Olha Luchuk

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: olha.luchuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Comparative Literature, Translation Studies, Intercultural Communication, Shakespeare Studies, Ukrainian Literature in English, English and American Literature in Ukrainian Translations, Epistolary Legacy.

Publications

Books

 • 1. Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. О. Лучук і М. Найдан = A Hundred Years of Youth: A Bilingual Anthology of 20th Century Ukrainian Poetry / Compiled & Edited by Olha Luchuk & Michael M. Naydan. – Львів: Літопис, 2000. – 880 с.
 • 2. Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko / Перекл. М. Найдан; Ред. англомов. перекл. О. Лучук. – Львів: Літопис, 2002. – 128 с.
 • 3. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажч. / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 194 с.
 • 4. Лучук О. Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературознавчі нариси. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. – 280 + [16] с.
 • 5. Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші. = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak / Перекл. М. Найдан; Ред. перекл. О. Лучук. – Львів: Срібне слово, 2005. – 304 с.
 • 6. В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра» / Упоряд., ред., перекл., вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук = In а Different Light: A Bilingual Anthology of Ukrainian Literature Translated into English by Virlana Tkacz and Wanda Phipps as Performed by Yara Arts Group. Compiled and Edited with Foreword and Notes by Olha Luchuk. – Львів: Срібне слово, 2008. – 792 + 16 с.
 • 7. Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький: Листування (1968-2000 рр.) / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2014. – ХІІ, 148 с.
 • 8. Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2016. – xx, 292 с.
 • 9. Luchuk Olha. English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 192 p. – Рецензія.
 • 10. Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 628 с.
 • 11. Лучук Ольга. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шекспірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури: монографія. – Харків: Акта, 2018. – 556 с.
 • 12. Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, вступне слово і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2020. – vіі, 724 с.
 • 13. Куліш Пантелеймон. Шекспирові твори: Отелло; Троїл та Крессида; Комедія помилок / Коментарі Ольги Лучук // Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. Том І. – Київ: Критика, 2020. 448 с.

Articles and Other Publications

 • 1. Твори англомовних письменників у перекладах М. Зерова // Вісник ЛПІ. – Львів, 1990. – Вип. 249. Мова та стиль зарубіжних літератур. – С. 64-68.
 • 2. Переклади Миколи Зерова з англійської // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 89-91.
 • 3. Українським шекспірознавцям пора об’єднатися // Ратуша (Львів). – 1992. – 5 трав.
 • 4. Європейський центр культурництва П. Куліша // Другий Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення: Літературознавство. – Львів, 1993. – С. 109-114.
 • 5. Шекспір у контексті перекладацької діяльності П. Куліша і М. Лукаша // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – Вип. 107. – С. 111-119.
 • 6. Часовий фактор як проблема перекладознавства // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1995. – Вип. 295. – С. 92-97.
 • 7. Шекспір у листах Пантелеймона Куліша // Записки НТШ. – Львів, 1995. – Т. 229. – С. 371-376.
 • 8. Різночасовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида»): Автореф. дис. … канд. філол. наук / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
 • 9. Микола Лукаш і Пантелеймон Куліш: перехресні стежки перекладачів // Мовознавство: ІІІ Міжнар. Конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. – Харків, 1996. – С. 318-324.
 • 10. Опозиція “order-disorder” у драмі Шекспіра «Троїл і Крессида» // Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 308. – С. 114-120.
 • 11. Тенденції розвитку української Шекспіріани // Збірник українознавства / Ін-т гуманітарної освіти держ. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 1996. – № 309. – С. 116-123.
 • 12. Творчість Григорія Кочура в контексті української Шекспіріани // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Зб. наук. праць / НТШ. – Львів, 1997. – С. 238-246.
 • 13. Юрій Луцький – дослідник і популяризатор української літератури в англомовному світі // Народна воля (Скрентон, США). – 1997. – 28 серп., ч. 32; 4 верес., ч. 33.
 • 14. Юрій Луцький – дослідник і перекладач української літератури // Слово і час. – 1998. – № 4/5. – С. 55-59.
 • 15. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики // Народна воля (Скрентон, США). – 1998. – 4 черв., ч. 23; 11 черв., ч. 24.
 • 16. «Венецький купець» Шекспіра в інтерпретації Івана Франка і в історії української Шекспіріани // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 813-819.
 • 17. Ще один український «Гамлет»: Інтерпретація Гната Хоткевича // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 193-207.
 • 18. Вільям Шекспір. Гамлет, трагедія в 5 діях: Пристосування для народного театру / [Публікація рукопису Гната Хоткевича] // Парадигма: Зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 208-252.
 • 19. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939) // Іноземна книга у Львові: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 20-21 жовт. 1997 р.). – Львів, 1998. – С. 40-45.
 • 20. Ukrainian literature in English-speaking countries // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 4-6.
 • 21. Communicative Approach in TEFL // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1999. – February. – # 3. – P. 2-3.
 • 22. XVIII щорічна українознавча конференція в Іллінойському університеті // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 15 лип., ч. 28.
 • 23. Антологія століття: [Про працю над антологією української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах] // Народна воля (Скрентон, США). – 1999. – 16 верес., ч. 35.
 • 24. Українсько-американський літературний діалог наприкінці тисячоліття // Наукові записки / Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – Серія “Літературознавство”, вип. V. – С. 260-271.
 • 25. Жанрова недетермінованість “похмурих” драм Шекспіра // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 148-156.
 • 26. Антологія століття: [Передмова] // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 35-40.
 • 27. Довідки про авторів; Довідки про перекладачів // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 700-865.
 • 28. Поезія–переклад–дійство: Літературний портрет Ярої мистецької групи // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 67-74.
 • 29. Фразові паремії і переклад: (На матеріалі українських перекладів Шекспірової драми «Троїл і Крессида») // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 273-279.
 • 30. Діалог культур: Українсько-американські літературно-мистецькі взаємини // Оаза = Oasis: Збірник Клубу випускників зарубіжних програм навчання та стажування. – Львів, 2002. – № 2. – С. 39-51.
 • 31. Перекладна література на сторінках західноукраїнської періодики: Передмова // Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліогр. покажчик / За заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 17-23.
 • 32. Творчість Джорджа (Юрія) Луцького в контексті української культури // Український вимір. – Ніжин, 2005. – Вип. 4, кн. 2. – С. 234-243.
 • 33. «Гамлет» на українській сцені – віртуальний і реальний // Південний архів: Науковий збірник Херсонського державного університету. – Херсон, 2005. – Вип. ХХХ. – С. 81-85.
 • 34. Як я перекладала Ґреґорі Орра // Кораловий жмуток казусів від вельми цікавих людей / Упорядник Юрко Кох. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2005. – C. 125-127.
 • 35. Юрій Луцький і сучасники // Свобода (Нью-Джерзі, США). – 2006. – 30 черв., ч. 26. – С. 12.
 • 36. Юрій Луцький і сучасники: Дослідження епістолярної спадщини вченого в контексті української культури // Літературна Україна. – 2006. – 6 лип., ч. 25. – С. 7.
 • 37. Воррен Патриція Нелл // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2006. – Том 5. – С. 189.
 • 38. Юрій Луцький і Юрій Шевельов: Дещо про особисті та професійні контакти (на матеріалі епістолярію науковців) // Український вимір / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 6. – С. 79-82.
 • 39. Діалог культур у просторі й часі: [Передмова]; Dialogue of Cultures through Space and Time [Foreword] // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 22-26; 36-39.
 • 40. Біографічні довідки та Покажчики; Biographical Notes and Indices // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів: Срібне слово, 2008. – С. 678-790.
 • 41. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Збірник доповідей / Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – С. 59-64.
 • 42. Григорій Кочур і українська Шекспіріана // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, листопад № 11 (986). – Київ, 2008. – С. 34-35.
 • 43. «Бояться стати на власні ноги». Епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура: Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал, грудень № 12 (987). – Київ, 2008. – С. 32-33.
 • 44. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2008. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 151-162.
 • 45. «Пролог» до поеми Івана Франка «Мойсей» у різночасових перекладах англійською мовою // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1103-1109.
 • 46. Українознавчі проекти Омеляна Пріцака і Юрія Луцького (на матеріалі листування науковців) // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнар. наук. конф., 28-30 травня 2008 р. – Київ, 2009. – С. 160-168.
 • 47. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким (на матеріалі епістолярію науковців) // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні. – Київ: Дух і літера, 2009. – С. 201-213.
 • 48. Соломія Павличко в листах і поза ними (на основі матеріалів з архіву Юрія Луцького // Дзвін. – 2010. – № 3-4. – С. 153-157.
 • 49. Юрій Луцький: між Україною і Заходом. Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Дзвін. – 2010. – № 5-6. – С. 169-170.
 • 50. Юрій Луцький: між Україною і Заходом: Нотатки про наукову сесію до 90-річчя від дня народження вченого // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 117-119.
 • 51. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – Київ: Дух і літера, 2010. – С. 174-188.
 • 52. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Українська орієнталістика. – 2010. – Вип. 4-5. – С. 28-35.
 • 53. Strategies for Popularizing Ukrainian Literature in Translation // The Ukrainian Quarterly, Vol. LXVII, No. 1-4, 2011: 111-121.
 • 54. Пантелеймон Куліш і Шекспір: перекладацький проект ХІХ ст. // Ренесансні студії. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Вип. 16-17. – С. 262-284.
 • 55. Коли ми діждемося Вашингтона? Тоді ж і станем «докторами»! До питання про академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Б. З. Якимовича. – С. 500-510; 931; 947.
 • 56. Луцький Юрій // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 236-237.
 • 57. “Animal Farm” Джорджа Орвелла в українській перекладній літературі / О. Лучук // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 382-395.
 • 58. George Orwell’s Animal Farm in Ukrainian Translation // The Ukrainian Quarterly (USA), Vol. LXVIII, No. 1-4 (Spring-Winter), 2012: 106-121.
 • 59. Ігор Шевченко і Джордж Орвелл: історія одного перекладу (до 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу “Колгоспу тварин”) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 21. – С. 127-131.
 • 60. Panteleimon Kulish and Shakespeare: A 19th Century Translation Project // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies (Lublin, Poland), Vol. V, 2013: 41-55.
 • 61. Листування між Омеляном Пріцаком і Юрієм Луцьким, або Причинки до історії українознавства: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. V-XI.
 • 62. Гарвардський проект Омеляна Пріцака // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 115-130.
 • 63. Просопографія Юрія Луцького крізь призму його епістолярію // Colloquia Epistolaria: Омелян Пріцак і Юрій Луцький. – Харків: Акта, 2014. – C. 131-141.
 • 64. До історії видання українських дум у перекладі англійською мовою: фрагмент листування Юрія Луцького з Юрієм Тарнавським // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3-4. – С. 118-132.
 • 65. Юрій Луцький і поети Нью-Йоркської групи: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. v-xix.
 • 66. Історія одного епістолярного діалогу (фраґмент листування Ольги Лучук і Богдана Рубчака) // Colloquia Epistolaria:Юрій Луцький і Богдан Рубчак; Юрій Луцький і Юрій Тарнавський – Харків: Акта, 2016. – С. 221-275.
 • 67. Польські сліди в українському перекладі «Колгоспу тварин» (До історії перших перекладів казки «Animal Farm» Джорджа Орвелла) // Над Віслою і Дніпром: Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. – 2017. – Т. 1. – С. 234-240.
 • 68. Юрій Шевельов і Юрій Луцький: інтелектуальні мандрівки в часі: [Передмова] // Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – С. v-хххііі.
 • 69. У Львові відбулася міжнародна наукова конференція до 200-річчя Пантелеймона Куліша // http://pen.org.ua/u-lvovi-vidbulasya-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-do-200-richchya-pantelejmona-kulisha/ (опубл. 20.05.2019).
 • 70. Моральний чин Миколи Лукаша: До 100-річчя від дня народження поета і перекладача // http://pen.org.ua/publications/moralnyj-chyn-mykoly-lukasha/ (опубл. 19.12.2019).
 • 71. Спогад про Юрія Луцького // https://pen.org.ua/publications/spogad-pro-yuriya-lutskogo/ (опубл. 11.06.2020).
 • 72. Сім’я читачів-професіоналів: Ольга і Тарас  Лучуки про книжкові уподобання, переклади та видання антологій, які збагачують українців / [Інтерв’ю провела Людмила Таран] // День. 2020, 6 серп., № 147-148; Eлектронний ресурс:  https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/simya-chytachiv-profesionaliv/
 • 73. Від авторки-упорядниці // Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, вступне слово і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2020. – С. v-vіі.
 • 74. Богдан Бойчук і антологія «Сто років юності» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – 2020. – Вип. 1 (52). – С. 43-60.

Conference Abstracts

 • 75. Куліш і Франко – інтерпретатори Шекспіра // Іван Франко і національне відродження: Тези доп. респ. наук. конф., Криворівня, 23-24 верес. 1991 р. – Львів, 1991. – С. 61-63.
 • 76. Семантичні паралелізми і трансформація їх стилістичних функцій при перекладі // Стилистика русского языка: Теоретический и сопоставительный аспекты: Матеріали VI наук. конф. з проблем семантичних досліджень. – Київ; Харків, 1993. – Ч. 2. – С. 45-46.
 • 77. «Гамлет» в інтерпретації Гната Хоткевича // Матеріали наукової конференції Комісії всесвітньої літератури НТШ та Методичного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики. – Львів, 1994. – С. 4.
 • 78. Критичні оцінки перекладацького доробку М. Лукаша // Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Всеукр. міжвідом. наук. конф. (Мелітополь, 12-17 верес. 1994 р.). – Київ, 1994. – С. 33-34.
 • 79. Communicative Approach in TEFL to Students Majoring in Technical Sciences // ELT in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future – ?: The International Linguistic and Methodological Conference (April 28-30, 1995). – Львів, 1995. – С. 105-106.
 • 80. Фразові паремії як об’єкт перекладознавчого дослідження // Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі: Матеріали 2-ої Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-27 січ. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 114.
 • 81. Проблема діахронної перекладної множинності в теорії художнього перекладу // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукр. наук. конф. (Львів, 26-27 лист. 1996 р.). – Львів, 1996. – С. 157-158.
 • 82. Українська література в англомовному контексті: виклики ХХІ століття // Український проект в ХХІ столітті: Тези 10-ї щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 19-20 жовтня 2007 р.). – Київ, 2007. – С. 24.
 • 83. Листування Юрія Луцького з поетами Нью-Йоркської групи // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: Тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-20 червня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 29-31.
 • 84. Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Тези доповідей 11-ої щорічної Фулбрайтівської конференції (Київ, 31 жовтня – 1 листопада 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 29.
 • 85. «Єврейські мелодії» Байрона в українській перекладній літературі // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: Матеріали звітної наук. конф. ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 5-8 лютого 2010. – Львів, 2010. – С. 318-320.
 • 86. Академічні посади, наукові ступені та вчені звання в українському та американському наукових дискурсах. Тези доповіді на ХІІІ щорічній Фулбрайтівській конференції “Образ України в світі: реальне та бажане”. – Київ, 5-6 жовтня 2010.
 • 87. George Orwell’s Animal Farm: The Contexts of Early Polish and Ukrainian Translations // The Book of Abstracts: The 5th International May Conference “Current Issues in English Studies”, Pedagogical University of Cracow (Poland), May 23-25, 2013: 18.

Translations

 • 1. Чорній Степан. Дон-Жуанівський мотив у драматургії Лесі Українки / Перекл. з англ. // Записки НТШ. – Львів, 1992. – Т. 224. – С. 119-127.
 • 2. Річ Віра. Пролог: [Вірш] / Перекл. з англ. // Ратуша (Львів). – 1994. – 23 квіт.; Народна воля (Скрентон, США). – 1995. – 9 лют.
 • 3. Віра Річ. Єлизавета, князя мудрого дочка: [Вірш] / Перекл. з англ. // Fulbright Newsletter / United States Information Service, Kiev, Ukraine. – 1998. – December. – # 2. – P. 6.
 • 4. Орловська Дзвіня. Реквієм: [Вірш] / Перекл. з англ. // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах. – Львів, 2000. – С. 697.
 • 5. Найдан Михайло. Від перекладача / Перекл. з англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 11-13.
 • 6. Ilnytsky, Mykola. Poetry and Destiny / Перекл. з укр. на англ. // Костенко Ліна. Пейзажі пам’яті: Вибрані поезії (1977-1989) = Landscapes of Memory: The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. – Львів, 2002. – С. 21-26.
 • 7. Принагідні поетичні переклади: [Річ Віра. Пролог; Єлизавета; Орр Ґреґорі. Glukupikron; Орфей та Еврідіка; Орловська Дзвіня. Реквієм] / Перекл. з англ. // Лучук Ольга. Діалогічна природа літератури. – Львів, 2004. – С. 247-261.
 • 8. Neborak, Viktor. A Few Words from the Author / Перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 32-33.
 • 9. Andrukhovych, Yuri. Introduction: The Head That Used to Fly / Ред. перекл. з укр. на англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 20-26.
 • 10. Найдан Михайло. Поезія Віктора Неборака: Передмова традиційна; Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або Короткі тези про Віктора Неборака і «Літаючу голову» / Перекл. з англ. // Неборак Віктор. Літаюча голова та інші вірші = The Flying Head and Other Poems by Viktor Neborak. – Львів, 2005. – С. 12-17.
 • 11. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // Критика. – 2006. – Ч. 3 (101), берез. – С. 28.
 • 12. Ткач Вірляна. Поезія як текст для театру / Перекл. з англ. // В іншому світлі / In а Different Light: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». Львів: Срібне слово, 2008. С. 27-30.
 • 13. Театральні вистави, що спричинили переклади: З архіву мистецької групи «Яра» / Перекл. з англ.; співперекл. Левко Лучук // В іншому світлі: Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи «Яра». – Львів, Срібне слово, 2008. – С. 530-606.
 • 14. Найдан Михайло. Передмова нетрадиційна про поета-неборокера, або короткі тези про віктора неборака і «літаючу голову» / Перекл. з англ. Ольги Лучук // Найдан Михайло М. Від Гоголя до Андруховича: Літературознавчі есеї. – Львів: ЛА «Піраміда», 2017. – С. 173-177.

Teaching Materials

 • 1. Моя спеціальність: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів хіміко-технологічного факультету: (Англійська мова). – Львів: ЛПІ, 1992. – 12 с. (у співавт.)
 • 2. Four Everyday Talks: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів І–ІІ курсів усіх факультетів. – Львів: Держ. університет “Львівська політехніка”, 1994. – 34 с. (у співавт.)
 • 3. Методичні рекомендації до складання вступного іспиту з іноземної мови (для абітурієнтів УкрДЛТУ): Англійська мова. – Львів, 1998. – 22 c.
 • 4. English Academic Writing: Програма навчального курсу з англійського наукового письма для студентів IV–V курсів факультету міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 16 с.
 • 5. English-Ukrainian Glossary of Abbreviations and Acronyms Used in International Relations, Economics, and Law. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 192 p.

Biography

Philologist, literary scholar, editor, and translator. Graduated from Ivan Franko National University of Lviv with a degree in English language and literature. She received her Candidate of Philology Degree from Taras Shevchenko Kyiv National University in 1996. Her dissertation dealt with the topic of Ukrainian translations of Shakespeare’s plays. She currently works as an Associate Professor of English and Translation Studies at Ivan Franko National University of Lviv. Dr. Luchuk also taught at the Pennsylvania State University (USA), Ukrainian Catholic University in Lviv, and the East European State Higher School in Przemyśl (Poland).

She has authored two scholarly monographs and over 80 articles and reviews in the fields of Translation Studies, Literary Criticism, and Ukrainian Studies. She compiled and edited two bilingual anthologies of Ukrainian literature in English: A Hundred Years of Youth (2000) and In а Different Light (2008). She also edited English translations in two bilingual editions of Ukrainian poetry by Lina Kostenko (2002) and Viktor Neborak (2005). Her recent publications include the book series Colloquia Epistolaria, which contains the correspondence of the renowned figures of Ukrainian scholarship and culture.

In 1999, as a Fulbright scholar, Dr. Luchuk conducted research on the reception of Ukrainian literature in the United States, as well as on Ukrainian-American literary and artistic contacts. She also taught a course on Ukrainian Culture and Civilization at the Pennsylvania State University (USA). In 2006 and 2017, she was awarded grants from the John Kolasky Memorial Endowment Fund (CIUS), and in 2006, as a Petro Jacyk Fellow, she did her research at the University of Toronto (Canada). In 2011 she received the Eugene and Daymel Shklar Research Fellowship in Ukrainian Studies from Harvard University (USA).

Dr. Olha Luchuk participated in numerous conferences, seminars, and literary festivals both in Ukraine and abroad. Her international experience includes participation in programs and conferences at Old Dominion University, the Pennsylvania State University, Harvard University, Columbia University in New York, the University of Illinois at Urbana-Champaign (USA), Plater College Oxford (Great Britain), the University of Toronto, the University of Alberta (Canada), the Maria Curie-Skłodowska University of Lublin and the Jagiellonian University in Krakow (Poland), Tallinn University (Estonia), and Tokyo University of Foreign Studies (Japan). She also participated in international literary festivals in Slovenia (2003) and Serbia (2008), as well as in international forums of writers and translators in Armenia (2008, 2009).

In spring 2017, Dr. Olha Luchuk delivered Danylo Husar Struk Memorial Lecture entitled “A Ukrainian Animal Farm: Translating George Orwell” at the University of Toronto (Canada).

Projects

Conferences, Seminars, and Literary Festivals Abroad

 • 2018, Nov. – International Seminar “Research on East Slavic Languages, Cultures and Societies”. Tokyo University of Foreign Studies (Tokyo, Japan).
 • 2018, July – International Conference “Central and Eastern Europe – One Hundred Years of Change, 1918-2018”, East European State Higher School in Przemyśl (Przemyśl, Poland).
 • 2017, Apr. – Danylo Husar Struk Memorial Lecture, “A Ukrainian Animal Farm: Translating George Orwell”. Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Toronto (Toronto, Canada).
 • 2015, June – International Conference “Semiotics of Power: Violence and Autonomy”, The 7th Annual Yuri Lotman Days at Tallinn University (Tallinn, Estonia).
 • 2014, June – Międzynarodowe seminarium semiotyczne “Tekst jako obiekt dynamiczny”. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Poland).
 • 2013, May – 5th International Conference “Current Issues in English Studies”, Pedagogical University of Cracow (Kraków, Poland).
 • 2011, Apr. – Association for the Study of Nationalities 2011 World Convention, Columbia University (NYC, NY, USA).
 • 2011, Mar. – International Symposium “Majoritizing Minority Literatures Through Translation”, The Pennsylvania State University (University Park, PA, USA).
 • 2011, Mar. – Seminar in Ukrainian Studies: “Panteleimon Kulish and Shakespeare: A 19th Century Translation Project”, Harvard University (Cambridge, MA, USA).
 • 2009, Oct. – International Conference “Uniwersum Religijne Literatury Ukraińskiej: Kontekst Europejski”, Maria Curie-Skłodowska University of Lublin (Lublin, Poland).
 • 2009, Oct. – III International Forum of Writers, Translators and Publishers of CIS and Baltic Countries, Ministry of Culture of Armenia (Yerevan, Armenia).
 • 2008, Oct. – II International Forum of Translators, Writers and Publishers of CIS and Baltic Countries, Ministry of Culture of Armenia (Yerevan, Armenia).
 • 2008, Sept. – 45th International Literary Festival (Belgrade, Serbia).
 • 2006, June – Twenty-Fifth Annual Conference on Ukrainian Subjects, University of Illinois at Urbana-Champaign (Champaign, Illinois, USA).
 • 2006, Mar. – Seminar in Ukrainian Studies, Munk Centre for International Studies, University of Toronto (Toronto, Canada).
 • 2006, Mar. – Seminar in Ukrainian Studies, University of Alberta (Edmonton, Canada).
 • 2004, Oct. – International Conference “The Promotion of Education Freedom in Central and Eastern Europe” (Budapest, Hungary).
 • 2003, Sept. – Eighteenth International Literary Festival “Vilenica 2003” (Vilenica, Slovenia).
 • 2003, July-Aug. – Summer School on “Contemporary Issues in Catholicism” (Plater College Oxford, Great Britain).

Awards

 • 2020 (травень) — Диплом учасника ТОП-10 у номінації «Джерела біографії» Всеукраїнського «Біографічного рейтингу» (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут біографічних досліджень) за упорядкування книжки Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 628 с.
 • 2019-2020 — Фіналістка ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2019» у номінації «Життєписи» за книжку: Colloquia Epistolaria: Юрій Шевельов і Юрій Луцький. Листування (1950-2000 рр.). Кн.1: 1950-1984 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання, передмова і коментарі Ольги Лучук. – Харків: Акта, 2018. – хххіv, 638 с.
 • 2019-2020 — Фіналістка ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року ’2019» у номінації «Літературознавство, критика» за книжку: Лучук Ольга. Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладачів. Шекспірова драма «Троїл і Крессида» в контексті української культури: монографія. – Харків: Акта, 2018. – 556 с.
 • 2019 (серпень) — Подяка Міського голови Шосткинської міської ради за особистий вклад у відродження і популяризацію літературної спадщини визначного діяча української культури Пантелеймона Куліша.

Schedule

Page with teachers schedule not found!