Брацук Іван Зіновійович

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: ivan.bratsuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Брацука І.З. охоплює: проблеми теорії міжнародного права та права ЄС, імплементаційні механізми права Європейського Союзу, методологію порівняльного правознавства, судові системи країн світу.

Курси

Публікації

 • Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу / І. Брацук // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 129-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_2_25
 • Брацук І., Микієвич М. Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії / І Брацук, М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_13.
 • Брацук І. З. Механізм імплементації норм права ЄС у національні правопорядки держав-членів // Юридична Україна. – 2009. – №5. – С. 126-131;
 • Брацук І. З. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підриємництво господарство і право. – 2009. – №9. – С.18-22;
 • Брацук І.З. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів // Юридична Україна. – 2009. – №11-12. – С. 122-127;
 • Брацук І.З. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу верховенства права ЄС.- Науково-аналітичний журнал \”Митна справа\”.- книга 1,част.2.- №2(80).- 2012
 • Брацук І.З. Дія регламентів ЄС у національних правопорядках держав-членів.- Щомісячний правовий часопис \”Юридична Україна\”. – №4, с. 84-89.- 2012
 • Брацук І. З. Роль Федерального Конституційного Суду в імплементації права ЄС у національному правопорядку Німеччини //  Митна справа. – №3(81). – 2012 р., книга 2 , частина 2. –  С.191-196
 • Брацук І. З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на прикладі нових держав-членів ЄС  Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2013. – Випуск 115. Частина II. – С.44-50
 • Брацук І. З. Взаимодействие права Европейського Союза с международным и национальным правом государств-членов Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 2014. – №2 (32). – ст.88-96
 • Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європей­ського Союзу в національне право держав-членів : монографія / І.З. Брацук ; за наук. ред. проф. М.М. Микієвича. – Львів, 2016. – 230 с. ~~ Режим доступу https://lnu.academia.edu/IvanBratsuk  
 • Брацук І.З. До проблеми співвідношення міжнародного права та права Європейського Союзу. / І. З. Брацук // Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : монографія / за редакцією В. М. Репецького, В. В. Гутника. – Львів ; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 180 – 197. ~~ Режим доступу: https://lnu.academia.edu/VitalijGutnyk 
 • Брацук І.З. Право Європейського Союзу як правопорядок sui generis в сучасній міжнародно-правовій системі // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / за ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 389 – 399
 • Брацук І., Микієвич М. Роль конституційного суду в імплементації права Європейського Союзу в національному праві держав-членів (на прикладі Польщі та Естонії) / Іван Брацук, Михайло Микієвич // Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф.В. Муравйова : монографія / за заг. редакцією К. Смирнової. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 129 – 140
 • І. Брацук, М. Микієвич Правовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права. – 2019. – №4. – С.100 – 105 <> Режим доступу:  ttps://lnu.academia.edu/IvanBratsuk  
 • S. Iasechko, I. Bratsuk, S. Petrechenko, Iryna D. Kazanchuk, R. Liashenko Development of the Doctrine Certain Personal Incorporeal Rigths in European Countries // Journal of Advanced Research in Law and Economics,Vol.11, No4 (2020), p.1169-1174
 • Bratsuk Ivan, Kavin Svyatoslav Legislative principles of information security provision in the European  Union member states // The future decade of the EU law: 8th International Conference of PhD students and Young Researches (8-9 May, 2020), Vilnius University, 2020, p. 18-28

Біографія

 1999 – 2003  навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобув базову юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Бакалавр права”;

2003 – 2004  навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобув вищу юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Магістр права”;

2005 – 2014 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2014 – досі доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 – захистив кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) на тему: “Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів”.

2014 – присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права

2019досі експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти галузі за спеціальностями 293 “Міжнародне право” та 081 “Правознавство”

член Української асоціації міжнародного права

адвокат (Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 001600)

 

Проекти

Участь у міжнародних програмах та стажування:

1 – 8 October, 2012 traineeship at the Faculty of Law, Administration and Economics, Wroclaw University, Poland;

1 November 2014 – 30 June 2015 Erasmus Mundus Action 2 // Post – doctorate research applicant within Erasmus Mundus MID project at Vilnius University (Lithuania), in the field of International and European Law; Title of post-doctorate research project: “Cooperation between European Union Law and National Legislature of Member States”;

06 – 13 June 2016 traineeship at the Faculty of Law and Public Administration, Rzeszow University, Poland

8 – 14 May, 2018 traineeship at the Faculty of Law, Administration and Economics, Wroclaw University, Poland;

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!