Судові системи та порівняльне судове право

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент Брацук І. З.МВП-11

Опис курсу

Становлення України як сучасної правової держави нерозривне пов’язане з тривалим процесом формуванням судової влади, як основоположного елементу належного забезпечення та захисту основоположних прав людини та громадянина. Хоча необхідно відзначити, що практичні результати судової реформи у нашій країні свідчать про їх ситуативний характер та дещо не системний підхід. Видається, що в даному випадку необхідно увагу присвятити набуттю глибоких фундаментальних знань стосовно специфіки та особливостей побудови судових систем та здійснення правосуддя в країнах континентальної та англосаксонської системи права. З метою запровадження у нашу вітчизняну судову систему новел та використання позитивного досвіду зарубіжних країн у реформуванні окремих ланок та інстанцій вітчизняної судової системи. За таких умов виникає необхідність на передній план виходить доцільність запровадження та вивчення курсу «Судові системи та порівняльне судове право» студентами вищих навчальних закладів.

Згідно з навчальним планом курс “Судові системи та порівняльне судове право” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом II семестру. Цей курс складається з лекцій, семінарських занять та самостійної роботи, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної навчальної дисципліни. Семінари, практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки.

Метою вивчення курсу «Судові системи країн світу» є виявлення загальних закономірностей становлення функціонування та розвитку судових систем країн світу (особливу увагу приділяється країнам англосаксонської та континентальної системи права). При цьому ключову роль присвячується судовій системі України її особливостям та структурі в контексті її порівняння з іншими судовими системами.

Завданням навчальної дисципліни є:

  • формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату;
  • набуття знать про судову владу, механізм противаг і стримувань, судові системи країн англосаксонської та континентальної системи права;
  • отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • історичні, національні та правові передумови завдяки яким були створені та розвивалися судові системи країнах континентальної та англосаксонської системи права
  • основні принципи побудови судових систем України та зарубіжних країн;
  • особливості та специфіку здійснення правосуддя в нашій держав та зарубіжних країнах;
  • наявність проблем та їх вирішення у функціонуванні судових систем країн континентальної та англосаксонської системи права.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен вміти:

  • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з процесом реформуванням вітчизняної судової системи;
  • оцінювати стан відповідності та належного функціонування вітчизняної судової системи в порівнянні з судовими системами зарубіжних країнах;
  • орієнтуватися в літературі за фахом.

З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються судові системи таких країн, як США, Великоританії, Франції, Німеччини та звичайно України. При цьому увага присвячується вивченню вищезгаданих судових систем країн почергово, комплексно що забезпечує належну структуризацію а не крізь синхронного та асинхронного порівняння.

Курс «Судові системи та порівняльне судове право» складається з лекцій, семінарських занять та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються на вивченні теорії судової влади та аналізі відповідних рішень національних судів англосаксонської та континентальної системи права. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.

Матеріали

Рекомендована література (посібники):

Рекомендована література (наукові статті, Україна):