Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит
73Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31
616доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-31Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-31доцент Козак Т. М., Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
648МВЕ-31доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-31Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-31доцент Козак Т. М., Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
748МВЕ-41доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-41Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-41доцент Козак Т. М., Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.
850МВЕ-41доцент Антохів-Сколоздра О. М., доцент Бехта Т. О.
МВП-41Дмитрасевич Р. Я., доцент Зарума О. Р.
МВР-41доцент Козак Т. М., Копчак М. М.
доцент Шолота Х. В., Долінська Н. В.
Дроф'як Н. І., Толочко О. Я.

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. БархударовЛ. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
 2. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 3. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.
 4. КовганюкС. П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача) / С. П. Ковганюк. – К. : Дніпро, 1968
 5. КомиссаровВ. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990
 6. КоптіловВ. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Вища школа, 1982
 7. ЛатышевЛ. К. Курс перевода : (Эквивалентность перевода и способы её достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981
 8. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высшая школа, 1985
 9. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 10. Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти : Навч. посіб. / за ред. В.К. Шпака. – К. : Знання, 2005
 11. РецкерЯ. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974
 12. Федоров А. В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. – М. : Изд. лит. на иностр. яз., 1958
 13. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). – М. : “Высшая школа”, 1983
 14. Korunets V. Theory and Practice of Translation / I. V. Korunets. – Вінниця : Нова книга, 2000
 15. Osimo B. Translation Course.
  http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione_en?lang=en

Додаткова

 1. Влахов С., ФлоринС. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Высшая школа, 1986
 2. КомиссаровВ. Н. Слово о переводе (Очерк лингвистического учения о переводе) / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения.
 3. Миньяр-БелоручевР. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 4. Миньяр-БелоручевР. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 5. Миньяр-БелоручевР. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 6. Миньяр-БелоручевР. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высшая школа, 1969
 7. Мірам Г. Е., ДайнекоВ. В., Іванова С. В. Коучінг для усних перекладачів/ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, С. В. Іванова. – К. : Ніка-Центр, 2011.
 8. МирамГ. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 9. Нестеренко Н. М. A Course in Interpreting and Translation / Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Н. М. Нестеренко. – Вінниця : Нова книга, 2004.
 10. СухенкоК.М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 11. ЧерновГ.В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М. : Международные отношения, 1978
 12. ШиряевА.Ф. Синхронный перевод : Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979

Словники та довідкова література

 1. Англо-український словник. Склав М.І. Балла. Т.т.1,2. –  Київ : Освіта,
 2. Англо-український дипломатичний словник за ред. І. С.Бика – К. : Знання, 2006
 3. АндриановС. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь/ С. Н. Андрианов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров. – Москва : Русский язык, Издательская фирма “Рея”, 1993.
 4. Англо-український фразеологічний словник. Уклад. К.Т. Баранцев. 3-те вид., випр. – К. : Т-во Знання, КОО, 2006.
 5. Бендзар Б.,Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. – Ужгород : Закарпаття, 2000.
 6. КарабанВ. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – Київ-Кременчук, 1999
 7. Литературные аллюзии, образы и цитаты в английском языке. Справочное пособие. Составитель КлюкинаТ. П. – М. : Высшие курсы иностранных языков МИД СССР, 1990.
 8. Benson, Benson E., Ilson R. The BBI Combinatory Dictionary of English / M. Benson, E. Benson, R. Ilson. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. – М. : Русский язык, 1990
 9. Deardorff Alan V. Deardorff’s Glossary of International Economics / A. V. Deardorff. http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/
 10. Transliteration des Kyrillischen – Transliteration of Cyrilli – Lateinische Umschrift – ISO-Transliteration. http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm
 11. Ukrainian-English Transliteration Table. – http://www.rada.kiev.ua/translit.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму