Присяжнюк Юрій Іванович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: yuriy.prysiazhniuk@lnu.edu.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Міжрегіональне економічне співробітництво, міжнародна інформація.

Публікації

Монографії     

 1. Присяжнюк Ю.І. (2012), Міжрегіональна cтруктурна взаємо­дія економіки Укра­їни з національними господарськими сис­темами країн Цент­рально-Східної Європи, монографія, Львів. 536 с.
 2. Присяжнюк Ю. Михасюк І. (2011), Глобальні світові відносини: місце України, монографія, Львів. 216 с.
 3. Присяжнюк Ю. (2009), Глобальний вимір зовнішньоекономічних зв’язків України, монографія, Львів. 272 с.
 4. Присяжнюк Ю., Михасюк І. (2008), Глобальні проблеми євроінтеграції і Україна, монографія, Львів. 240 с.

Навчальні посібники

 1. Присяжнюк Ю. (1999), Співпраця країн-членів Європейського союзу в галузі безпеки і оборони, Навчальний посібник, Львів. 92 с.
 2. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) (2002), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Львів. 397 с., С. 323-361.
 3. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) (2010), За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза, Навчальний посібник, Знання, Київ. 463 с., С. 463-497.

Вибрані публікації

 1. Присяжнюк Ю. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв’язків України // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 243-252.
 2. Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.
 3. Присяжнюк Ю. Регулювання інтеґраційних процесів у сфері освітніх послуг // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 258-266.
 4. Присяжнюк Ю. Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991)  // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 300-305.
 5. Трофимчук А.П. Економічний розвиток Китаю в умовах транснаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шевченка. – 2014. – Вип. 120(1). – С. 235-241.
 6. Присяжнюк Ю. Господарське зростання в країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 370-375.
 7. Присяжнюк Ю. Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 37(2). – С. 201-207.
 8. Присяжнюк Ю. І. Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. – 2014. – Т. 22, Вип. 3. – С. 82-88.
 9. Присяжнюк Ю. І. Особливості проведення економічних реформ в країнах східної Азії  // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 39-46.
 10. Prysiazhniuk Y., Shyba O. The Impact of Investment in Transport Infrastructure on Economic Growth of Member of the European Union // International Scientific-Analytical Journal Ivane Javakhishvili, Tbilisi State University Paata Gugushvili, Institute of Economics. – 2017. – N 1.
 11. Hruschynska N., Prysiazhniuk Y. Instruments of state regulation of foreign activities: anti-crisis policy of economic diplomacy, Problems and prospects of economics and management : scientific journal // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – 2017. – № 4(12). – С. 63-68.
 12. Prysiazhniuk Y., Mykhasiuk I. Kwesta bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach wojny / Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa. Pułtusk, 2017. S. 199-296.
 13. Ванькович Д., Присяжнюк Ю.  Удосконалення методології фінансового забезпечення регіональної політики України в контексті євроінтеграції // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. 2018. № 13.
 14. Борщевський В. В., Залуцький І. Р., Присяжнюк Ю. І. Концептуальні засади та механізми стимулювання розвитку сільських територіальних громад в контексті соціально-економічних пріоритетів ЄС // Збірник наукових праць “Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України”. 2018.   № 4. С. 73-78.
 15. Присяжнюк Ю., Трофимчук А. Економічні механізм зміцнення конкурентоспроможності України на ринках країн Східної Азії // Вісник Львівського університету: Серія економічна. – 2017. – № 55. – С. 62-68.
 16. Присяжнюк Ю.  Стратегія українсько-турецького економічного розвитку в умовах поглиблення євроінтеграції // Вісник Львівського університету: Серія Міжнародні відносини. – 2018. – № 44. – С. 264-272.
 17. Prysiazhniuk Y. Development Of Ukraine’s Export Potential in the Field of High Technologies and Innovations // International Relations Review. – 2019. – Vol. 6. – P. 94-107.
 18. Prysiazhniuk Y. Global Development Trends of the Market of High-Technology Services // International Relations Review. – 2019. – Vol. 5. – P. 82-94. 
 19. Prysiazhniuk Y. Economic Context of Security of Ukraine // International Relations Review. – 2019. – Vol. 5. – P. 379-381.
 20. Присяжнюк Ю., Трофимчук А. Екологічна складова економічних моделей розвитку країн Східної Азії // Науковий вісник ПУЕТ, Серія: Економічні науки. – 2019. – №1 (92). – C. 90-96.
 21. Prysiazhniuk Y., Mikhel R. Models of Economic Space Ecologization under the Conditions of Sustainable Development // Historia i Polityka. – 2019. – N 30(37). – P. 25-36.
 22. Присяжнюк Ю., Трофимчук А. Інструменти екологічної дипломатії на прикладі Китаю // Вісник Львівського університету: Серія Міжнародні відносини. – 2019. – № 46. – C. 314-319.
 23. Sardak S., Radziyevska S., Prysiazhniuk Y. Civilizational Structure of Regional Integration Organizations // Przegląd Strategiczny. – 2019. – Issue 12. – P. 59-79. (Scopus)
 24. Присяжнюк Ю., Сулим Б. Перспективи та ризики розвитку українсько-австрійських торговельно-економічних відносин // Global Studies Review. – 2020. – Vol. 4. – P. 78-87.
 25. Prysiazhniuk Y., Poliakova J., Yaremko L. Foreign Direct Investment in the Regions of Ukraine in the Context of Globalization // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2020. – Vol. 4. – P. 99-110.
 26. Telenko O., Prysiazhniuk Y. Cursory Viewpoint on Transnistria as the Focus of the Russian Federation Policy // Przegląd Strategiczny. – 2021. – Issue 14. – P. 215-234. (Scopus)
 27. Prysiazhniuk Y., Sulym B. Assessment of the Effectiveness of Economic Cooperation Between Ukraine and Austria // Економічний простір. – 2021. – № 174. – С. 21-27.
 28. Prysiazhniuk Y., Makohin Z., Fedun Y. Аналіз динаміки та оцінка ефективності інвестиційної співпраці України з країнами ЄС // International Relations Review. – 2021. – Volume 4, Issue 3. – P. 62-71. 
 29. Присяжнюк Ю., Сулим Б. Теорія і історія міжнародних відносин (Польща, Австрія, Німеччина) // Global Studies Review. – 2021. – Vol. 6. – P. 8-22.
 30. Ohinok S., Gvozd M., Kis, S., Prysiazhniuk Y. Modeling the Impact of Digitalization on the Development of Smart Systems of Internet Trade // 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), October 19-21, 2023. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324237 (Scopus).

Словники

 1. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
 2. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2014. – 814 с. (2–ге видання, перероблене і доповнене)
 3. Дипломатичний словник / за ред.: М. З. Мальського, Ю. М. Мороза ; Львів. нац. ун–т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – 903 с.

Біографія

Закінчив географічний факультет Львівського університету (1978), аспірантуру (1987). У 1978-1992 – науковий співробітник науково-дослідної частини, з 1992 – асистент, доцент та професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

У 1997 році захистив дисертацію кандидата географічних наук на тему “Еколого-географічне обгрунтування оптимізації природокористування у меліорованих геокомплексах (на прикладі Малого Полісся Львівщини)”, у 2013 – доктора економічних наук на тему “Міжрегіональна структурна взаємодія економіки України з національними господарськими системами країн Центрально-Східної Європи”.

Проходив стажування у Познанському університеті імені Адама Міцкевича (Польща), стажувався також у Вищій гуманітарній академії А. Гейштора (Польща), та Велико-Тирновському університеті (Болгарія).

Долучався до численних проєктів, що реалізуються на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка, зокрема до імплементації проєкту програми Жана Моне «Субнаціональний вимір ЄС». Брав участь у впровадженні інноваційної англомовної міждисциплінарної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії», був членом групи із забезпечення якості освіти даної програми, що реалізувалася у межах проєкту програми Еразмус+ КА2 у співпраці з університетами Естонії, Литви, Польщі та Швеції.

Працював як консультант науково-методологічної комісії МОН України під час підготовки стандарту зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Неодноразово був членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Бере участь у діяльності таких професійних об’єднань, як Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, Центр міжнародної безпеки і партнерства, ГО «Координаційний центр міжнародного діалогу Україна-ЄС». Член редакційних колегій видань «Historia i Polityka» (Університет Міколая Коперніка, м. Торунь, Польща) та «Global Studies Review» (Інститут політичних наук Університету Вармінсько-Мазурського, м. Ольштин, Польща).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!