Міжнародні організації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кучик О. С.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВР-31доцент Стручок Н. М.

Опис курсу

Міжнародна організація — це об’єднання країн, що створено на основі міжнародного договору з метою сприяння вирішенню зазначених цим договором проблем. Основним підґрунтям створення міжнародної організації є процеси глобалізації та регіоналізації, що еволюціонують у розвинену систему співпраці країн як в усьому світі, так і в окремо визначеному регіоні. На даному етапі розвитку людства існує дуже велика кількість міжнародних організацій, що об’єднують країни за тими чи іншими спільними інтересами. В цілому можна виділити декілька організацій, які мають універсальний характер. Існують також організації які об’єднуються за регіональними (географічними) принципами. Деякі країни об’єднуються для подолання загроз, пов’язаних з безпекою, або задля інтенсифікації економічної співробітництва. В тому чи іншому випадку, створення або входження країн до міжнародної організації це процес інтеграції механізмів державотворення до норм і стандартів співіснування суспільства країн.

Україна отримавши незалежність у 1991 році, стала безпосереднім суб’єктом міжнародних відносин. Саме момент визнання світовою спільнотою нашої країни як незалежної держави є відправною точкою у формуванні власної зовнішньої політики. Україна отримала можливість більш ефективно захищати національні інтереси, пов’язані з усім спектром повсякденного життя пересічного громадянина, розширюючи його можливості для власного життєвого вибору. Україна бере участь у міжнародних організаціях на основі визнаних в світі норм та стандартів міжнародного права. В даному виданні подано стислу інформацію про існування основних міжнародних організацій, в яких Україна бере безпосередню участь, а також міжнародні організації, до яких Україна може приєднатися в майбутньому.

Мета курсу – дати слухачам, повне і науково-обгрунтоване уявлення про міжнародні організації, еволюцію та становлення співпраці, основні напрями діяльності міжнародних організацій на сучасному етапі, їх зв’язку зі світовою політикою, ролі України в міжнародних організаціях, напрями та форми діяльності неурядових організацій.

Завдання курсу: на основі аналізу сучасної наукової літератури, матеріалів і документів міжнародних організацій, використовуючи принципи системного аналізу показати слухачам світову систему міжнародних організацій, дати їх класифікацію, познайомити зі специфікою їх діяльності, продемонструвати специфіку участі різних країн у їх функціонуванні; сприяти розумінню слухачами закономірностей еволюції та становлення міждержавного співробітництва та перспектив розвитку міжнародних організацій; продемонструвати відмінності в специфіці діяльності державного та недержавного сектору міжнародних організацій; розвинути вміння застосовувати отримані теоретичні знання для підготовки аналітичних оглядів з проблеми.

Рекомендована література

 1. Аналіз форм співпраці України з країнами-членами ОЧЕС / http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/vasylchenko/diss/diss5.htm
 2. Бондаренко К., Карасьов В., Телешун С. СНД, ГУАМ, ЄЕП та Україна — хто кого потребує більше // Проект “Україна”. — 2005 / http://dialods.org.ua.
 3. В Україні відбулась п’ята зустріч міністрів внутрішніх справ країн-учасниць ОЧЕС / http://mvsinfo.gov.ua/events/2002/oches.html
 4. Василенко С. Через ЧЕС до Європи // Дослідження світової політики. — 2000. — Вип. 9.
 5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М., 2002
 6. Гриценко А., Чалий В. ГУУАМ: Реалії та перспективи // Національна безпека та оборона. — 2001. — № 7 (19).
 7. ГУАМ: Тест на здатність? Аналітичні доповіді// Проект “Укр. Монітор”. — 2005. — № 5 / http://foreignpolicy.org.ua/ua/papers/index.shtml?id=4798.
 8. Жангожа Р. Н., Кузьменко В. П. Транспортно-комунікаційні коридори в Україні: Перспективи міжнародного співробітництва / Мат. міжнар. конф. “Каспійсько-чорномор. реґіон: Умови та перспективи ровитку. — К.: Основи, 1998.
 9. Золотоверх Л. О. Можливості та межі застосування досвіду європейської економічної інтеграції в країнах Чорноморського співробітництва // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2002. — Вип. 33 (ч. 2).
 10. Золотоверх Л. О. Роль Чорноморського Банку Торгівлі і Розвитку у вирішенні проблем інвестування в країнах Чорноморського реґіону // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2000. — Вип. 21 (ч. 3).
 11. Клинченко Т. Україна між Сходом і Заходом: Нелегальна міграція // Наук. зап. — К., 2002. — Вип. 21.
 12. Левицький М. Кишинівські ініціативи президента України // Наше слово. — 2005. — № 19.
 13. Лук’яненко Д., Мацко Т., Дмитрієва Т. Поетапно, вибірково і м’яко. Перспективи інтеграції в рамках ЧЗЕС // Політика і час. — 1995. — № 4.
 14. Лукашин Є.В. Міжнародне гуманітарне право. — К., 1995.— 114с.
 15. Міжнародні організації. Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 2007. – 749 с.
 16. Мхитарян Н. Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і реґіональних конфліктів у Чорноморському реґіоні // Дослі¬дж. світ. політики. — 2001. — Вип. 14.
 17. Мхитарян Н. Україна і Туреччина в рамках ЧЕС // Полі¬тика і час. — 1997. — № 4.
 18. Мхитарян Н. ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя // Нова політика. — 1997. — № 3.
 19. Ніколенко О. ГУУАМ та проблеми національної безпеки України // Людина і політика. — 2002. — № 6.
 20. Организация Объединенных Наций: Основные факты/ Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2000.
 21. Організаційна побудова ЧЕС http://www.niss.gov.ua/book/Parahon/018.htm#
 22. ОЧЕС (інформаційна довідка) http://www.mfa.gov.ua/cooperation/?org/trade 15. Парламентарії країн чорноморського реґіону прийняли Декларацію по боротьбі з міжнародним тероризмом/http://news.ukrinform.com.ua:8101/States/Greece/ukrinf.html
 23. Платонов А. В. Досвід міграційної політики країн ЄС в протидії нелегальній міграції // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 6.
 24. Платонов А. В. Поліпшення системи запрошення іноземних громадян з метою запобігання нелегальній міграції // Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. мат. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.
 25. Прейгер Д., Новикова А., Малярчук І. та ін. Між бажаним і можливим. Розвиток співробітництва в рамках ОЧЕС // Політика і час. — 2003. — № 7.
 26. Принц Г. ЧЕС — це і чесність партнерства // Віче. — 2001. — № 12 (117).
 27. Реґіональне економічне співробітництво. Система Чорноморського економічного співробітництва / http://www.niss.gov. ua/book/Parahon/009.htm#a1
 28. Репецький В.М. Статус Міжнародного комітету Червоного Хреста в системі міжнародного гуманітарного права // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. віднос. — 2000. — Вип. 2. — С.226—271.
 29. Романюк О. В. Чорноморське економічне співробітництво — приклад регіонального співробітництва // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2000. — Вип. 21 (ч. 2).
 30. Самохвалов В. На ОЧЕС чекає блискуче майбутнє // Політика і час. — 2002. — № 7.
 31. Співробітництво в рамках ЧЕС / http://www.summit. uar.net/organizations/bsec_win.html
 32. Статут ОЧЕС / http://www.iatp.kharkov.ua/ecopravo/Ukr/Anons_law/z_31.htm.
 33. Указ Президента України “Про Товариство Червоного Хреста” від 28 жовтня 1992 р. // Червоний Хрест України / За ред. О.С. Заграничного. — К., 1993.— 13с.
 34. Україна та регіональні організації / http://users.kpi.kharkov.ua/liber/bchru.htm
 35. Усічено І., Віленський Ю., Заграничний О. І доброта і милосердя: Розповіді про червоний хрест України. — К., 1996. — 55с.
 36. Хомра О.У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України // Стратегічна панорама. — 2003. — 1. — С.107—117.
 37. Циганкова Н., Гордєєва О. Міжнародні організації: Навч. посіб. — К., КНЕУ, 2001.
 38. Чалий В. ГУУАМ та інші пострадянські реґіональні об’єднання. Оцінка потенціалів. // Нова політика. — 2001. — № 3.
 39. Червоний Хрест України / За ред.О.С.Заграничного.— К.1993.— 13с.
 40. Чорноморець О. О. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку: інформаційний аспект діяльності // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2001. — Вип. 27 (ч. 3).
 41. Чорноморська транспортна зона: жорстка конкуренція на тлі тісного співробітництва / http://www.zn.kiev.ua/nn/show/368/32850
 42. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (інформаційна довідка) / http://www.mfa.gov.ua
 43. About the World Tourism Organization (WTO). Mission for the New Millennium // http://www.world-tourism.org/aboutwto/eng/menu.html
 44. Alternative Approaches and Ways and Means Within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms.
 45. Archer,Clive International organisations.London, NW.:Routlege,1992
 46. Armstrong D. . International Organisation in World Politics. L.: Palgrave, 2004
 47. Background Document in Report of IOM Round Table on The Movement of People: New Developments San Remo, May 1990.
 48. Border Security Control. — Ankara: The Turkish General Staff Printing House, 2004.
 49. Castles S., Mark J. Miller. The Age of Migration. — Maemillan Press, 1998.
 50. Goodwin-Gill, Jenny and Perruchoud, “Basic Humanitarian Principles Applicable to Non-Nationals“, 19 International Migration Review 556 (1985) cf. C. Mubanga-Chipoya, Analysis of the Current Trends and Developments Regarding the Right To Leave Any Country Including One’s Own, and to Return to One’s Own Country, and Some Other Consideration Arising Therefrom UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/10.
 51. Human Rights, Mass Exoduses and Displaced Persons UN Doc. E/CN.4/1995/50.
 52. Hune S., “Equality of Treatment and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families“ in Cator and Niessen (ed.) Papers Presented at the Seminar on The Use of International Conventions To Protect the Rights of Migrants and Ethnic Minorities at 79, (1994).
 53. ICMH, Reproductive Health and Pregnancy Outcomes Among Displaced Women (1995).
 54. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
 55. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Article 2.
 56. IOM Doc. MC/1827 Seminar on “International Response to Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrants Rights“ Summary Report by the Rapporteur and Proposed Follow-Up Action.
 57. IOM Doc. MC/1842 IOM Strategic Planning: Toward the Twenty-First Century.
 58. IOM Doc. MC/1853 Staff and Programme Policies on Gender Issues.
 59. IOM, Tracer Study on Filipino Domestic Helpers Abroad (1995).
 60. Kegley, Charles W., Jr. and Eugene R. Wittkopf. World Politics. Trends and Transformation. 4th ed. — N.-Y.: St. Martin’s Press, 1993.
 61. Kusio Taras. The Role of GUUAM in the International Anti-terrorist Strategy // Eurasia Insight.— October 29, 2001.
 62. Le budget du tourisme 2004-2005. Le ministère délégué au Tourisme // http://www.tourisme.gouv.fr /fr/z1/ministere_delegue/budg_tourisme/
 63. Maison de la France. Le ministère délégué au Tourisme // http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/org_assoc/maison/
 64. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law at 97, (1989).
 65. Moravecki W. Znachenie prawne decyzji organizacji medzynarodowych // Encyklopedia prawa medzynarodowego I stosunkow medzynarodowych. — Warszawa, 1976.
 66. Ottaviani: Foreign tourism better than forecast in 2004. Italian State Tourist Board // http://press.enit.it/press/default.asp?lang=en&sel=news&cana=varie
 67. Perruchoud, “Persons Falling Under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization may Provide Migration Services“ 4 International Journal of Refugee Law 205 at 209, (1992).
 68. Recommendation No. 100 Concerning Protection of Migrant Workers in Underdeveloped Countries 1955.
 69. Recommendation on Employment Policy 1964.
 70. Report of the First Informal Meeting on IOM Strategic Planning, July 1995 (unpublished).
 71. No. 923 (LXXI) “Future Activities of IOM“, adopted by the Council at its 407th meeting on 29 November 1995.
 72. No. 932 (LXXI) “Staff and Programme Policies on Gender Issues“ adopted by the Council at its 407th meeting on 29 November 1995.
 73. No.908 (LXIX) “Role of IOM With Regard To Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrant Rights“ adopted by the Council at its 402nd meeting on 30 November 1994.
 74. Russet, Bruce and Harvey Starr. World Politics. The Menu for Choice. — N.-Y.: W. H. Freeman and Company, 1989
 75. Schachter O., International Law in Theory and Practice at 336, (1991).
 76. Schermers H. International Institutional Law. — Maryland: Sÿthoff & Noordhoff, 1980. 23. Klepacki Zbigniew M. Proces podejmowania decyzji w organizacjach medzynarodowych. — Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 77. Spanier J. and Robert L. Wendzel. Games Nations Play. 9th ed. — Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1996.
 78. Suleymanov Elin. Why GUUAM? Central Asia // Caucasus Analyst, September 12, 2001.
 79. Taran P.A., “Safeguarding Migrants’ Rights and Dignity In and Beyond the Smuggling Dilemma“, Discussion Paper submitted at the Eleventh IOM Seminar on Migration, 26-28 October 1994, Geneva.
 80. The American Connection Might Consolidate GUUAM. — Jamestown Foundation. Fortnight in Review: Volume VII, Issue 198. — October 29, 2001
 81. The Black Sea Economic Cooperation / http://www.bsec. gov.tr
 82. The Black Sea Trade and Development Bank / http://www.bstdb.gr/bank.htm
 83. United Nations, International Migration Policies and the Status of Female Migrants at 60, (1995).
 84. Universal Declaration of Human Rights.
 85. WTO World tourism barometer: Volume 2. — Madrid, 2004. — V.1.