Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31
616доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-31Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-31доцент Козак Т. М., доцент Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
648МВЕ-31доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-31Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-31доцент Козак Т. М., доцент Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
748МВЕ-41доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-41Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-41доцент Козак Т. М., доцент Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
850МВЕ-41доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-41Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-41доцент Козак Т. М., доцент Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 2. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.
 3. Ковганюк С. П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача) / С. П. Ковганюк. – К. : Дніпро, 1968
 4. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник / І. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2008.
 5. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Вища школа, 1982
 6. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 7. Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти : Навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005
 8. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation / I. V. Korunets. – Вінниця : Нова книга, 2000
 9. Osimo B. Translation Course. http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione_en?lang=en

Додаткова

 1. Бялик В. Д. Перекладознавство : Теорія і практика – Translation Studies : Theory and Practice : підр. для студ. ф-тів іноземн. мов / Бялик В. Д., Микитюк І. М., ЛукащукМ.В. / Чернівці : Золоті литаври, 2012.
 2. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Іванова С. В. Коучінг для усних перекладачів/ Г.Е. Мірам, В. В. Дайнеко, С. В. Іванова. – К. : Ніка-Центр, 2011.
 3. Нестеренко Н. М. A Course in Interpreting and Translation / Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Н. М. Нестеренко. – Вінниця : Нова книга, 2004.
 4. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник. / за ред. Л. М. Черноватого і В. І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 5. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972

Словники та довідкова література

 1. Англо-український словник. Склав М. І. Балла. Т.т.1,2. – Київ : Освіта, 1996.
 2. Англо-український дипломатичний словник за ред. І. С. Бика – К. : Знання, 2006
 3. Англо-український фразеологічний словник. Уклад. К. Т. Баранцев. 3-те вид., випр. – К. : Т-во Знання, КОО, 2006.
 4. Бендзар Б., Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. – Ужгород : Закарпаття, 2000.
 5. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – Київ-Кременчук, 1999

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, інтернет, телебачення

Матеріали

Конспекти лекцій

Екзаменаційні питання 2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму