Глобальна та регіональна безпека

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Кучик О. С.МВМ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МВМ-11доцент Стручок Н. М.

Опис курсу

Курс Глобальна та регіональна безпека передбачає вивчення концептуальних засад формування національної, регіональної та глобальної безпеки. Головним акцентом є теоретичні та концептуальні засади функціонування систем безпеки. Вивчення теоретичного матеріалу в поєднанні з історичною ретроспективою еволюції архітектури регіональної та глобальної безпеки в світовому глобалізованому світі.

Метою курсу Глобальна та регіональна безпека є вивчення концептуальних засад формування національної, регіональної та глобальної безпеки. Головним акцентом є теоретичні та концептуальні засади функціонування систем безпеки.

Завданнями курсу є формування національної самосвідомості, становлення професійного мислення. Складові частини курсу розкривають особливості становлення наукової дисципліни безпекових студій, основні принципи побудови та функціонування системи національної безпеки як складової та невід’ємного елемента регіональної системи безпеки, елементів та інститутів безпекового співробітництва на міжнародній арені, тощо.

Рекомендована література

Абрамов В.І., Шевченко М.М. Еволюція поглядів у країнах-членах НАТО на розвиток міжнародних відносин // Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Підручник. – К.: НАОУ, 2005. – С. 139 – 158.

Багмет М.О. Світова та європейська інтеграція : навч. посібник / М. О. Багмет, Г. В. Коваль, В. Т. Шатун, В. М. Гладенко, Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008.– 337 с.

Безпека сталого розвитку України: побудова в умовах глобальних викликів: Монографія / за ред. В.О. Ананьїна. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2009. – 271 с.

Белл А. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / А. Белл. – М.: Academia, 2004. – 788 с.

Богданович В.Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В.Ю. Богданович. – К. : Дельта, 2002. – 322 с.

Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. Часть 9. Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года.

Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

Глобалізація і сучасний міжнародний процес: Монографія / За заг. ред. Б.Гуменюка і С.Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с.

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

Грубов В.М. Європейська колективна безпека в умовах глобалізації: ліберальна парадигма: Монографія / В.М. Грубов. – К.: Тов. «ФАДА, ЛТД», 2007. – 554 с.

Грубов В.М. Європейська колективна безпека в умовах глобалізації: ліберальна парадигма / В.М. Грубов. – К.: Тов. «ФАДА». – 2007. – 554 с.

Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності: Монографія / І. Д. Дудко. – К.: КНЕУ, 2007. – 144 с.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. Т.2: Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.

Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества / У. Мак-Нил. – Киев – М.: Ника Центр, 2004. – 1063 с.

Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: Навч. посіб. / І.Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко. – К.: Кондор, 2012. – 224 с.

Нормативно-правова база в галузі безпеки і оборони України: видання друге, доповнене / А. Гриценко, М. Кожієл, А. Єрмолаєв, Ф. Флурі. – К.: Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння, 2012. – 820 с.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 360 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 270 с.

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

Ситник Г.П. Геополітичний аналіз та прогнозування: Навч. пос. Ч. 1 / авт. кол. Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевченко; під заг. ред. Г.П. Ситника. – К.: НАДУ, 2014. – 152 с.

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник / Г.П. Ситник. – К.: НАДУ, 2012. – 544 с.

Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени / П.А. Сорокин. – М.: Наука, 1997. – 351 с.

Співак В.М. Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації: Монографія / В.М. Співак. – К.: Логос, 2011. – 416 с.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия / Сост. П. С. Эрасов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 556 с.

Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: Монографія / Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2009. – 302 с.

Субботин А.К. Границы рынка глобальных компаний / Предисл. Д.С. Львова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 328 с.

Тойнбі А. Дослідження історії: У 2-х т. – T. 1 – К.: Основи, 1995. – 406 с.

Тоффлер Е. Третя Хвиля / З англ. пер. А. Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.

Хантингтон С. Столконовение цивилизаций / С. Хантингтон ; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 603 с.

Хелд Д. и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. В.В. Сапова и др. – М.: Праксис, 2004. – 576 с.

Шевченко М.М. Геоекономічні та інформаційні війни в структурі постіндустріальної цивілізації / М.М. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 80. Ч 1. – С. 142-146.

EU Battlegroup Concept [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st13/st13618-ex01.en06.pdf

EU Council conclusions on Common Security and Defence Policy, 19-20 December 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_14417_en.htm

Силабус: Навчальна дисципліна "Глобальна та регіональна безпека"

Завантажити силабус