Копчак Маріанна Миколаївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: marianna.kopchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Текстолінгвістика.

Дискурсознавство.

Лінгвосинергетика.

Лінгвопрагматика.

Перекладацькі студії.

Методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Статті

Тези доповідей

 • Жук М.М. Економічні перетворення та національна культура // Економічна система України: європейський вибір: Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 3-5 травня 2000р.- ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – С. 39-40.
 • M. Zhuk. Cleft sentences: structural and semantic peculiarities // Матеріали міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”. – Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича , 2004. – С. 83-85.
 • Marianna Zhuk. The use of  cleft sentences in the discourse // Англійська мова в Україні 21 століття: пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці: матеріали конференції ( англ. мовою). –Кам’янець-Подільський, 2006. –  С.255-256.
 • Marianna Zhuk. IT-clefts versus WH-clefts: functioning in the discourse.// Українські викладачі англійської мови на шляху до Європейського співтовариства: Тези доповідей( англ.мовою). –Чернігів: ПБП “Віт-Сервіс”, 2006. –С.47-48.
 • Marianna Zhuk. The givens of and the myths about cleft sentences // Творчість у навчанні – творчість у викладанні: матеріали регіональної конференції TESOL. Львів, 15-16 грудня 2006. – ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 42-44.
 • М. Жук. Контрастивний аналіз речень з розщепленням та псевдорозщепленням у сучасній англійській мові //Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 березня 2007р.: В 2 т. – Т.2 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – Київ: НАУ, 2007. – С.149-151.
 • Копчак М. М. Афоризм як засіб прагматико-комунікативного підходу до навчання іноземних мов. // Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В. Даля.- 2008. – С.154-157.
 • Kopchak M.M. Developing cultural awareness in foreign language learning //Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В.Даля.- 2008. – С.157- 161.
 • Копчак М. Речення з розщепленням як функціональні оператори англійського дискурсу//Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.  283-285.
 • Kopchak M. Biblical wisdom in “A Midsummer Night’s Dream” by W. Shakespeare // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.24-26.
 • Kopchak M. Theme and rheme in cleft constructions //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.285-286  
 • M.Kopchak The process approach to writing a persuasive essay// Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів конференції. 24-25 жовтня 2008 р.  –  Львів: Видавничий центр факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.65-66.
 • Копчак М.М. Комунікативний компонент семантики речень з розщепленням //Молодий науковець XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17-18 листопада 2008 р.). –  Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – С.137-139.
 • Копчак М. Роль речень з розщепленням у формуванні концептосфери детективного дискурсу// Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  II міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009 –  С.279-281.
 • M.Kopchak Organizing effective group discussion // Навчання загальновживаної  та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: Тези доповідей III міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 15-16 травня 2009 р. – C. 97.
 • М.Копчак Самостійні індивідуальні завдання як засіб розвитку лінгвістичних компетенцій  // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  26 січня 2010 р.- К.: НУТУ «КПІ». – С.120-123.
 • Kopchak M. Functioning of reversed pseudo-clefts in discourse //“Актуальні проблеми філології та американські студії” Матеріали  III міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С.149-153.
 • Kopchak M., Hrabelska O. Exploration of national stereotypes in language learning // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гумагітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. 16 червня 2010. / За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С. 76-80.
 • M.Kopchak Cognitive approach to cleft sentences //Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С.36
 • М.М.Копчак Cleft sentences: the frame and attention approach // Філологічні студії молодих учених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 листопада 2010 р. ) / за заг.ред д.пед.н., проф.Соколової І.В. – Маріуполь: МДУ, 2010. – С.140-142.
 • М.Копчак Функціонування речень з розщепленням у політичному дискурсі // //Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали  IV міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2 т. Т. /за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С.120-122.
 • Грабельська О.В., Копчак М.М. Teaching for exams and developing good study habits //Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукр.наук.-практ. Конф., 8-9 квіт. 2011 р.: У 3-х т. – Д.: Біла К.О., 2011 – Т.1., С.72-74.
 • Грабельська О.В., Копчак М.М. Language teaching and the process of European integration // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару. 15 червня 2011 / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 13-15.
 • М. Копчак Синтаксична організація політичного дискурсу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. – Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 30 січня 2012. – С.129-131.
 • M.Kopchak, O. Hrabelska. ICT approach to learning and teaching English//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С.91-93.
 • Kopchak M. Clefts as markers of prominence in political discourse // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.96.
 • Копчак М. Мовленнєвий етикет як вияв вербальної поведінки персонажа у художньому дискурсі / М.М. Копчак // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі”. 24-25 травня 2013 р. / за ред. професора І.В. Соколової. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С.  56–58.
 • Kopchak M. Speech etiquette of an English-speaking postmodern character / Marianna Kopchak // Proceedings of the Doctoral colloquium ‘Fictional Discourses: in Search of Textual Environment’. – Chernivtsi, 2013. – P. 20 –21.
 • Копчак М.М. Привітання як соціокультурний ритуал та етикетна складова дискурсу / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня  2014 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 57–59.
 • Копчак М.  Синергетична система знання у вивченні мовних явищ / М.М. Копчак // Матеріали II докторантського колоквіуму Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія. – Чернівці: РОДОВІД, 2014. – Чернівці, 2014. – С. 35–37.
 • Копчак М. Прагма-дискурсна проекція мовленнєвого акту побажання / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня  2015 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 28–30.
 • Копчак М.М. Гібридна особистість постколоніального персонажа з позицій культури та мовленнєвої діяльності / М.М. Копчак // “І Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 211–213.
 • М.М. Kopchak British postcolonial text: typology of address operators from lexical and semantic perspective // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalist of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, April 28-29, 2017. – Lublin. – P. 96-100.
 • Копчак М.М. Ввічливість як базова категорія маркерів глобалізаційної культури у фігурах мовленнєвого етикету // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 вересня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 75-78.
 • Копчак М. Лінгвосинергетика як перспективний напрям філологічних досліджень // Нове у філології сучасного світу : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 12–13 червня 2020 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2020. – С. 20-24.
 • Kopchak M.Communicative strategies in speech etiquette figures of an English-speaking postcolonial character// Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. – Munich, Germany, 2020. – Pp.164-169.
 • Kopchak M.M. Foreign language teaching in the light of constructivism theory // Scientific and pedagogical internship “The Baltic approach in the training of teachers – philologists”: Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – P.58-62.

Навчальні посібники

 • Копчак М. The Essentials of the UK Economy: Навч.посібник // ЛНУ імені Івана Франка. Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2012. – 104 ст.
 • Турчин Д.Б., Копчак М.М., Гораль Н.В., Дроф’як Н.І. English for International Relations. Workbook / Англійська мова для міжнародних відносин. Робоча книга: Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Селебріс Арт, 2014. – 83 с.
 • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця.: Нова Книга, 2014. – 128 c.
 • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця.: Нова Книга, 2014. – 128 c.
 • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит / English for International Relations: workbook. – 2-ге вид. – Вінниця.: Нова Книга, 2018. – 124 c.
 • Турчин Д., Копчак М., Дрофяк Н., Гораль Н. Англійська мова для міжнародних відносин. Відповіді до підручника та робочого зошита: книга для викладача = English for International Relations. Student’s Book & Workbook. Answer Key. – 3-тє вид. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 68 с.
 • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит / English for International Relations: workbook. – 3-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2021. – 124 c. : іл..

Монографія

 • Kopchak M.M. Speech etiquette of an English-speaking postcolonial character in the light of synergetic and functional approach // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017.  – P. 165- 182.

Переклади

 • Мальський М., Земан І. Львівська школа дипломатії (Дипломатичні Студії у Львівському університеті) /М. Мальський, І.Земан. – Львів, 2020. – С. 19-21. (122 с.)
 • Сучасна дипломатія. Термінологічний словник / П. С. Кузик, К. В. Поліщук, Н. М. Шаленна та ін. ; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза, І. І. Іжніна – Львів-Дрогобич, Коло, 2021. – 300 с.

Біографія

1997-2002 -Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність “Мова та література (англійська)”, кваліфікація “філолог, викладач англійської мови та літератури”.
2002-2006 – аспірантура при кафедрі англійської мови факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.

Працює  на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин з вересня 2002 року  і дотепер.

2015 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови), ОНУ імені Іллі Мечникова.
2022 – вчене звання доцента кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Авторка понад 80-ти наукових та методичних публікацій. Учасниця понад 50-ти міжнародних конференцій, семінарів, стажувань.

Проекти

 • керівниця та співорганізаторка Міжнародних країнознавчих навчальних студентських поїздок Європою з візитами у дипломатичні установи, міжнародні організації та навчальні інституції:
  1) посольства та консульства України у Польщі, Німеччині, Австрії, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні, Італії, Угорщині, Словаччині,  Словенії,Чехії; 2) ООН, ОБСЄ, БДІПЛ, ФАО, ЮНІДО,ЮНЕСКО, МАГАТЕ, Рада Європи, Європарламент, Рада Європейського союзу, Європейська комісія, Європейський суд з прав людини, Червоний Хрест, Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, Постійне представництво України при Раді Європи, Парламент Австрії; 3) Віденська дипломатична академія, Український Вільний університет, Вюрцбурзький університет;
 • заступниця голови організаційного комітету та журі з проведення факультетського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов.
 • стипендіатка міжуніверситетської програми “ Artes Liberales” Міжнародної школи гуманітарних наук Східної та Центральної Європи ( м. Варшава, Польща).
 • учасниця проєктів, реалізованих в межах  The Baltic University Program.
 • учасниця міжнародного науково-педагогічного стажування «Балтійський підхід в підготовці викладачів-філологів»  (м. Рига, Латвійська Республіка)
 • учасниця проєкту EU+for Ukraine: Solidarity with Ukraine – NAWA (м. Варшава, Польща)
 • перекладачка-волонтерка та координаторка в Україні благодійного фонду “Helping hands”
  ( Нідерланди)

Нагороди

 • Грамота ректора ЛНУ  імені Івана Франка І. О. Вакарчука за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2011)
 • Грамота ректора ЛНУ  імені Івана Франка В.П. Мельника за  сумлінну працю і вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності (2017)
 • Подяка Голови обласної державної адміністрації М.М. Мальського за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня української дипломатії (2019)
 • Почесна грамота Представництва МЗС  України у Львові в особі А. Грушка за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у становленні та розбудові дипломатичної  служби України (2022)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!