Практикум перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МВЕ-51Рабош Г. М., доцент Кам’янець В. М.
МВП-51доцент Бик І. С., Толочко О. Я.
1048МВЕ-51доцент Бик І. С., Толочко О. Я.
МВП-51доцент Кам’янець В. М., Рабош Г. М.

Опис курсу

 1. Державна атестація випускників факультету міжнародних відносин з Практикуму перекладу є підсумковою формою перевірки і оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
 2. Державний іспит з теорії перекладу та практики перекладу з іноземної мови має на меті перевірити й оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу та перекладацьку компетенції студентів, наявність у них знань основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при виконанні перекладу, оскільки саме вони є основою майбутньої професійної діяльності студентів.
 3. Студенти повинні вміти:
  – здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів правового та політичного дискурсів, а також офіційних документів міжнародного дипломатичного характеру;
  – при сприйнятті на слух виділяти основну інформацію тексту, утримувати в пам’яті ключові слова, долати граматичні труднощі тексту;
  – редагувати переклад рідною та іноземною мовами;
  – застосовувати здобуті навички лексичних та граматичних трансформацій;
  – здійснювати усі форми перекладу з іноземної мови українською та навпаки текстів юридичного, спрямування;
  – демонструвати обізнаність у сучасних наукових підходах щодо здійснення перекладу.

Рекомендована література

Основна

 1. БархударовЛ. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
 2. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 3. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.
 4. КовганюкС. П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача) / С. П. Ковганюк. – К. : Дніпро, 1968
 5. КомиссаровВ. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990
 6. КоптіловВ. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Вища школа, 1982
 7. ЛатышевЛ. К. Курс перевода : (Эквивалентность перевода и способы её достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981
 8. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высшая школа, 1985
 9. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 10. Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти : Навч. посіб. / за ред. В.К. Шпака. – К. : Знання, 2005
 11. РецкерЯ. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974
 12. Федоров А. В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. – М. : Изд. лит. на иностр. яз., 1958
 13. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). – М. : “Высшая школа”, 1983
 14. Korunets V. Theory and Practice of Translation / I. V. Korunets. – Вінниця : Нова книга, 2000
 15. Osimo B. Translation Course.
  http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione_en?lang=en

Додаткова

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Высшая школа, 1986
 2. Комиссаров В. Н. Слово о переводе (Очерк лингвистического учения о переводе) / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения.
 3. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 4. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 5. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 6. Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высшая школа, 1969
 7. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Іванова С. В. Коучінг для усних перекладачів/ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, С. В. Іванова. – К. : Ніка-Центр, 2011.
 8. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 9. Нестеренко Н. М. A Course in Interpreting and Translation / Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Н. М. Нестеренко. – Вінниця : Нова книга, 2004.
 10. Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 11. ЧерновГ.В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М. : Международные отношения, 1978
 12. ШиряевА.Ф. Синхронный перевод : Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979

Словники та довідкова література

 1. Англо-український словник. Склав М.І. Балла. Т.т.1,2. –  Київ : Освіта,
 2. Англо-український дипломатичний словник за ред. І. С.Бика – К. : Знання, 2006
 3. АндриановС. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь/ С. Н. Андрианов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров. – Москва : Русский язык, Издательская фирма “Рея”, 1993.
 4. Англо-український фразеологічний словник. Уклад. К.Т. Баранцев. 3-те вид., випр. – К. : Т-во Знання, КОО, 2006.
 5. Бендзар Б., Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. – Ужгород : Закарпаття, 2000.
 6. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – Київ-Кременчук, 1999
 7. Литературные аллюзии, образы и цитаты в английском языке. Справочное пособие. Составитель Клюкина Т. П. – М. : Высшие курсы иностранных языков МИД СССР, 1990.
 8. Benson, Benson E., Ilson R. The BBI Combinatory Dictionary of English / M. Benson, E. Benson, R. Ilson. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. – М. : Русский язык, 1990
 9. Deardorff Alan V. Deardorff’s Glossary of International Economics / A. V. Deardorff. http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/
 10. Transliteration des Kyrillischen – Transliteration of Cyrilli – Lateinische Umschrift – ISO-Transliteration. http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm
 11. Ukrainian-English Transliteration Table. – http://www.rada.kiev.ua/translit.

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, інтернет, телебачення

 

 

Матеріали

 

Aтестаційний іспит магістри право

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус