Теоретичний семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
121Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
12МВП-61доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є аналіз та вивчення основ, методів та принципів наукової діяльності та ознайомлення магістрів із її основами та правилами оприлюднення результатів.
Завдання навчальної дисципліни полягає у системному і комплексному підході до вивчення суті і змісту наукових досліджень, визначення їх ролі і місця в системі сучасному суспільстві та житті, а також набутті магістрами навичок проведення наукового дослідження, розмежування видів наукових робіт за критеріями вимог, які до них висуваються, апробації набути знань як у процесі написання магістерської роботи, так і в процесі її публічного захисту, а також належного оформлення результатів наукового дослідження.
В результаті вивчення дисципліни магістр повинен
знати:
• Суть і зміст наукового дослідження як основи професійної трудової діяльності.
• Перелік нормативно-правових актів, які регулюють науково-дослідницьку роботу.
• Класифікацію видів науково-дослідницьких робіт в гуманітарній сфері (тези, статті, дисертації тощо).
• Вимоги до порядку проведення різних видів науково-дослідницьких робіт та оприлюднення їх результатів.
• Поняття та зміст наукової діяльності та наукового дослідження.
• Поняття та зміст наукового напрямку та наукової проблеми,
• Зміст вимог, які висуваються до написання магістерських робіт, як різновиду науково-дослідницької роботи.
• Зміст та суть методів наукового дослідження.
• Зміст вимог, які висуваються до оформлення магістерських робіт, як різновиду науково-дослідницької роботи.
• Порядок публічного захисту магістерських робіт.
вміти:
• Кваліфікувати та розмежовувати види науково-дослідницьких робіт.
• Встановлювати взаємозв’язок між метою наукового дослідження та формуванням його результатів.
• Визначати зміст актуальності наукової проблеми та правильно встановлювати завдання наукового дослідження.
• Правильно застосовувати наукові методи дослідження.
• Належно оформляти результати науково-дослідницьких робіт.
• Застосовувати теоретичні знання в процесі написання та захисту магістерської роботи.
• Розмежовувати обсяг та зміст поняття, наукова ідея, проблема, гіпотеза. концепція,
• Визначати та розмежовувати принципи пізнання (принцип детермінізму, принцип відповідності та принцип субсидіарності).

Рекомендована література

 1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с
 2. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Київ. держ. лінгв. ун-т. – К. : Форум, 2000. – 270 с.
 3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 214 с.
 4. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ – К. : АБУ, 2002. – 480 с.
 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ВД »Професіонал», 2004. – 216 с.
 6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 141 с.
 7. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових
  досліджень: Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.
 8. Краевский В. В. Методология научного исследования. – СПб. : СПбГУП, 2001. – 148 с.
 9. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посіб. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 10. Кузьменко О. С. Розвиток наукового мислення в процесі розв’язування задач професійного спрямування із загального курсу
  фізики / О. С. Кузьменко  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Педагогіка, соціальна робота,
  №28. – С. 91-94.
 11. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму