Стручок Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 261-62-02

Електронна пошта: nataliya.struchok@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

 • статистичний аналіз тенденцій міжнародного туризму
 • міжнародний ринок туристичних послуг
 • фінанси зарубіжних корпорацій
 • маркетингові дослідження розвитку підприємств туризму в контексті економічної безпеки

Курси

Публікації

Розділи монографій:

 1. Стручок Н.М. Маркетингові аспекти у формуванні конкурентоспроможності туристичної організації. Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро і мікрорівень: монографія.-Львів, ЛІЕТ, 2012.-208С.,с.77-88.
 2. Стручок Н.М. Пріорітетні напрями розвитку ринку туристичних послуг як складової системи економічної безпеки країни. Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави: монографія / Бочан І.О.,Васильчак С.В., Стручок Н.М. та інші.- Львів: В-во «Сполом», 2013-178с., С.7-35, 118-155.
 3. Стручок Н.М. Система інформаційно – маркетингового забезпечення розвитку еколого -етнічного туризму. Структура маркетингової регіональної політики:  монографія– Львів: Вид-во “Сполом″, 2017, С.158-185.
 4. Стручок Н.М. Організаційно-правові форми функціонування підприємств туристичного бізнесу в умовах глобалізації. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 236 с. ISBN 978-617-7809-62-2. с.185-203.

Публікації у фахових виданнях (вибрані):

 1. Стручок Н.М. Взаємозв’язок структурних елементів економічної безпеки підприємства з урахуванням комплексу маркетингу. Вісник лісотехнічного університету. – Львів, 2014. – Вип.24(9), 396с., С.175-179.
 2. Стручок Н.М. Екологічний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку / Л.І.Гальків, О.В.Килин / Вісник Одеського національного університету : зб. наук. праць. Серія : Економіка. Том 20. Випуск 3.2015. – Одеса : В-во Одеського національного університету.-2015. – с. 189-193.
 3. Стручок Н.М. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / / Л.І.Гальків, О.В.Килин /   Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2016. –  №3. –С.18-22.
 4. Стручок Н.М. Тренди маркетингової старатегії реалізації туристичних послуг  в умовах євроїнтеграції /  Н.М.Стручок, О.М.Замрій  / European Journal of Economics and Management. 2018. – Vol 4 P. 579–593.
 5. Стручок Н.М. Формування інтегрованих компетенцій в підготовці фахівців сфери підприємницької діяльності   / О.М. Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок  //  Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (19) лютий 2018 року. Запоріжжя, 2018. –  С. 43-48.
 6. Стручок Н.М. Інструменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств туристичної індустрії / Н.М.Стручок , І.Р.Удуд, О.М.Вівчарук / Збірник наукових праць «Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».- 2018.- № 4, с.56-81.
 7. Стручок Н.М. Організаційно-економічний механізм підприємства як фактор конкурентоспроможності / Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок //  Збірник наукових праць «Вісник Хмельницького національного університету», серія економічні науки. № 3.-Хмельникий, 2019, с.26-31.
 8. Стручок Н.М. Управління туристичним бізнесом в глобальному просторі / Н.М.Стручок О.М.,Замрій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка № 1.-Ужгород, 2020.
 9. 9.Стручок Н.М. «Управління маркетинговою діяльністю суб’єкта туристичного бізнесу у глобальному економічному просторі». Науково-практичний журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 4 (60) 2020, с.67-72.
 10. Стручок Н.М. Управління туристичним бізнесом в глобальному просторі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(155), 2020.с.41-19.
 11. Стручок Н.М. Стратегічні підходи  в управлінні збутом товарів та послуг. Таврійський науковий вісник. Серія Економіка. Випуск 4 (60) 2020, с.116-125.
 12. Галькив Л.И., Стручок Н.Н. Гасударственно- часное партнерство системе активаторов привлечении инвестиций в Украину // Л.И.Галькив, Н.Н.Стручок // Материалы I Международной научно-практической конференции «Государственно-частное партнерство -как механизм привлечения инвестиций: модели и опыт» , Казахстан, г. Нур-Султан, 2020, 541с., с.365-371.
 13. Стручок Н.М., Дубина М.П. Засади формування брендингу туристичних дестинацій. Зб. матер. міжнар. наук.- практ. Конференції «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення». Львівський державний інститут економіки і туризму (23 березня 2017 року) − Львів : ЛІЕТ, 2017. − 331с., с.295-298.
 14. Стручок Н.М., Галаченко О.О. Треди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації. Зб. матеріалів IV міжнар. наук.- практ. Конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». Національний університет «Львівська політехніка» (18-19 травня 2017 року) − Львів :НУ «Львівська політехніка», 2017. − 540с., с.99-101.
 15. Стручок Н.М. Промоція територіальних громад на регіональному рівні в рамках транскордонного співробітництва / Н.М. Стручок / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти» – Миколаїв, 14-15 грудня 2018 р.- с.24-26.
 16. Бочан І.О. Маркетинг в туризму / Васильчак С.В, Фурсіна О.В., Ільчук О.О, Вівчарук О.М. – Львів : ННВК “АТБ”, 2021. – 302 с. – ISBN 978-966-657-799-6.
 17. Стручок Н. М. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи управління маркетинговою діяльністю підприємств сфери послуг / Н. М. Стручок – Дніпро, 2021. – С. 307-309.
 18. N. Struchok, O. Karyy, T. L. Kulyniak, S. Ohinok. Evatuation of the Tourist Attractiveness of Ukraines Region in the Conditions of Uncertainty Using Game Throry. 11th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES ACIT’2021.- Doggendorf- 351-255s.(Scoopus)
 19. N. Struchok, O. Karyy, T. L. Kulyniak, S. Ohinok. Evatuation of the Tourist Attractiveness of Ukraines Region in the Conditions of Uncertainty Using Game Throry. 11th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES ACIT’2021.- Doggendorf- 351-255s.(Scoopus)
 20. Стручок Н.М. Міжнародний досвід використання кластерної концепції в забезпеченні економічної безпеки України. / – // Економіка і суспільство. – 2022. – №44/2022 – С. 79-89.
 21. Стручок Н.М. Прямі іноземні інвестиції в період рецесії світової економіки / Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А. // Таврійський науковий вісник. – 2022. – №11 – С. 7-11. – DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.1.
 22. Стручок Н.М. Інноваційні підходи до формуванні стратегії бренду туристичної дестинації як інструмент економічної безпеки регіону. / – // IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку, Львів, Україна, 19-21 травня 2022 р – Львів : Львівська політехніка, 2022.

