Теорія і практика рекламної діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716МВІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВІ-41Шамборовська О. М.

Опис курсу

Курс «Теорія і практика рекламної діяльності» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародні відносини», спеціалізація «міжнародна інформація» в рамках комплексу дисциплін, присвячених різноманітним практичним та теоретичним аспектам комунікаційної діяльності в політичній сфері («зв’язки з громадськістю», «виборчі технології», «теорія масової комунікації»).

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними принципами організації та проведення рекламних кампаній, виявлення особливостей окремих етапів практичної роботи рекламних працівників, розуміння специфіки організаційної та комунікативної складових рекламної діяльності, . В результаті прослуховування даного курсу студенти повинні навчитись розрізняти і комбінувати ресурси, що можуть бути використанні в цілях просування рекламованого продукту на ринку; визначати правильну стратегію та тактику рекламної кампанії та обирати адекватні тактичні заходи по реалізації цієї стратегії; розуміти основні підходи до формулювання ключових повідомлень та підготовки і формування ідеї рекламної кампанії; навчитись основам написання рекламних текстів та оформленню ефективних рекламних повідомлень; здійснювати заходи передбаченні в рамках медіа планування рекламної кампанії.
Так як рекламна діяльність є одним з ключових напрямків формування вдалої маркетингової стратегії і забезпечує ефективне функціонування різноманітних економічних, суспільних, політичних інститутів, вивчення принципів рекламної роботи і отримання практичних навичок в цій сфері з акцентом на розуміння комунікативної складової є одним з важливих етапів в підготовці спеціалістів у галузі міжнародної інформації.

Рекомендована література

 • 1. Джефкінс Ф. Реклама. Практичний посібник: Вид.4 анг., Вид.2 укр. – К.: Знання, 2008.
 • 2. Про рекламу. Закон України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80
 • 3. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Эксмо, 2005. – 85 с.
 • 4. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. Часть I. Эффективные рекламные технологии. Паблик рилейшнз. Промоушн. Маркетинг. – М.: Евразийский регион, 1998.
 • 5. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
 • 6. Огилви Д. Огилви о рекламе. — М.: Эксмо, 2004.
 • 7. Олехнович Е.А. Рекламоведение. – Минск: БГУИР, 2006. – 108 с. © Житарюк М.Г., 2015 12
 • 8. Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 431 с.
 • 9. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф.Смотрова. Под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с.
 • 10. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002.
 • 11. Шевчук Д.А. Реклама и рекламная деятельность: конспект лекций. – М. 2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=139294.
 • 12.Анатомия рекламного образа. – СПб.: Питер, 2004.
 • 13.Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. Повседневное использование и злоупотребление. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 384 с.
 • 14.Бебчук Е. М., Беспамятнова Г. Н., Бобровников С. С., Бобряшов А. А., Гордеев Ю. А. Теория и практика рекламы / В.В. Тулупов (ред.). — СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2006. — 526 с.
 • 15.Белановский С.А. Метод фокус-групп, М., 1996.
 • 16.Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью, М.,1993.
 • 17.Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль, М, 1995, с. 168-214.
 • 18.Бове Кортлэнд Л., Аренс Уилльям Ф. Современная реклама / О.А. Феофанов (ред.), Д.В. Вакин (пер.), М.А. Назарушкин (авт. предисл.). — Тольятти: Изд. Дом Довгань, 1995. — 704с.
 • 19.Богомолова Н.Н., Мельникова О.Т., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как качественный метод социально-психологических исследований // Введение в практическую социальную психологию, М., 1996.
 • 20.Богословская К. Все о фокус-группах // Рекламист №2(10),1996.
 • 21.Головлева Е. Л. Основы рекламы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 350700 Реклама. — М. : ЗАО “Издательский Дом “Главбух”, 2003. — 269 с.
 • 22.Головко Б. Моделирование брэнда. Авторский подход к проблеме// Эксклюзивный маркетинг, 2001, №5.
 • 23.Гринфельд М. Нейрологические уровни и брэндинг// 1998. N 4.
 • 24.Громова Е., Герасимова М. Возможности использования расширенных креативных фокус-групп как метода социологического исследования на этапе создания рекламных конструктов// YES!, 1998. N 3.
 • 25.Гусева О. Как оценить брэнд// 1999, №1.
 • 26.Данилова А. Г., Матвеева Л. В. Особенности восприятия телевизионной рекламы, выполненной в различных культурных традициях//«Психологический журнал» — том 21, № 4, 2000.
 • 27.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. — М., 1994.
 • 28.Дейян А. Реклама, М., 1993.
 • 29.Дрю Жан-Мари. Ломая стереотипы: Реклама, разрушающая общепринятое / Д. Раевская (переводс англ.). — СПб.: Питер, 2003. — 271с.
 • 30.Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. СПб, 2001.
 • 31.Дэвис Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика М., 2003.
 • 32.Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – СПб: Питер, 2005. – 144 с.
 • 33.Картер Гарри. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса. — К. : Сирин, 1998. — 208с.
 • 34.Келлер Кевин Лейн. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, М., 2005.
 • 35.Келлер К., Лейн Р. К. Значение индивидуальных особенностей корпоративного бренда для успешного бизнеса в XXI веке // Бренд-менеджмент, № 6, 2008.
 • 36.Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных текстов. — М.: Издательство Моск. ун-та, 1997.
 • 37.Кумбер Стивен. Брэндинг. – М, 2004, 174 с.
 • 38.Линдстром М. Buyology: Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.
 • 39.Линдстром М. Вынос мозга. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 178 с.
 • 40.Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся брендов/ вступ. ст. Филипп Котлер. – М.: Эксмо, 2006. – 272 с.
 • 41.Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник. – К., 1998.
 • 42.Малхотра К.Н. Маркетинговые исследования, М., 2006.
 • 43.Обритько Борис Абрамович. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 240с.
 • 44.Реклама: Словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси / Р.Г. Іванченко (підгот.). — К., 1998. — 207с.
 • 45.Росситер Джон Р., Перси Ларри Реклама и продвижение товаров. — 2.изд. — СПб.: Питер, 2002.
 • 46.Почепцов Г.Г. Имеджеология, М., 2000.
 • 47.Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сандра. Реклама: принципы и практика. — 5.издание, междунар. — СПб. и др.: из-во Питер, 2003. — 797с.
 • 48.McGonigal Jane. ONIGAL. Reality Is Broken. THE PENGUIN PRESS, New York. 2011. – 388 p.
 • 49.Zichermann Gabe, Joselin Linder. Game-Based Marketing. – John Wiley & Sons, Inc., 2010 – 221 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму