Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Фединяк Г. С.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВП-31доцент Фединяк Г. С.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – визначити особливості правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом.

Завдання – дослідити особливості правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом.

В результаті вивчення даного спеціального курсу студент повинен:

знати: ґрунтовно норми актів, що спрямовані на регулювання трудових відносин з іноземним елементом;

вміти: самостійно аналізувати та застосовувати в практичних ситуаціях норми національного права та міжнародних договорів.

Рекомендована література

 1. Аметистов Э.М. Международное право о труде: факторы имплементации международных норм о труде. – М.: Междунар. отношения, 1982.
 2. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2005.
 3. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 201
 4. Виноградова Е. Защита прав трудящихся-мигрантов: международные нормы и российские реалии. // Человек и труд. – 1994. – № 6.
 5. Дей М. Організаційно-правові питання участі України у міжнародно-правовому регулюванні праці // Право України. 2005. – № 3. – С. 148-150.
 6. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудових отношений. – К., 1992.
 7. Доповідь Генерального директора Міжнародного бюро праці на 85-й сесії Міжнародної конференції праці, 1997 рік. – Женева, 1997.
 8. Завдынех Б.Х. Правовое регулирование занятости иностранных граждан // Московский журнал международного права. 1995. – № 4.
 9. Иванов С.И. Проблемы международного регулирования труда. – М., : Наука, 1964.
 10. Кисилев И.Я. Международный труд. Практическое пособие. – М.: Юрист, 1997.
 11. Кисилев И.Я. Трудовое право стран Запада на рубеже ХХІ века //Государство и право. – 1996. – № 1. – С. 121-131.
 12. Кисиль В.И., Пастухов В.П. Правовий статус иностранцев в СССР. – К., 1987.
 13. Кисіль В.І. Категорія публічного порядку в міжнародному приватному праві // Держава і право: Зб. Наук.праць / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – Вип. 10.
 14. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2010.
 15. Кисіль В.І. Питання публічного порядку і законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Наук.зап. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2001. – № 19.
 16. Корецький В.М. Избранные труды. Кн. 1 / Ред.кол.: Денисов В.Н. и др. – К.: Наукова думка, 1989.
 17. Международное частное право. Учебник. / Под ред.. Дмитриевой. – М.: Проспект, 2000.
 18. Осыка С.Г., Самовалов В.А. Рекомендательные нормы международных организаций как фактор совершенствования международно-правового регулирования (на примере МОТ). // Вестник Киевского ун-та междунар. отношений и международного права. – К., 1989. – Вып. 28. – С. 53-56.
 19. Питання організації та діяльності спільних підприємств // Український часопис міжнародного права. 1993. – № 1. – С. 143-156.
 20. Пожидаєв В.В., Позинич В.П. Про конвенції МОП і рівень нормотворення Верховної Ради України щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих // Український часопис прав людини. 1995. – № 1. – С. 61-65.
 21. Приходько С. Захист прав працівників при масових звільненнях у процесі реструктуризації підприємств (за європейським трудовим правом) // Право України. 2003. – № 11. – С. 128-133.
 22. Прокопенко В. Захист трудових прав громадян України при прийнятті на роботу // Український часопис прав людини. 1995. – № 1. – С. 29-36.
 23. Фединяк Г. Перспективи розвитку міжнародного приватного права України у ХХІ столітті // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 5. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.
 24. Фединяк Г.С. Реалізація норм міжнародного права у сфері приватно-правових відносин України з «іноземним елементом»// Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / за ред. В.Н.Денисова. – К.: Юстініан, 2006.
 25. Фединяк Г.С., Регулювання працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном // Право України. – 1998. – № 2. – С. 64-65.
 26. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу «Міжнародне приватне право». – К., 2007.
 27. Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання // Право України. – 2000. – № 7.
 28. Фединяк Л.С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Львів: Світ, 1998.
 29. Хачатурян А. Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. К., 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму