Кризовий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Стручок Н. М.МВМ-11
316доцент Стручок Н. М.МВМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВМ-11доцент Стручок Н. М.
316МВМ-21доцент Стручок Н. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам необхідні знання принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення поставлених непередбачуваних ситуації та кризових явищ, передусім до здійснення конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків в управлінні. Курс орієнтований на формування комплексу знань та вмінь щодо  інструменту забезпечення ефективності і гнучкості системи національної (регіональної, глобальної) безпеки в запобіганні та реагуванні на кризові явища та загрози у складному міжнародному середовищі за умов високого рівня невизначеності та антикризового управління.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Антикризове управління: навчальний посібник / Б.Г. Шелегеда, О.М. Шарнопольська, М.В. Румянцев. К : ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013, 252 с.
 2. Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : монографія. Х. : Вид-во НАНГУ, 2015, 349 с.
 3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. К.: ЦУЛ, 2013, 504 с.
 4. Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави. Економіка України, № 1, 2010, С. 19-28.
 5. Карпенко О.А. Основи антикризового управління : навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во : НАДУ, 2006, 208 с.
 6. Кузнєцов Є.С. Сутність антикризового управління та принципи його здійснення //Ефективна економіка, 2012, № 10. URL: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488
 7. Кульчій І.О.Антикризове управління: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2016, 120 с.
 8. Мельник Ю. М. Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 4, Т. 2. URL: https://: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 9. Мельниченко О.А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями // Теорія та практика державного управління. URL: https: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015- 2/doc/1/03.pdf
 10. Мельниченко О. А. Управління структурними зрушеннями : підручник. Х. : Оберіг, 2013, 300 c.
 11. Основи антикризового управління: навчально-методичний посібник. К.: Вид-во НАДУ, 2010, 208 с.
 12. Питер Ф. Драккер Управление нацеленное на результаты: пер. с англ. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994, 200 с.
 13. Раєвнєва О. В. Моделювання антикризового управління регіоном. Харків: вид. ХНЕУ, 2014, 300 с.
 14. Редькін Д. Концептуальні основи антикризового управління. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/284.pdf
 15. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент. Навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2009, 568 с.
 16. Тарасевич В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи. Економіка України, 2013, № 9, С. 4–17.
 17. Тюріна Н. М. Антикризове управління: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. К.: ЦУЛ, 2012, 448 с.
 18. Шапуров О. О. Формування концепції антикризового управління на основі взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2013, №23, С. 35–40.
 19. Шапуров О. О. Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз. Інвестиції: практика та досвід, 2013, № 23. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2013/9.pdf
 20. Юн Г. Б. Методология антикризисного управления : учеб. пособие. М. : Дело, 2004, 432 с. 37.
 21. Ярова І. В. Антикризове управління: сутність поняття та його визначення. Вісн. Акад. мит. служби України. 2012, № 2, С. 22– 28.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

 1. Дані Світового банку. URL: https:// http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
 2. Кузнєцов Є.С. Сутність антикризового управління та принципи його здійснення //Ефективна економіка, 2012, № 10. URL: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1488
 3. Мельник Ю. М. Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011, № 4, Т. 2. URL: https://: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 4. Мельниченко О.А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями // Теорія та практика державного управління. URL: https: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015- 2/doc/1/03.pdf
 5. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http:www.ukrstat.gov.ua
 6. Редькін Д. Концептуальні основи антикризового управління. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/284.pdf

Шапуров О. О. Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз. Інвестиції: практика та досвід, 2013, № 23. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2013/9.pdf