Лучук Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: olha.luchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Художній переклад та міжкультурна комунікація, порівняльне літературознавство, перекладознавство, українська Шекспіріана, рецепція української літератури в англомовних країнах, англійська та американська літератури в українських перекладах, епістолярій.

Курси

Публікації

Книжкові видання

 • 1. Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. О. Лучук і М. Найдан = A Hundred Years of Youth: A Bilingual Anthology of 20th Century Ukrainian Poetry / Compiled & Edited by Olha Luchuk & Michael M. Naydan. – Львів: Літопис, 2000. – 880 с.
 • 2. Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko / Перекл. М. Найдан; Ред. англомов. перекл. О. Лучук. – Львів: Літопис, 2002. – 128 с.
 • 3. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажч. / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 194 с.
 • 4. Лучук О. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературознавчі нариси. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. – 280 + [16] с.
 • 5. Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші. = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak / Перекл. М. Найдан; Ред. перекл. О. Лучук. – Львів: Срібне слово, 2005. – 304 с.
 • 6. В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра» / Упоряд., ред., перекл., вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук = In а Different Light: A Bilingual Anthology of Ukrainian Literature Translated into English by Virlana Tkacz and Wanda Phipps as Performed by Yara Arts Group. Compiled and Edited with Foreword and Notes by Olha Luchuk. – Львів: Срібне слово, 2008. – 792 + 16 с.
 • 7. Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький: Листування (1968-2000 рр.) / Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2014. – ХІІ, 148 с.

Рецензія: Regina Faltyn, Agnieszka Korniejenko. Wędrówki po światach minionych: Omelan Pricak i Jurij Łucki (Colloquia Epistolaria. Omelan Pricak i Jurij Łucki. Publikacja, opracowanie tekstologiczne i komentarze Olgi Łuczuk, Wydawnictwo AKTA, Charków 2014, s. 148.) // Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Toruń-Київ, 2017. Т. 1. С. 243-245. https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/pdf/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC__2017__-min.pdf

Рецензія: Марина Палієнко, Срібняк І. SCRIPTA MANENT… (рец. на: Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький. Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2014. – 148 с.) // Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Toruń-Київ, 2017. Т. 1. С. 245-247. https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/pdf/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC__2017__-min.pdf

 • 8. Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський / Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2016. – xx, 292 с.
 • 9. Luchuk Olha. English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 192 p. – Рецензія.
 • 10. Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 628 с.
 • 11. Лучук Ольга. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шекспірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури: монографія. – Харків: Акта, 2018. – 556 с. http://www.acta.com.ua/download/Kulish_Lukash_zmist.pdf

РецензіяIlnytzkyj  Oleh S. (University of Alberta). Olʹha Luchuk. Panteleіmon Kulish i Mykola Lukash: Perekhresni stezhky perekladachiv; Shekspirova drama “Troil i Kressyda” v konteksti ukrainsʹkoi kulʹtury [Panteleimon Kulish and Mykola Lukash: Translators Crossing Paths; Shakespeare’s Drama “Troilus and Cressida” in the Context of Ukrainian Culture]. Vydavnytstvo “Akta,” 2018. 556 pp. Illustrations. Tables. Appendices. Bibliography. Index // East/West: Journal of Ukrainian Studies. Vol. VI, No. 2 (2019): 239-241. DOI: https://doi.org/10.21226/ewjus547

Рецензія: Пастух, Тарас. На перехресних стежках барокових перекладів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С. 352-358. DOI: https://doi.org/10.33402/ukr.2019-32-352-358

Рецензія: Ільницький, Олег. [Рецензія] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. 2021. Вип. 1 (53). С. 98-99.

 • 12. Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, вступне слово і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2020. – vііі, 724 с.

Cтатті та інші публікації

 • 1. Твори англомовних письменників у перекладах М. Зерова // Вісник ЛПІ. – Львів, 1990. – Вип. 249. Мова та стиль зарубіжних літератур. – С. 64-68.
 • 2. Переклади Миколи Зерова з англійської // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 89-91.
 • 3. Українським шекспірознавцям пора об’єднатися // Ратуша (Львів). – 1992. – 5 трав.
 • 4. Європейський центр культурництва П. Куліша // Другий Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення: Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 109-114.
 • 5. Шекспір у контексті перекладацької діяльності П. Куліша і М. Лукаша // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – Вип. 107. – С. 111-119.
 • 6. Часовий фактор як проблема перекладознавства // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1995. – Вип. 295. – С. 92-97.
 • 7. Шекспір у листах Пантелеймона Куліша // Записки НТШ. – Львів, 1995. – Т. 229. – С. 371-376.
 • 8. Різночасовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида»): Автореф. дис. … канд. філол. наук / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
 • 9. Микола Лукаш і Пантелеймон Куліш: перехресні стежки перекладачів // Мовознавство: ІІІ Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. – Харків, 1996. – С. 318-324.
 • 10. Опозиція “order-disorder” у драмі Шекспіра «Троїл і Крессида» // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 308. – С. 114-120.
 • 11. Тенденції розвитку української Шекспіріани // Збірник українознавства / Ін-т гуманітарної освіти держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 309. – С. 116-123.
 • 12. Творчість Григорія Кочура в контексті української Шекспіріани // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Зб. наук. праць / НТШ. – Львів, 1997. – С. 238-246.
 • 13. Юрій Луцький – дослідник і популяризатор української літератури в англомовному світі // Народна воля (Скрентон, США). – 1997. – 28 серп., ч. 32; 4 верес., ч. 33.
 • 14. Юрій Луцький – дослідник і перекладач української літератури // Слово і час. – 1998. – № 4/5. – С. 55-59.
 • 15. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики // Народна воля (Скрентон, США). – 1998. – 4 черв., ч. 23; 11 черв., ч. 24.
 • 16. «Венецький купець» Шекспіра в інтерпретації Івана Франка і в історії української Шекспіріани // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 813-819.
 • 17. Ще один український «Гамлет»: Інтерпретація Гната Хоткевича // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 193-207.
 • 18. Вільям Шекспір. Гамлет, трагедія в 5 діях: Пристосування для народного театру / [Публікація рукопису Гната Хоткевича] // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 208-252.
 • 19. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) // Іноземна книга у Львові: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 20-21 жовт. 1997 р.). – Львів, 1998. – С. 40-45.
 • 20. Ukrainian literature in English-speaking countries // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kyiv, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 4-6.
 • 21. Communicative Approach in TEFL // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kyiv, Ukraine. – 1999. – February. – # 3. – P. 2-3.
 • 22. XVIII щорічна українознавча конференція в Іллінойському університеті // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 15 лип., ч. 28.
 • 23. Антологія століття: [Про працю над антологією української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах] // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 16 верес., ч. 35.
 • 24. Українсько-американський літературний діалог наприкінці тисячоліття // Наукові записки / Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – Серія “Літературознавство”, вип. V. – С. 260-271.
 • 25. Жанрова недетермінованість “похмурих” драм Шекспіра // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 148-156.
 • 26. Антологія століття: [Передмова] // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 35-40.
 • 27. Довідки про авторів; Довідки про перекладачів // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 700-865.
 • 28. Поезія–переклад–дійство: Літературний портрет Ярої мистецької групи // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 67-74.
 • 29. Фразові паремії і переклад: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида») // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 273-279.
 • 30. Діалог культур: Українсько-американські літературно-мистецькі взаємини // Оаза = Oasis: Збірник Клубу випускників зарубіжних програм навчання та стажування. – Львів, 2002. – № 2. – С. 39-51.
 • 31. Перекладна література на сторінках західноукраїнської періодики: Передмова // Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажчик / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 17-23.
 • 32. Творчість Джорджа (Юрія) Луцького в контексті української культури // Український вимір. – Ніжин, 2005. – Вип. 4, кн. 2. – С. 234-243.
 • 33. «Гамлет» на українській сцені – віртуальний і реальний // Південний архів: Науковий збірник Херсонського державного університету. – Херсон, 2005. – Вип. ХХХ. – С. 81-85.
 • 34. Як я перекладала Ґреґорі Орра // Кораловий жмуток казусів від вельми цікавих людей / Упорядник Юрко Кох. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2005. – C. 125-127.
 • 35. Юрій Луцький і сучасники // Свобода (Нью-Джерзі, США). – 2006. – 30 черв., ч. 26. – С. 12.
 • 36. Юрій Луцький і сучасники: Дослідження епістолярної спадщини вченого в контексті української культури // Літературна Україна. – 2006. – 6 лип., ч. 25. – С. 7.
 • 37. Воррен Патриція Нелл // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2006. – Том 5. – С. 189.
 • 38. Юрій Луцький і Юрій Шевельов: Дещо про особисті та професійні контакти (на матеріалі епістолярію науковців) // Український вимір / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 6. – С. 79-82.
 • 39. Діалог культур у просторі й часі: [Передмова]; Dialogue of Cultures through Space and Time [Foreword] // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 22-26; 36-39.
 • 40. Біографічні довідки та Покажчики; Biographical Notes and Indices // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 678-790.
 • 41. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Збірник доповідей / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – С. 59-64.
 • 42. Григорій Кочур і українська Шекспіріана // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, листопад № 11 (986). – Київ, 2008. – С. 34-35.
 • 43. «Бояться стати на власні ноги». Епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, грудень № 12 (987). – Київ, 2008. – С. 32-33.
 • 44. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2008. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 151-162.
 • 45. «Пролог» до поеми Івана Франка «Мойсей» у різночасових перекладах англійською мовою // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1103-1109.
 • 46. Українознавчі проекти Омеляна Пріцака і Юрія Луцького (на матеріалі листування науковців) // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнар. наук. конф., 28-30 травня 2008 р. – Київ, 2009. – С. 160-168.
 • 47. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким (на матеріалі епістолярію науковців) // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні. – Київ: Дух і літера, 2009. – С. 201-213.
 • 48. Соломія Павличко в листах і поза ними (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького // Дзвін. – 2010. – № 3-4. – С. 153-157.
 • 49. Юрій Луцький: між Україною і Заходом. Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Дзвін. – 2010. – № 5-6. – С. 169-170.
 • 50. Юрій Луцький: між Україною і Заходом: Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 117-119.
 • 51. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – Київ: Дух і літера, 2010. – С. 174-188.
 • 52. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Українська орієнталістика. – 2010. – Вип. 4-5. – С. 28-35.
 • 53. Strategies for Popularizing Ukrainian Literature in Translation // The Ukrainian Quarterly, Vol. LXVII, No. 1-4, 2011: 111-121.
 • 54. Пантелеймон Куліш і Шекспір: перекладацький проект ХІХ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Вип. 16-17. – С. 262-284.
 • 55. Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем «докторами»! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Б. З. Якимовича. – С. 500-510; 931; 947.
 • 56. Луцький Юрій // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 236-237.
 • 57. “Animal Farm” Джорджа Орвелла в українській перекладній літературі / О. Лучук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 382-395.
 • 58. George Orwell’s Animal Farm in Ukrainian Translation // The Ukrainian Quarterly (USA), Vol. LXVIII, No. 1-4 (Spring-Winter), 2012: 106-121.
 • 59. Ігор Шевченко і Джордж Орвелл: історія одного перекладу (до 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу “Колгоспу тварин”) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 21. – С. 127-131.
 • 60. Panteleimon Kulish and Shakespeare: A 19th Century Translation Project // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies (Lublin, Poland), Vol. V, 2013: 41-55.
 • 61. Листування між Омеляном Пріцаком і Юрієм Луцьким, або Причинки до історії українознавства // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. V-XI.
 • 62. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 115-130.
 • 63. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 131-141.
 • 64. До історії видання українських дум у перекладі англійською мовою: фрагмент листування Юрія Луцького з Юрієм Тарнавським // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3-4. – С. 118-132. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/myf.2015.3-4%20(19).635 http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/mythology/article/view/635
 • 65. Юрій Луцький і поети Нью-Йоркської групи: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. v-xix.
 • 66. Історія одного епістолярного діалогу (фраґмент листування Ольги Лучук і Богдана Рубчака) // Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. 221-275.
 • 67. Польські сліди в українському перекладі «Колгоспу тварин» (До історії перших перекладів казки «Animal Farm» Джорджа Орвелла) // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. – 2017. – Т. 1. – С. 234-240.
 • 68. Юрій Шевельов і Юрій Луцький: інтелектуальні мандрівки в часі: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – С. v-хххііі.
 • 69. У Львові відбулася міжнародна наукова конференція до 200-річчя Пантелеймона Куліша // http://pen.org.ua/u-lvovi-vidbulasya-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-do-200-richchya-pantelejmona-kulisha/ (опубл. 20.05.2019).
 • 70. Моральний чин Миколи Лукаша: До 100-річчя від дня народження поета і перекладача // http://pen.org.ua/publications/moralnyj-chyn-mykoly-lukasha/ (опубл. 19.12.2019).
 • 71. Україна до і після розпаду СССР: прогнози і передбачення Юрія Шевельова і Юрія Луцького (на матеріалі листування вчених) // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – 2019. – Vol. XX. – P. 34–44.
 • 72. Спогад про Юрія Луцького // https://pen.org.ua/publications/spogad-pro-yuriya-lutskogo/ (опубл. 11.06.2020).
 • 73. Сім’я читачів-професіоналів: Ольга і Тарас  Лучуки про книжкові уподобання, переклади та видання антологій, які збагачують українців / [Інтерв’ю провела Людмила Таран] // День. 2020, 6 серп., № 147-148; Eлектронний ресурс:  https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/simya-chytachiv-profesionaliv/
 • 74. Від авторки-упорядниці // Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, вступне слово і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2020. – С. v-vіі.
 • 75. Богдан Бойчук і антологія «Сто років юності» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. 2020. Вип. 1 (52). С. 43-60.
 • 76. Шекспір, Вільям. «Отелло, венецький мурин» / Перекл. П. Куліша; науковий коментар Ольги Лучук // Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. – Том І: Шекспирові твори. – Київ: Критика, 2020. – С. 355–385.
 • 77. Шекспір, Вільям. «Троїл та Крессида» / Перекл. П. Куліша; науковий коментар Ольги Лучук // Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. – Том І: Шекспирові твори. – Київ: Критика, 2020. – С. 385–420.
 • 78. Шекспір, Вільям. «Комедія помилок» / Перекл. П. Куліша; науковий коментар Ольги Лучук // Куліш, Пантелеймон. Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. – Том І: Шекспирові твори. – Київ: Критика, 2020. – С. 420–436.
 • 79. У пошуках «Поезії Юрія Клена»: наукова нотатка в жанрі детективу // Слово і Час. – 2021. – № 6. – С. 82–85.
 • 80. Шерех, Юрій. Поезія Юрія Клена / Переднє слово, підготовка тексту і публікація Ольги Лучук // Слово і Час. – 2021. – № 6. – С. 85–104.
 • 81. Микола Зеров у науковій, мемуарній та епістолярній спадщині Юрія Шевельова (Шереха) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – 2021. – Вип. 1 (53). – С. 40–48.

Тези доповідей

 • 82. Куліш і Франко – інтерпретатори Шекспіра // Іван Франко і національне відродження: Тези доп. респ. наук. конф., Криворівня, 23-24 верес. 1991 р. – Львів, 1991. – С. 61-63.
 • 83. Семантичні паралелізми і трансформація їх стилістичних функцій при перекладі // Стилистика русского языка: Теоретический и сопоставительный аспекты: Матеріали VI наук. конф. з проблем семантичних досліджень. – Київ; Харків, 1993. – Ч. 2. – С. 45-46.
 • 84. «Гамлет» в інтерпретації Гната Хоткевича // Матеріали наукової конференції Комісії всесвітньої літератури НТШ та Методичного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики. – Львів, 1994. – С. 4.
 • 85. Критичні оцінки перекладацького доробку М. Лукаша // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Всеукр. міжвідом. наук. конф. (Мелітополь, 12-17 верес. 1994 р.). – Київ, 1994. – С. 33-34.
 • 86. Communicative Approach in TEFL to Students Majoring in Technical Sciences // ELT in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future – ?: The International Linguistic and Methodological Conference (April 28-30, 1995). – Львів, 1995. – С. 105-106.
 • 87. Фразові паремії як об’єкт перекладознавчого дослідження // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі: Матеріали 2-ої Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-27 січ. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 114.
 • 88. Проблема діахронної перекладної множинності в теорії художнього перекладу // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукр. наук. конф. (Львів, 26-27 лист. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 157-158.
 • 89. Українська література в англомовному контексті: виклики ХХІ століття // Український проект в ХХІ столітті: Тези 10-ї щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 19-20 жовтня 2007 р.). – Київ, 2007. – С. 24.
 • 90. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-20 червня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 29-31.
 • 91. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Тези доповідей 11-ої щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 31 жовтня – 1 листопада 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 29.
 • 92. «Єврейські мелодії» Байрона в українській перекладній літературі // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: Матеріали звітної наук. конф. ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 5-8 лютого 2010. – Львів, 2010. – С. 318-320.
 • 93. Академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах. Тези доповіді на ХІІІ щорічній Фулбрайтівській конференції “Образ України в світі: реальне та бажане”. – Київ, 5-6 жовтня 2010.
 • 94. George Orwell’s Animal Farm: The Contexts of Early Polish and Ukrainian Translations // The Book of Abstracts: The 5th International May Conference “Current Issues in English Studies”, Pedagogical University of Cracow (Poland), May 23-25, 2013: 18.
 • 95. Кулішева концепція українського Шекспіра: анотація доповіді / [Ольга Лучук] // http://pen.org.ua/u-lvovi-vidbulasya-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-do-200-richchya-pantelejmona-kulisha/ (опубл. 20.05.2019).

Переклади

 • 1. Чорній Степан. Дон-Жуанівський мотив у драматургії Лесі Українки / Перекл. з англ. // Записки НТШ. – Львів, 1992. – Т. 224. – С. 119-127.
 • 2. Річ Віра. Пролог: [Вірш] / Перекл. з англ. // Ратуша (Львів). – 1994. – 23 квіт.; Народна воля (Скрентон, США). – 1995. – 9 лют.
 • 3. Віра Річ. Єлизавета, князя мудрого дочка: [Вірш] / Перекл. з англ. // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 6.
 • 4. Орловська Дзвіня. Реквієм: [Вірш] / Перекл. з англ. // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 697.
 • 5. Найдан Михайло. Від перекладача / Перекл. з англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 11-13.
 • 6. Ilnytsky, Mykola. Poetry and Destiny / Перекл. з укр. на англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 21-26.
 • 7. Принагідні поетичні переклади: [Річ Віра. Пролог; Єлизавета; Орр Ґреґорі. Glukupikron; Орфей та Еврідіка; Орловська Дзвіня. Реквієм] / Перекл. з англ. // Лучук Ольга. Діалогічна природа літератури. – Львів, 2004. – С. 247-261.
 • 8. Neborak, Viktor. A Few Words from the Author / Перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 32-33.
 • 9. Andrukhovych, Yuri. Introduction: The Head That Used to Fly / Ред. перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 20-26.
 • 10. Найдан Михайло. Поезія Віктора Неборака: Передмова традиційна; Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або Короткі тези про Віктора Неборака і «Літаючу голову» / Перекл. з англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 12-17.
 • 11. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // Критика. – 2006. – Ч. 3 (101), берез. – С. 28.
 • 12. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». Львів: Срібне слово, 2008. С. 27-30.
 • 13. Театральні вистави, що спричинили переклади: З архіву мистецької групи «Яра» / Перекл. з англ.; співперекл. Левко Лучук // В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів, Срібне слово, 2008. – С. 530-606.
 • 14. Найдан Михайло. Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або короткі тези про віктора неборака і «літаючу голову» / Перекл. з англ. Ольги Лучук // Найдан Михайло М. Від Гоголя до Андруховича: Літературознавчі есеї. – Львів: ЛА «Піраміда», 2017. – С. 173-177.
 • 15. Орр, Ґреґорі. Glukupikron: До Сапфо: [Вірш] / Перекл. з англ. // Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії. – Львів: Астролябія, 2019. – С. 234.

Навчально-методичні публікації

 1. Моя спеціальність: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів хіміко-технологічного факультету: (Англійська мова). – Львів: ЛПІ, 1992. – 12 с. (у співавт.)
 2. Four Everyday Talks: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів І–ІІ курсів усіх факультетів. – Львів: Держ. університет “Львівська політехніка”, 1994. – 34 с. (у співавт.)
 3. Методичні рекомендації до складання вступного іспиту з іноземної мови (для абітурієнтів УкрДЛТУ): Англійська мова. – Львів, 1998. – 22 c.
 4. English Academic Writing: Програма навчального курсу з англійського наукового письма для студентів IV–V курсів факультету міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 16 с.
 5. English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 192 p.

Біографія

Філологиня, літературознавиця, перекладознавиця, перекладачка. Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

1996 року захистила дисертацію з перекладознавства. Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Авторка двох наукових монографій: “Діалогічна природа літератури” (Львів, 2004) та “Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів” (Харків, 2018), Англо-українського словника абревіатур та акронімів (Львів, 2016) та понад 80 наукових публікацій.

Стипендіатка Програми наукових обмінів імені Фулбрайта в Університеті штату Пенсильванія (Стейт Коледж, США, 1998–1999). У рамках програми читала курс лекцій з української культури, досліджувала українсько-американські літературно-мистецькі взаємини.

Стипендіатка Програми імені Івана Коляски Канадського Інституту українських студій та Програми імені Петра Яцика в Торонтському університеті (Едмонтон; Торонто, Канада, 2006; 2017).

Стипендіатка Програми імені Шклярів в Українському науковому інституті Гарвардського університету (Кембрідж, МА, США; 2011).

Проходила наукові стажування, брала участь у літніх школах та навчальних програмах, виступала з науковими доповідями в закордонних університетах і коледжах, серед яких: Університет Олд Домініон (Норфолк, США, 1994), Університет штату Пенсильванія (Стейт Коледж, США, 1999), Плейтер Коледж (Оксфорд, Велика Британія, 2003), Торонтський та Альбертський університети (Торонто; Едмонтон, Канада, 2006, 2017), Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща, 2009, 2010), Гарвардський університет (Кембрідж, Массачусетс, США, 2011), Колумбійський університет (Нью-Йорк, США, 2011), Яґеллонський університет (Краків, Польща, 2014), Талліннський університет (Таллінн, Естонія, 2015), Токійський університет іноземних мов (Токіо, Японія, 2018).

Проекти

Наукові конференції, конґреси, літературні фестивалі тощо:

 1. ХХХІV щорічна наукова франківська конференція «Серця твою почують давню силу…»: Франкові виміри національної ідентичности (Львів, ЛНУ, 23 жовтня 2020).
 2. Звітна наукова конференція викладачів Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, лютий 2020).
 3. Святкові заходи, присвячені 200-річчю від дня народження видатного діяча української культури Пантелеймона Куліша (Шостка; Вороніж; Гукове; 6-8 серпня 2019).
 4.  Участь у телевізійній програмі до 200-річчя Пантелеймона Куліша (Телерадіокомпанія «ТРК Акцент», Шостка, 8 серпня 2019).
 5. Участь у засіданні круглого столу: «Проблеми видання повного зібрання творів Пантелеймона Куліша» на Міжнародній науковій конференції «Пантелеймон Куліш: класик на терезах історії (до 200-ліття від дня народження)», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 17 травня 2019.
 6. Міжнародна наукова конференція «Пантелеймон Куліш: класик на терезах історії (до 200-ліття від дня народження)», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 16-18 травня 2019.
 7. Міжнародний науковий проект «Дослідження східнослов’янських мов, культур і суспільств», Токійський університету іноземних мов, Токіо, Японія, 5-12 листопада 2018.
 8.  Міжнародна наукова конференція «Central and Eastern EuropeOne Hundred Years of Change, 1918-2018», Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl, Polska, 5-6 липня 2018.
 9. Науковий семінар Відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львів, 30 травня 2017.
 10. Danylo Husar Struk Memorial Lecture, Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Toronto, Toronto (Canada), April 3, 2017.
 11. ІІ-а наукова конференція «Людина, етнос, нація в світовій історії: Державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ – початок ХХІ ст.)», Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 16 березня 2017.
 12. International Conference “Semiotics of Power: Violence and Autonomy” (The 7th Annual Yuri Lotman Days at Tallinn University). Tallinn (Estonia), June 5-7, 2015.
 13. Międzynarodowe seminarium semiotyczne “Tekst jako obiekt dynamiczny”. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 4-5 czerwca 2014.
 14. The 5th International May Conference “Current Issues in English Studies”, Pedagogical University of Cracow, Cracow (Poland), May 23-25, 2013.
 15. П’ята міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: Проблеми дослідження”. Національний університет “Острозька академія”. Острог, 27-28 вересня 2012.
 16. Association for the Study of Nationalities 2011 World Convention, Columbia University, NYC, NY, April 14-16, 2011.
 17. The International Symposium “Majoritizing Minority Literatures Through Translation,” The Pensylvania State University, University Park, PA, March 17-18, 2011.
 18. Seminar in Ukrainian Studies, Harvard University, Cambridge, MA, March 7, 2011.
 19. Міжнародна наукова конференція “Studia Ingardeniana. Poetyka tekstu literackiego”. Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща), 9-10 листопада 2010.
 20. ХІІІ щорічна Фулбрайтівська конференція “Образ України в світі: реальне та бажане”. Київ, 5-6 жовтня 2010.
 21. ХІІ щорічна Фулбрайтівська конференція “Україна і світ – прагнення змін”. Київ, 18-19 грудня 2009.
 22. Міжнародна наукова конференція “Релігійний Universum української літератури: європейський контекст”. Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща), 12-15 жовтня 2009.
 23. ІІІ Міжнародний форум перекладачів і видавців країн СНД і Балтії “Практика перекладу і ринок: механізми взаємодії національних літератур”. Єреван (Вірменія), 7-11 жовтня 2009.
 24. Наукові читання, присвячені 100-літтю Юрія Шевельова (Шереха), Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, 29 січня 2009.
 25. Наукові читання, присвячені світлій пам’яті професора НаУКМА, відомої дослідниці теорії та історії літератури, перекладачки, публіцистки, знаної діячки української культури Соломії Павличко, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, 27-28 січня 2009.
 26. ХІ щорічна Фулбрайтівська конференція “Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine”, Київ, 31 жовтня-1 листопада 2008.
 27. ІІ Форум переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии “Перевод: Язык и культура”, Ереван (Республика Армения), 11-14 октября 2008.
 28. 45-ий Міжнародний літературний фестиваль, Белград (Сербія), 25-29 вересня 2008.
 29. VII Міжнародний конгрес україністів, Київ, 24-29 червня 2008.
 30. Міжнародний конгрес “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 17-20 червня 2008.
 31. Міжнародна наукова конференція пам’яті Омеляна Пріцака “Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки”, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, 28-30 травня 2008.
 32. 10-а щорічна Фулбрайтівська конференція “Український проект у ХХІ столітті”. Київ, 19-20 жовтня 2007.
 33. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ”, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, 30-31 травня 2007.
 34. Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Література в системі міждисциплінарних зв’язків”, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 16-17 травня 2007.
 35. Міжнародний науковий конґрес “Іван Франко: Дух, наука, думка, воля” (до 150-річчя від дня нородження), Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006.
 36. 25 щорічна наукова конференція з проблем українознавства, Іллінойський університет в Урбані-Шампейн, Шампейн, Іллінойс, США, 19-24 червня 2006.
 37. Науковий семінар в Альбертському університеті, Едмонтон, Канада, 29 березня 2006.
 38. Науковий семінар в Торонтському університеті, Торонто, Канада, 21 березня 2006.
 39. Літературний вечір поета Віктора Неборака. Міський палац культури імені Гната Хоткевича, Львів, 2 грудня 2005.
 40. Міжнародний симпозіум “Orbis terrarum Івана Франка”, Дрогобич, 21-22 жовтня 2005.
 41. VІ Міжнародний Конгрес україністів, Донецьк, 28 червня – 1 липня 2005.
 42. Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ”, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, 23-26 червня 2005.
 43. І Міжнародний театральний симпозіум “Література–театр–суспільство”, Херсон, 24-26 березня 2005.
 44. VII щорічна Фулбрайтівська конференція “Визначення і зміст українознавства та україністики. Українські студії як зразок регіональних наук”, Київ, 22-24 жовтня 2004.
 45. Міжнародна наукова конференція “Free Education in Central and Eastern Europe”, Будапешт (Угорщина), 15-17 жовтня 2004.
 46. Презентація книги Юрія Луцького “Роки сподівань і втрат: Щоденникові записи 1986-1999 років”. Львів, Дзиґа, 30 вересня 2004.
 47. Фулбрайтівська конференція “Шляхи сталого розвитку Карпатського регіону України: (на прикладі національного природного парку «Сколівські Бескиди»)”, Львів-Сколе-Довжки-Майдан, 20-22 травня 2004.
 48. Науково-практичний семінар “Основи фандрейзингу”, центр IATP, Тернопіль, 3-4 лютого 2004.
 49. VI щорічна Фулбрайтівська конференція “Ідея Університету”, Київ, 10-12 жовтня 2003.
 50. 18-ий міжнародний літературний фестиваль “Vilenica 2003”, Ліпіца, Словенія, 3-7 вересня 2003.
 51. Літня школа “Сучасні проблеми католицизму” = “Contemporary Issues in Catholicism”, Плейтер Коледж Оксфорд, Велика Британія, 25 липня-20 серпня 2003.
 52. Міжнародна наукова конференція “Перекладаючи Театр” = “Translating Theatre”, Львів, 14-16 грудня 2002.
 53. V Фулбрайтівська конференція “Fulbrighters Look at Scholarship in Ukraine Within a Global Context”, Київ, 17-20 жовтня 2002.
 54. Науковий семінар Клубу випускників американських навчальних та наукових програм, Львів, 27 вересня 2002.
 55. П’ятий міжнародний конґрес україністів, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, 24-30 серпня 2002.
 56. Сьома всеукраїнська науково-теоретична конференція “Українська періодика: історія і сучасність”, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, Львів, 17-18 травня 2002.
 57. ІІІ щорічна Фулбрайтівська конференція “Scholar, Teacher, and Civic Leader: From Chance to Choice,” Київ, 18-20 травня 2001.

Нагороди

2022 (травень) — Переможець (лавреат) ХХІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2021» у номінації «Хрестоматії: Художня класика» за книжку: Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. Том І: Шекспирові твори: Отелло; Троїл та Крессида; Комедія помилок / Коментарі Ольги Лучук. – Київ: Критика, 2020. – 448 с.

2022 (лютий) — Фіналістка ХХІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2021» у номінації «Хрестоматії. Життєписи» за книжку: Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, вступне слово і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2020. – vіі, 724 с.

2021 (вересень) — Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, значні здобутки у навчанні та вихованні студентської молоді і за вагомий внесок у науково-методичну роботу факультету.

2020 (травень) — Диплом учасника ТОП-10 у номінації «Джерела біографії» Всеукраїнського «Біографічного рейтингу» (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут біографічних досліджень) за упорядкування книжки Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 628 с.

2019-2020 — Фіналістка ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2019» у номінації «Життєписи» за книжку: Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 638 с.

2019-2020 — Фіналістка ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2019» у номінації «Літературознавство, критика» за книжку: Лучук Ольга. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шекспірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури: монографія. – Харків: Акта, 2018. – 556 с.

2019 (серпень) — Подяка Міського голови Шосткинської міської ради за особистий вклад у відродження і популяризацію літературної спадщини визначного діяча української культури Пантелеймона Куліша.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!