Marianna Kopchak

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: marianna.kopchak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Textolinguistics, discourse science, linguosynergetics, linguopragmatics, postmodern studies.

Publications

Conferences

 • Жук М.М. Економічні перетворення та національна культура // Економічна система України: європейський вибір: Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 3-5 травня 2000р.- ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – С. 39-40.
 • M. Zhuk. Cleft sentences: structural and semantic peculiarities // Матеріали міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”. – Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича , 2004. – С. 83-85.
 • Marianna Zhuk. The use of  cleft sentences in the discourse // Англійська мова в Україні 21 століття: пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці: матеріали конференції ( англ. мовою). –Кам’янець-Подільський, 2006. –  С.255-256.
 • Marianna Zhuk. IT-clefts versus WH-clefts: functioning in the discourse.// Українські викладачі англійської мови на шляху до Європейського співтовариства: Тези доповідей( англ.мовою). –Чернігів: ПБП “Віт-Сервіс”, 2006. –С.47-48.
 • Marianna Zhuk. The givens of and the myths about cleft sentences // Творчість у навчанні – творчість у викладанні: матеріали регіональної конференції TESOL. Львів, 15-16 грудня 2006. – ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 42-44.
 • М. Жук. Контрастивний аналіз речень з розщепленням та псевдорозщепленням у сучасній англійській мові //Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 березня 2007р.: В 2 т. – Т.2 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – Київ: НАУ, 2007. – С.149-151.
 • Копчак М. М. Афоризм як засіб прагматико-комунікативного підходу до навчання іноземних мов. // Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В. Даля.- 2008. – С.154-157.
 • Kopchak M.M. Developing cultural awareness in foreign language learning //Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В.Даля.- 2008. – С.157- 161.
 • Копчак М. Речення з розщепленням як функціональні оператори англійського дискурсу//Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.  283-285.
 • Kopchak M. Biblical wisdom in “A Midsummer Night’s Dream” by W. Shakespeare // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.24-26.
 • Kopchak M. Theme and rheme in cleft constructions //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.285-286  
 • M.Kopchak The process approach to writing a persuasive essay// Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів конференції. 24-25 жовтня 2008 р.  –  Львів: Видавничий центр факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.65-66.
 • Копчак М.М. Комунікативний компонент семантики речень з розщепленням //Молодий науковець XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17-18 листопада 2008 р.). –  Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – С.137-139.
 • Копчак М. Роль речень з розщепленням у формуванні концептосфери детективного дискурсу// Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  II міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009 –  С.279-281.
 • M.Kopchak Organizing effective group discussion // Навчання загальновживаної  та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: Тези доповідей III міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 15-16 травня 2009 р. – C. 97.
 • М.Копчак Самостійні індивідуальні завдання як засіб розвитку лінгвістичних компетенцій  // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  26 січня 2010 р.- К.: НУТУ «КПІ». – С.120-123.
 • Kopchak M. Functioning of reversed pseudo-clefts in discourse //“Актуальні проблеми філології та американські студії” Матеріали  III міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С.149-153.
 • Kopchak M., Hrabelska O. Exploration of national stereotypes in language learning // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гумагітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. 16 червня 2010. / За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С. 76-80.
 • M.Kopchak Cognitive approach to cleft sentences //Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С.36
 • М.М.Копчак Cleft sentences: the frame and attention approach // Філологічні студії молодих учених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 листопада 2010 р. ) / за заг.ред д.пед.н., проф.Соколової І.В. – Маріуполь: МДУ, 2010. – С.140-142.
 • М.Копчак Функціонування речень з розщепленням у політичному дискурсі // //Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали  IV міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2 т. Т. /за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С.120-122.
 • Грабельська О.В., Копчак М.М. Teaching for exams and developing good study habits //Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукр.наук.-практ. Конф., 8-9 квіт. 2011 р.: У 3-х т. – Д.: Біла К.О., 2011 – Т.1., С.72-74.
 • Грабельська О.В., Копчак М.М. Language teaching and the process of European integration // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару. 15 червня 2011 / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 13-15.
 • М. Копчак Синтаксична організація політичного дискурсу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. – Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 30 січня 2012. – С.129-131.
 • M.Kopchak, O. Hrabelska. ICT approach to learning and teaching English//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С.91-93.
 • Kopchak M. Clefts as markers of prominence in political discourse // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.96.
 • Копчак М. Мовленнєвий етикет як вияв вербальної поведінки персонажа у художньому дискурсі / М.М. Копчак // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі”. 24-25 травня 2013 р. / за ред. професора І.В. Соколової. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С.  56–58.
 • Kopchak M. Speech etiquette of an English-speaking postmodern character / Marianna Kopchak // Proceedings of the Doctoral colloquium ‘Fictional Discourses: in Search of Textual Environment’. – Chernivtsi, 2013. – P. 20 –21.
 • Копчак М.М. Привітання як соціокультурний ритуал та етикетна складова дискурсу / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня  2014 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 57–59.
 • Копчак М.  Синергетична система знання у вивченні мовних явищ / М.М. Копчак // Матеріали II докторантського колоквіуму Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія. – Чернівці: РОДОВІД, 2014. – Чернівці, 2014. – С. 35–37.
 • Копчак М. Прагма-дискурсна проекція мовленнєвого акту побажання / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня  2015 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 28–30.
 • Копчак М.М. Гібридна особистість постколоніального персонажа з позицій культури та мовленнєвої діяльності / М.М. Копчак // “І Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 211–213.

Textbooks

 • Копчак М. The Essentials of the UK Economy: Навч.посібник // ЛНУ імені Івана Франка. Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2012. – 104 ст.
 • Турчин Д.Б., Копчак М.М., Гораль Н.В., Дроф’як Н.І. English for International Relations. Workbook / Англійська мова для міжнародних відносин. Робоча книга: Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Селебріс Арт, 2014. – 83 с.
 • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця.: Нова Книга, 2014. – 128 c.

Schedule

Page with teachers schedule not found!