Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Зубарева А. Є.МВП-21
516Зубарева А. Є.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВП-21Зубарева А. Є.
516МВП-31Зубарева А. Є.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета – визначити особливості зовнішньоекономічної діяльності та окреслити її правове регулювання.

Завдання – дослідити правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: законодавство, міжнародні договори і звичаї, що застосовуються при регулюванні відносин у зовнішньоекономічній діяльності.

вміти: застосовувати в практичних ситуаціях міжнародно-правові та національні норми, що регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 30. – Ст. 141
 2. Декларація про Державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. // ВВР Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
 5. Закон України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. – № 142 – ХІІ // ВВР Української РСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
 6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.№ 3792-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
 7. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
 8. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. № 80/94 – ВР // ВВРУ. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
 9. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 93/96- ВР // ВВРУ. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
 10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня1996 р. № 236/96 – ВР // ВВРУ. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 11. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001. – № 47. – Ст. 251.
 12. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. №157/91 – ВР // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 35. – Ст. 142.
 13. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – Х., 1981.
 14. Зобов’язальне право: Теорія і практика / За ред. О.В.Дзери. – К., 1998.
 15. Интелектуальная собственность: Нормативно-правовые акты: Науч.-практ.изд.: В 2 т. / Под общ.ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 1999.
 16. Аверьянов В.Б. Юридическая памятка учаснику внешнеэкономической деятельности в Украине. – Киев, 1992. – 94 с.
 17. Богатых Б.Л. Гражданское и торговое право. – М., 1996.
 18. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Междунар.отнош., 1994. – 414с.
 19. Внешнеторговые сделки. Сост. И.С.Гринько. – Сумы, 1994.
 20. Денисенко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). – Одеса: АТ БАХВА, 1995. – 103с.
 21. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – Київ: Вентурі, 1996. – 219с.
 22. Зобов’язальне право. – К.: Юрінком інтер, 1998. – 910с.
 23. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М., 1990. – 190с.
 24. Азимов И.М. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – Х., 1981.
 25. Кисиль В.И., Пастухов В.П. Правовой статус иностранцев в СССР. – Киев, 1987. – 223с.
 26. Интелектуальная собственность: нормативно-правовые акты: Научно-практ.изд.: В 2 т. / Под общ. ред. А.Д.Святоцкого, В.Л. Петрова. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 1999.
 27. Контракт с информой. Под общ.ред. Биржанова М.Б. – Санкт-Петербург, 1995. – 412с.
 28. Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранные граждане (правовое положение). – М.: Российское право, 1992. – 319с.
 29. Образцы договоров с комментариями. Международный арбитраж (конвенции и регламенты). – М., 1997.
 30. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях). – К.: Атіка, 2000.
 31. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
 32. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник – К.: Алерта, 2017.
 33. Фединяк Л. Нормативні акти України та її потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України. 1999. – № 2. – С. 108-109.
 34. Фединяк Л. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Львів: Світ, 1998. – 24с.
 35. Залесский В.В. Транспортные договоры. Учебно-практическое пособие. – М., Юринформцентр, 2001.
 36. Фонсом Р.Х., Гордон М.Ц., Спангл О..Н. Международные сделки. – М.: Логос, 1996.
 37. Цивільне право. Загальна частина / За ред.. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – Київ: Вентурі, 1995. – 416с.
 38. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. – М., 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус