Вступ до права Європейського Союзу (спец. міжнародні відносини)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Брацук І. З.

Опис курсу

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин під впливом процесів глобалізації та регіональної інтеграції спостерігається динамічний розвиток права Європейського Союзу як унікальної правової системи. При цьому активний розвиток інтеграційних процесів, що відбуваються в рамках Європейського Союзу, призводить до подальшого зближення та тісної взаємодії правових систем держав-членів, внаслідок чого розширюється коло правовідносин, правове регулювання яких здійснюється правом ЄС. Таким чином, право Європейського Союзу здійснюючи вплив на розвиток міжнародного правопорядку, у свою чергу, забезпечує юридичні механізми правового регулювання усієї сукупності правовідносин в рамках даної наднаціональної організації. За таких умов виникає необхідність у теоретичному осмисленні, аналізі та вивченні права Європейського Союзу як науки та навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни «Вступ до права Європейського Союзу» складається із Загальної та Особливої частини, в яких розкриваються як теоретичні основи функціонування та розвитку права Європейського Союзу так і його специфіка та особливості. У свою чергу, вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

Для студентів вищих навчальних закладів України вивчення курсу «Вступ до права Європейського Союзу» набуває особливого значення в контексті імплементації Угоди про асоціацію між нею та Європейським Союзом, яка стала  символом прагнень українців до свободи та є важливим правовим інструментом реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави.

Мета вивчення курсу «Вступ до права Європейського Союзу» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування правової системи Європейського Союзу, якій немає аналогів в світі з огляду та вивчення досвіду їх практичного застосування в європейських державах у сфері створенні єдиного ринку, правового і соціального орієнтованого суспільства.

Цей курс охоплює вивчення, як теоретичних проблем права Європейського Союзу, так і дослідження окремих його галузей: права економічної інтеграції, права внутрішнього рину Європейського Союзу, права зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Завданням навчальної дисципліни є

 • формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату права Європейського Союзу;
 • набуття знань про правосуб’єктність, юридичну природу, інституційний механізм та галузі права Європейського Союзу;
 • отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань в сфері реалізації євроінтеграційної стратегії України

Після завершення курсу студент повинен знати:

 • основні засади правового регулювання європейської інтеграції;
 • методи дослідження права Європейського Союзу;
 • загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;
 • специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн;
 • механізм прийняття рішень в рамках Європейського Союзу;
 • систему та повноваження органів Європейського Союзу;
 • правові засади зовнішньої політики Європейського Союзу;
 • договірний та інституційний механізми регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен вміти:

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з Європейським Союзом;
 • аналізувати джерела права Європейським Союзом;
 • оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Європейським Союзом;
 • орієнтуватися в літературі за фахом.

Курс «Вступ до права Європейського Союзу» складається з лекцій, семінарів та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються на вивченні теорії права ЄС та аналізі відповідних рішень Суду ЄС. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, опрацювання прецедентів Суду ЄС, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.

Рекомендована література

 1. Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів : монографія / за наук. ред. проф. М.М. Микієвича. – Львів, 2016. – 230 с
 2. Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у трьох кн. / за заг. ред.В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 – 312 с.
 3. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: монографія / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 704 с .
 4. Право Європейського Союзу: підручн. / за ред.. О.К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 883 с.
 5. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / за заг.ред. І.В. Яковюка. – Харків: Право, 2019. – 360 с.
 6. Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. – Вид. 10-те, змінене і допов. – Харків : Право, 2021. – 484 с.
 7. Прокопенко Л. Л. Інституційна система ЄС : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік.– Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 220 с
 8. Штрайнц Р. Європейське право / Р. Штрайнц ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред.. укр. вид. Михайло Микієвич. – Львів : Астролябія, 2009. – 480 + XL с.
 9. Catherine Barnard The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms 5th Edition. – Oxford University Press; 5th edition, 2016, 626 p.
 10. Craig, Paul; De Burca, Grainne Eu Law: Text, Cases, and Materials. – Oxford Univ Pr (7-ed) 2020, 1219 p.
 11. EU Law and Integration: Twenty Years of Judicial Application of EU law. – Hart Publishing; UK ed. Edition, 2016, 386 p.
 12. Elspeth Berry, Matthew J. Homewood, and Barbara BoguszComplete EU Law: Text, Cases, and Materials. – Oxford University Press; 4th edition, 2019, 760

Підручники (електронна версія):

Право європейського союзу

Європейське право

Матеріали

Вступ до права ЄС (програма курсу та плани семінарських занять)