Зубарева Антоніна Євгенівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: antonina.zubareva@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Міжнародне право прав людини, право міжнародних договорів, право міжнародних організацій.

Курси

Публікації

Наукові статті в іноземних та національних виданнях, участь у колективних монографіях:

 1. Зубарева А. Є. Доповіді держав-учасниць Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 р. як елемент моніторингового механізму Комітету ООН з прав людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 6-1(2). С. 227–
 2. Зубарева А. Є. Міжнародно-правові основи взаємодії Комітету ООН з прав людини із інституційним механізмом Організації Об’єднаних Націй. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Вип. 21. Т. 3. С. 218–221.
 3. Зубарева А. Е. Историческая ретроспектива создания и функционирования Комитета ООН по правам человека. «Legea și viața» («Закон и жизнь»). 2014. № 6/2. С. 67–70.
 4. Зубарева А. Є. Юридичні підстави діяльності Комітету ООН з прав людини / А. Є. Зубарева. Наше право. 2013. №5. С. 180–184.
 5. Зубарева А. Є. Співробітництво України із Комітетом ООН з прав людини/ А. Є. Зубарева. Право і суспільство. 2015. № 2. С. 9–13.
 6. Зубарева А. Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з іншими договірними органами з прав людини системи ООН // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 37. Ч. 2. 2015. С. 39– 46.
 7. Зубарева А. Є. Окремі аспекти виконання рішень Комітету ООН з прав людини в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. Вип. 20. С. 174–179.
 8. Зубарева А. Верховенство міжнародного права і права людини. Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : спеціальне видання наукових статей / за наук. ред.. проф.. В. М. Репецького. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 111–123.
 9. Репецький В. М., Зубарева А. Є. Виконання рішень Комітету ООН з прав людини в Україні/ Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicotum до 60-річчя проф.. В. В. Мицика: моногр. / авт.. кол.; за ред.. О. В. Задорожнього та О. Р. Поєдинок. К; О: Фенікс, 2016. С. 370–
 10. Зубарева А. Є. Виконання рішень Комітету ООН з прав людини в Україні/ Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicotum до 60-річчя проф..                                       М. В. Буроменського: моногр. / авт.. кол.; за ред.. В. М. Репецького та В. В. Гутника. Л., О. Фенікс, 2017. С. 304–326.
 11. Зубарева А.Є. Комітет ООН з прав людини: монографія. Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 276 с.
 12. Зубарева А. Є. Особливості застосування договорів про правову допомогу. Міжнародне право у світі динамічних змін : контури майбутнього міжнародного правопорядку : колект. монографія / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник : Львів-Дрогобич, Коло, 2021. С. 106–
 13. Gutnyk V., Bratsuk I., Burak S., Zubareva A. The concept of constitutional pluralism as the fundamental basis for the development of the European Union legal order. Revista de la Universidad del Zulia, 2021. Vol. 12(34), pp. 361– DOI: https://doi.org/10.46925//rdluz.34.2

 

Участь у конференціях:

 1. Зубарева А. Є. Правовий статус Комітету ООН з прав людини. Національний та міжнародно-правовий вимір стійкого розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 липня 2012 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. С. 36–38.
 2. Зубарева А. Є. Громадянські і політичні права та свободи людини, які підпадають під контроль Комітету ООН з прав людини. Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти: зб. матер. ІІ Міжнар. (заочної) наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 вересня 2012 р.). Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. С.157–159.
 3. Зубарева А. Є. Передумови створення Комітету ООН з прав людини. Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 30 листопада – 1 грудня 2012 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. Ч. 1. С. 90–92.
 4. Зубарева А. Є. Комітет ООН з прав людини як конвенційний орган системи ООН (історичний аспект). Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. матер. ІІ щорічної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11–12 квітня 2013 р.) за ред.: І. С. Бик, М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк, І. М. Грабинський. Львів : DPI, 2013. С. 18–20.
 5. Зубарева А. Є. Внутрішньо-організаційний механізм Комітету ООН з прав людини. Нові виміри прав людини: юридичні, філософські, політологічні аспекти: зб. наук. праць. Львів : Громадська організація «Львівський центр міжнародного права та прав людини», 2013. С. 41–46.
 6. Зубарева А. Є. Правовий статус членів Комітету ООН з прав людини. Нові виміри прав людини: юридичні, філософські, політологічні аспекти : зб. наук. праць. Львів : Громадська організація «Львівський центр міжнародного права та прав людини», 2014. Випуск 3. С. 42–45.
 7. Зубарева А. Є. Право міжнародних договорів: теоретичні напрацювання Преображенської В. В. Міжнародно-правові погляди В. В. Преображенської: збірник наукових праць, за ред. В. М.Репецького. Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2014. С. 38–
 8. Зубарева А. Є. Участь України у співпраці з Комітетом ООН з прав людини. Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 4–5 грудня 2015 р.), за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 243–
 9. Зубарева А. Є. Розгляд Комітетом ООН з прав людини доповідей держав-учасниць Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 р. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 4–5 грудня, 2015 р.) Дніпро, 2015. 134–136.
 10. Зубарева А. Є. Історія та кодифікація норм про вплив збройних конфліктів на міжнародні договори. Сучасне право творення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 3–4 червня 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 114–116.
 11. Зубарева А. Є. Моніторингова місія ООН з питань подій на сході України. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 3–4 березня 2017 р.). Дніпро, 2017. С.97–
 12. Зубарева А. Є. Визначення статусу Єрусалиму: ретроспективний аналіз резолюцій ООН. Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2017 р.). Запоріжжя: класичний приватний університет, 2017. С. 111–
 13. Зубарева А. Є. Вплив Конвенції 1969 року «Про право міжнародних договорів» на міжнародний правопорядок // І Міжнародний експертний форум: «Україна-Європа: між політичними деклараціями та експертними оцінками», (м. Львів, 13 вересня 2019 р.). ЛНУ ім. І. Франка, 2019.
 14. Зубарева А. Є. Поняття і види забезпечення виконання міжнародних договорів. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 13–14 листопада 2020 р.) Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2020. С 164–
 15. Зубарева А. Є. Захист прав осіб з інвалідністю під час пандемії COVID-19 в Україні // Права людини – пріоритет сучасної держави : Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (м. Одеса10 грудня 2020 р.), зб. матеріалів конференції. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 133–
 16. Зубарева А. Є. Викрадення дітей під час збройних конфліктів (на прикладі України) /XXX Міжнародна науково-практична конференція «The newest problems of science and ways to solve them. Proceedings of the ХХX International Scientific and Practical Conference», (Гельсінкі, Фінляндія 2–5 серпня 2022 р.). Гельсінкі, Фінляндія, 2022. С. 88–
 17. Зубарева А. Є. «Міжнародно-правова діяльність ЮНІСЕФ щодо розвитку послуг із підтримки психологічного здоров’я дітей в Україні» Міжнародна науково-практична конференція «Права людини в період збройних конфліктів» (Одеса, 18 листопада 2022 р.): зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» Одеса, 2022. С. 353–358.

 

Біографія

Народилася 05.03.1989 р. у м. Львові.

У 2006-2011 рр. навчалася на юридичному факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р.  отримала диплом магістра права.

У 2011-2014 рр. навчалася у аспірантурі на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав людини».

З 2015 р. працює на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді асистента.

З 2017 році працює на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді доцента.

У 2022 році присвоєно звання доцента кафедри міжнародного права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!