Біографія

Стручок Наталія Миколаївна народилась 24 грудня 1979 р. у м. Львові. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи № 95 вступила на економінчий факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. здобула кваліфікацію “Магістр з економічної кібернетики ” за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

У 2003 року розпочала працювати у Львівському інституті економіки і туризму. У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Розвиток ринку туристичних послуг в контексті трансформації економіки країни» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук (спеціальність «08.00.03 – економіка та управління національним господарством»).

2014-2017 – доцент кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму,

2018-2021 – доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму,

2019 -2021 – завідувач кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму.

Керівник та виконавець науково-дослідної теми «Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризму в західних регіонах України» (№ держ. реєстр. 0113U04492).

В рамках  наукової роботи – співпраця з зовнішніми партнерами, робота у групі по розробленні бізнес-плану удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком готелю НВК «Гетьман» на міжнародному ринку.

Член організаційного комітету міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, наукових круглих столів.

Автор понад 50 наукових праць у міжнародних виданнях, наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Курси:

 • маркетинг, міжнародний маркетинг
 • фінанси зарубіжних корпорацій
 • економічна статистика
 • біржова діяльність

Проекти

Стажування

 • Науково-педагогічне стажування у 2012 році на кафедрі економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка за темою «Особливості викладання економічних дисциплін».
 • Стажування у Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) з 25 березня по 5 квітня 2019 року на тему : «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС».
 • Курс професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» з 25 .03. 2021 – 20.06. 2021 року в Львівському національному університеті імені Івана Франка,сертифікат СВ№ 02070987/0000481-21.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!