 (130). – С. 15-21. Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/72.

Наукова біографія

У 1994 році з відзнакою закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «географія».

З 1995 року працює старшим лаборантом факультету міжнародних відносин, з 2003 року викладачем кафедри країнознавства і міжнародного туризму. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародно-політичні основи функціонування українсько-польського державного кордону» за спеціальністю 23.00.04 – «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Проводить заняття з дисциплін «Країнознавство», «Історія геополітичних вчень», «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці», «Етнополітичні процеси в Європі».

 

Проекти

Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Гуманістична Академія ім. Александра Гейштора (м. Пултуськ, Польща) в рамках програми Erasmus Mundus, березень 2011 – січень 2012 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!