Зовнішня політика України

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кучик О. С.МВР-21
516професор Мальський М. З.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВР-21Кузик П. С.
Гогоша О. І.
516МВР-31доцент Кучик О. С.
Гогоша О. І.

Опис курсу

Метою курсу “Зовнішня політика України” є вивчення концептуальних засад зовнішньої політики України, зовнішньополітичної діяльності України по забезпеченню її національних інтересів в міжнародних відносинах.

Завданнями курсу є формування національної самосвідомості, становлення професійного мислення. Складові частини курсу розкривають особливості становлення української держави як суб’єкту сучасних міжнародних відносин, місце України у сучасних міжнародних відносинах, основні принципи та напрямки зовнішньої політики України, становлення та розвиток міжнародних стосунків України з іншими державами світу, діяльність України у міжнародних, регіональних організацій, тощо.

Для засвоєння дисципліни студенти мають знати визначальні тенденції світової історії та історії України, категорії логіки, філософської науки, соціології та політології, всесвітньої історії та теорії держави і права, міжнародного права, економічної історії та світової економіки, історії та теорії міжнародних відносин, дипломатичної та консульської служби.

Вимоги до знань та умінь
знати:
– концептуальні засади зовнішньої політики України;
– принципи та головні напрямки зовнішньої політики України;
– історію становлення та розбудови багатостороннього співробітництва України;
– проблеми та перспективи розвитку двосторонніх відносин України з іншими державами та участь в інтеграційних процесах;

уміти:
– збирати, систематизувати міжнародну інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та використовувати її у практичній діяльності,
– аналізувати основні положення концептуальних документів в галузі зовнішньої політики,
– визначати ефективність діяльності державних інститутів відповідно до національних інтересів України;
– формулювати позицію України з актуальних проблем сучасних міжнародних відносин

Рекомендована література

 1. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна у міжнародних відносинах (1944-1996). Навч. посібник. – К.: Освіта, 1998. – 234 с.
 2. Гальчинський А. Україна на перехрестгі геополітичних інтересів – К.: Знання України, 2002. – 180 с.
 3. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Наук. посібник -Харків.: Фоліо, 2002- 285 с.
 4. Зленко А.М. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичних змін. – К.: Фоліо, 2003 – 559 с.
 5. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. -К.: “РІЧУАННП”, 1997-688 с.
 6. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник – К.: Либідь, 2002. – 448 с.
 7. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX століття: Навч. посібник. – К.: Школяр, 1999. – 255с.
 8. Кордони України: Історична ретроспектива та сучасний стан -К.: Основи, 2003- 162 с.
 9. Кучик О.С. Зовнішня політика України. Підручник. – Л.: Вид-во  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 410 с.
 10. Мармазов В.Е., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми – К.: Вентурі, 1999. – 400 с.
 11. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки): Підручник / В.А. Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.
 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000-ті pp.): Підручник/ Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. – К.: Либідь, 2001. – 622 с.
 13. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А., Галенко О.І., Камінський Є.Є., Кірсенко М.В. та ін. – К.: “Альтернативи”, 2001- 736 с.
 14. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року). Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.
 15. ООН і Україна: разом у нове тисячоліття. – К.: Київська Правда, – 347 с.
 16. Сорока М.М. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику Української держави у 90-х pp. XX ст.: Статті. Документи. Коментарі – К.: Київська Правда, 2001. – 782 с.
 17. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск перший // Упорядники Б.Гуменюк,П.Кривонос, С.Грабор, А.Денисенко. – К.: Інформаційно-видавничий центр „Планета”, 2000. – 423 с.
 18. Україна і Європа (1990-2000рр.)Україна в міжнародних відносинах з країнами – членами Європейського союзу. Анотована історична хроніка / І.М. Мельникова та ін. – К.: Ін-т Історії України НАН України, 2001. – 308 с.
 19. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995рр.) – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 495 с.
 20. Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 pp.: Навч. посібник. – К.: Либідь,1997. – 232 с.
 21. Чиж І.С. Україна в Раді Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 384 с.

Рекомендована література (додаткова) 

 1. Бжезинский 3. Велика шахівниця. – К.: Основи, 2000. – 242 с.
 2. Бзежинский 3. Голос разума из Москвы. //США: Экономика, политика, идеология. – 1996 .- № 10. –С. 9-10.
 3. Білодід Р., Балтажі М. Динамічними темпами: українсько-литовські відносини. Минуле, сучасність, майбутнє //Політика і час. – 1995.- № 8. – С. 19-25.
 4. Божко О. Кубинський маршрут //Політика і час.- 1996.- № 2. – С. 47-48.
 5. В інтересах миру і дружби між  народами. Міжнародно-правова діяльність УРСР. 1945 – 1972.  Документи і коментарі. /Автор коментарів і упорядник К.С. Забігайло. – К., Вища школа, 1974. -243с.
 6. Вектори української дипломатії. З прес-конференції Міністра закордонних справ України Г.Й. Удовенка 6 вересня 1995 р. // Політика і час. – 1995 .-№ 10-С. 3-9.
 7. Возз’єднання. Збірник архівних документів та матеріалів (травень 1944 – січень 1946 pp.) /Упор. О.Д. Довганич, A.M. Шикита та ін. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – 326с.
 8. Все про Україну = All about Ukraine: У 2 т. /В.А. Смолій та ін. – К.: Альтернативи, 1998. – 544 с.
 9. Галенко О. І. Документальні публікації з  історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз АН УРСР. Ін-т історії України.- К.: Наукова думка, 1991. – 322 с.
 10. Горак В. Зліт і падіння Директорії //Віче.-1995.-№4.-С. 106-116.
 11. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Політика і час. – 1995. -№ П.- С. 75-80.
 12. Городня Н.Д. Позиція західних держав щодо державності України (листопад 1918 – квітень 1919) //Питання нової та новітньої історії: Міжвідомчий наук. Збірник. – К.,1994. -Вип.40.- С. 120-130.
 13. Гриневич В.А. Утворення Народного Комісаріату Закордонних справ Української РСР: проекти і реалії (1944-46 pp.) // Український історичний журнал. – 1995. -№3. – С.35-46.
 14. Дипломатія сучасної України. – К.: Либідь, 1997 – 83 с.
 15. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1995. – 904 с.
 16. Європейський Союз та Україна. – К.: Представництво ЄК в Україні, 1997. – 65 с.
 17. 3 думою про Україну. Симон Петлюра // Наука і суспільство. – 1996.-№ 5-6. -С. 19-22.
 18. 3ленко A.M. Від внутрішніх потреб до зовнішніх пріоритетів: Виступи, промови, інтерв’ю, статті. – К.:Преса України, 2002. – 346 с.
 19. 3уева К. Новые концепции европейской интеграции //Мировая экономика и международные отношения. – 1996.-№ 11.-С. 94-102.
 20. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: “РІЧ УАННП”, 1997. – 756 с.
 21. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин.: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1995 – 154с.
 22. Камінський Є. Дашкевич А. Україна-США: прорив неминучий // Політика і час. – 1994. – № 10.- С. 25-31.
 23. Камінський Є.Є. Політика США в українському питанні (1917-1990pp.) .-К., 1993.-322 с.
 24. Канцелярук Б. США – Україна. Погляд крізь європейську призму // Віче. – 199бГ-№ 7. –  С. 107-113.
 25. Карбачинський О. На відстані одного кроку. Україна приєднується до центрально-європейської ініціативи // Політика і час. – 1995. – № 11.-С. 48-50.
 26. Карпенко Ф.П. Рівноправна і повноправна Українська РСР у міжнародних стосунках. – Львів:   Каменяр, 1987. – 76 с.
 27. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 542 с.
 28. Клименко В. Українська гетьманська держава 1918 року: її місце в українській революції //Нова політика. – 1996. – №4.- С.59-61.
 29. Кононенко К. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави для національної ідеї. 1917 – 1960. – Мюнхен, 1965. – 168 с.
 30. Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи. – К.: НІСД, 1996. – 254 с.
 31. Костенко Ю. Перші кроки: віденський вимір //Політика і час. -1996.-№ 9.-С. 15-21.
 32. Крамаревський О. І мінуси і плюси. Розширення HATOj безпека України //Політика і час. – 1996. – № 7. – С. 28-32.
 33. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.: АРС-Юкрейн, 1996. – 764 с.
 34. Кудряченко А. Про стан та можливості поліпшення українсько-німецьких відносин //Нова політика. – 1996. – №4. – С.45-50.
 35. Кузьо Т. Украина и чеченский кризис //Политическая мысль. –
 36. 1995.-Ш.-С.74-79.
 37. Кузьо Т. Чеченська криза і ближнє зарубіжжя //Політика і час. -1995.-№8.-С.41-52.
 38. Кулик В. Розширення НАТО і позиція Україна //Політика і час. – 1995.-№ П.-С. 54-60.
 39. Кучик О. Зовнішньополітична діяльність українських урядів і міжнародне становище України в перші повоєнні роки (1921-1923 рр.) // Україна в міжнародних відносинах ХХ століття.  – Львів: Світ, 1997. – С.58-70.
 40. Кучик О. До питання про переговори Директорії з державами Антанти в січні-лютому 1919 р. // Питання історії міжнародних відносин. Матеріали  науково-практичної  конференції “Актуальні проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу”. – Одеса, 1996. – С.119 – 121.
 41. Кучик О. Діяльність дипломатичної місії УНР в Лондоні у 1919 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка. – Львів: Видавничий центр ЛДУ, 1999. – Вип.2. – С.146-151.
 42. Кучик О. Союзницька інтервенція на Україні (1918-1919). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,1999. – 69с.
 43. Кучик О. Українське питання в політиці Великобританії (1914-1918 // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип.1. – С.53 – 61.
 44. Кучик О. Міжнародне становище України в 1918-1919 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість / Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України. – Випуск 6: Західно Українська Народна Республіка. Історія і традиції. – Львів, 2000. – С.248 – 251.
 45. Кучик О. Зовнішньополітичні альтернативи Української Центральної Ради // Схід. – 2001.– № 1(38). – С.32-36.
 46. Кучик О., Трофимович В.В. Українсько-польська війна і політика Антанти (1919). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 60с.
 47. Кучик О. Українське питання в зовнішній політиці держав Антанти (1917 – 1920рр.) – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 256с.
 48. Мацейко Ю. Ідеальних моделей не буває. Пошук європейської архітектури безпеки і міжнародні організації //Політика і час. – 1996.-№11.-С.28-31.
 49. Моисеенко В., Соломатин Ю. Украина-XXI: На распутье между Европой и Евразией, или Германия и Россия? // Віче. – 1995. -№1.-С. 139-154.
 50. Немчинов І. Україна та Росія напередодні XXI століття:: союз чи співіснування? //Нова політика. –  1996. – №4. – С. 51-54.
 51. Пирожков С., Чумак В. Україна і НАТО //Політика і час. -1995. -№6.-С. 13-17.
 52. Побережний В. Основа для оптимістичного прогнозу. Минуле і сучасне українсько-турецьких відносин //Політика і час. – 1996.-№6.-С. 10-15.
 53. Порохнявий Ю. Проблема кордонів України //Політика і час. -1994. -№ 2.- С. 42-44.
 54. Протопопов А.С. Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и внешней политики России (1648-2000): Учебник для вузов – М.: Аспект Пресс, 2003. – 343 с.
 55. Россия государственные приоритеты и национальные интересы – М.: РОССПЭН, 2000- 399 с.
 56. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К.: Генеральна дирекція по обслуг. інозем. Представництв, 1999. – 176 с.
 57. Симоненко P. Міжнародне утвердження України //Політика і час. – 1995. – № 8.- С. 65-57; № 12. – С.57-68.
 58. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение /Отв. Ред. Нежинский Н.Н. – М.: Международные отношения, 1995. – 288 с.
 59. Современные международные отношения: Учебник для вузов / Под ред. Торкунова А.В. – М.: РОССПЭН, 2000 – 567 с.
 60. Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. Учебное пособие. – М.: Лотос, 2002.- 192с.
 61. Турянський І. Потрібен нам берег Турецький //Політика і час. – 1995.-№10.-С. 24-29.
 62. Україна-Австрія. Рівень парламентаризму, соціального партнерства, демократії //Віче. – 1996. – № 3. – С. 102-119.
 63. Устименко В. С.В. Петлюра: «…Я вірю, що Україна як держава буде» // Віче. – 1995. – № 2.- С. 144-154.
 64. Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века – М.: Лотос, 2000. – 272с.
 65. Федуняк С. НАТО и Украина //Мировые экономические и международные отношения. – 1996. – № 3. – С. 100-104.
 66. Фролов В.Л. Вашингтон и ядерное наследство СССР //США: Экономика, политика, идеология. – 1995. – № 7. – С. 32-43.
 67. Чалий В. Українська держава 1917-1920 pp. як суб’єкт міжнародного права // Нова політика. – 1996. – № 1..- С. 35-41.
 68. Шишков Ю.В. Судьба британского содружества наций: воспоминание и будущее СНГ //Общественные науки и современность. – 1996. – № 3. – С. 73-85.
 69. Яровий В.І. Історія західних та південних слов’ян у XX ст.: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – 269 с.

Інтернет-ресурси

 1. Всесвітня організація охорони здоров’я – http://www.who.ch/
 2. Світова організація торгівлі – http://www.wto.org/
 3. Світовий банк – http://www.worldbank.org/
 4. Міжнародні організації системи ООН – http://www.unsystem.org/
 5. Міжнародний комітет Червоного Хреста – http://www.icrc.org/
 6. Міжпарламентська асамблея країн-членів СНД (МПА СНД) – http://www.iacis.ru/
 7. Журнал «Мировые процессы» (журнал теорії міжнародних відносин і світової політики) – http://www.intertrends.ru/three.htm
 8. ОБСЄ – http://www.osce.org/
 9. ООН – http://www.un.org/
 10. Представництва міжнародних організацій в Женеві – http://geneva.intl.ch/gi/egimain/ety03.htm
 11. Програма Розвитку ООН (UNDP) – http://www.undp.org/
 12. Рада Європи – http://www.coe.int
 13. СНД – http://www.cis.minsk.by/
 14. Управління Верховного комісара ООН по правам людини – http://www.ohchr.org/english/bodies/
 15. ЮНЕСКО – http://www.unesco.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус