Порівняльне цивільне процесуальне право

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Брацук І. З.

Опис курсу

Становлення України як сучасної правової держави нерозривне пов’язане з тривалим процесом формуванням та розвитком судової влади, як основоположного елементу належного забезпечення та захисту основоположних прав людини та громадянина. Хоча необхідно відзначити, що практичні результати судової реформи у нашій країні свідчать про їх ситуативний характер та дещо не системний підхід. Видається, що в даному випадку необхідно увагу присвятити набуттю глибоких фундаментальних знань стосовно специфіки та особливостей процедури та порядку розгляду справ судовими органами в країнах континентальної та англосаксонської системи права. З метою запровадження у нашій країні новел та використання позитивного досвіду зарубіжних країн у реформуванні тих чи інших інститутів цивільного процесуального права. За таких умов виникає необхідність на передній план виходить доцільність запровадження та вивчення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне право» студентами вищих навчальних закладів.

Згідно з навчальним планом курс “Порівняльне цивільне процесуальне право” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом VII семестру. Цей курс складається з лекцій, семінарських занять та самостійної роботи, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної навчальної дисципліни. Семінари, практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки.

Метою вивчення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне право» дослідження, вивчення функціонування інститутів цивільного процесуального права, а також виявлення особливостей розгляду цивільно-процесуальних справ в судах різних інстанцій в країнах англосаксонської та континентальної правової сімї. При цьому, ключову роль, присвячується специфіці розгляду цивільних процесуальних справ судовими орааними нашої держави.

Завданням навчальної дисципліни є:

 • формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату;
 • виокремити та проаналізувати проблеми, котрі мають місце під час розгляду цивільних справ судами, як в нашій державі так і в зарубіжних країнах а також запропонувати шляхи їх вирішення
 • отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • історичні, національні та правові передумови завдяки яким встановлювалась та розвивалась процедура розгляду судами цивільних справ в країнах континентальної та англосаксонської системи права;
 • основні принципи на яких базується процедура розгляду цивільних справ судовими органами України та зарубіжних країн.
 • особливості та специфіку здійснення правосуддя в нашій держав та зарубіжних країнах;
 • наявність проблем та їх вирішення в контексті розгляду судовими органами цивільних справ в країнах континентальної та англосаксонської системи права.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен вміти:

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з процесом реформуванням вітчизняної судової системи;
 • оцінювати стан відповідності та належного функціонування вітчизняної судової системи в порівнянні з судовими системами зарубіжних країнах;
 • орієнтуватися в літературі за фахом.

З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються в основному інститути цивільного процесуального права таких країн, як Англія, Німеччина, США, Франція, Швейцарія та звичайно, Україна.

Курс «Порівняльне цивільне процесуальне право» складається з лекцій, семінарських занять та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються на вивченні теорії судової влади та аналізі відповідних рішень національних судів англосаксонської та континентальної системи права. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.

Рекомендована література

 1. Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право США: монография . – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 432 с.
 2. Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. – К.: Алерта, 2015. – 352 с.
 3. Гражданский процесс зарубежных стран: учеб. Пособие / под ред. д-ра юрид наук А.Г. Давтяна. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 480 с.
 4. Заварза Т.В. Порівльний цивільний процес: навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені Каразіна, 2018. – 156 с.
 5. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учеб. – 2-е изд, перераб. И доп. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004. – 624 с.
 6. Нил Эндрюс Система гражданского процесса Англии: судеб. Разбирательство, медиация и арбитраж // пер. с англ.; под ред Р.М. Ходыкина; Кембриджский ун-т. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 554 с.
 7. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навч. посіб. /Сліпченко С.О., Синєгубов О.В., Кройтор В.А. та ін.; за ред. Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. Харків: Право, 2017. – 808 с.
 8.  Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 768 с
 9. Штефан Й.Г. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс.- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 c.
 10.  L. Cadiet. Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law  // Ресурс: https://vdocuments.net/reader/full/introduction-to-french-civil-justice-system-and-civil-procedural-law
 11.  А. Brunschweiler, S. Giroud, and C. A. Kunz Lalive Geneva and Zurich. Switzerland [Electronic resource]. Ресурс: http://www.lalive.ch/data/publications/2011-SGI+ABR+CAK-International_Civil_Procedure_Switzerland.pdf

Підручники (електронна версія):

Васільєв Порівняльний цивільний процес

Заварза Порівняльний цивільний процес

Кучер Цивільний процес України

Матеріали

Програма курсу та плани семінарських занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму