Міжнародні відносини і світова політика (1 курс спеціальність Міжнародні відносини)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Федина С. Р.МВР-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1МВР-11Федина С. Р.

Опис курсу

Курс спрямований на формування базових знань у сфері міжнародних відносин, сутність міжнародних відносин та їх особливості; історичну еволюцію міжнародних відносин від до сучасності; особливості історичних типів міжнародних систем; передумови формування світової політики; основні концепції міжнародного порядку.

Курс розкриває зміст ключових понять і концептуальних підходів, на яких базується вивчення міжнародних відносин, ознайомлює студентів з теоретичними напрямами та школами, які існують у світовій науці, а також дає студентам уявлення про найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного дослідження міжнародних процесів. Програма курсу має проблемно-теоретичний характер та покликана дати студентам знання про основні аспекти і тенденції взаємодії на міжнародній арені

Рекомендована література

 1. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Підручник. – К.: Знання, 2007.- 461 с.
 2. Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 480 с.
 3. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 903 с.
 4. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — К., 2001
 5. Магда Є. Гібридна війна. Вижити і перемогти. – Віват, 2015. – 304с.
 6. Цыганков П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 590 с.
 7. Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996

Додаткова література:

 • 6. Бжезінський 3. Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи / Пер. з англ. – Львів: Лілея-НВ, 2000. – 236 с. 22. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Пер. з англ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.
 • 7. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.
 • 8. Дергачев В. А. Цивилизационная геополитика (Геофилософия). – К.: ВИРА-Р, 2004. – 672 с. 28.
 • 9. Зленко А. Дипломатия и политика: Украина в процессе динамичных геополитических перемен. – Х.: Фолио, 2004. – 559 с
 • 10. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.): Навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І.Плазова. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 139 с.
 • 11. Каган Р. Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.
 • 12. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с
 • 13. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини. XX століття. — К., 1999.
 • 14. Магда Є. Водотика Т. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. – Віват, 2016. – 352 с.
 • 15. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.
 • 16. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.
 • 17. Мальський М., Мацях М. Теорія зовнішньої політики.- Львів, 2004.
 • 18. Міжнародні відносини та світова політика: Підручник / Кер. авт. кол. В. Ю. Крушинський; за ред. В. А. Манжоли. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 863 с.
 • 19. Пронь С.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1914-1991 роки: Навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – 140 с.
 • 20. Світова та європейська інтеграція / За ред проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.
 • 21. Системная история международных отношений в 2-х т. / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. События 1918-1945 гг. – М.: Культурная революция, 2006. – 480 с.
 • 22. Системная история международных отношений в 2-х т. / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 2. События 1945-2003 гг. – М.: Культурная революция, 2006. – 720 с.
 • 23. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова. — М., 2000.
 • 24. Хижняк І. А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918): Підручник. – К.: Персонал, 2009. – 224 с.
 • 25. Современные глобальные проблемы мировой политики / Кулагин В. М., Лебедева М. М., Барабанов О. Н. и др. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.
 • 26. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т.1. – 760 с.
 • 27. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т.2. – 812 с
 • 28. Шмаленко Ю.І. України ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму