Міжнародне публічне право (для студентів географічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гринчак В. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного публічного права. Розширення участі України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євро – атлантичних напрямків зумовлює необхідність вивчення та впровадження в життя сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних механізмів та створення сприятливих умов для імплементації.

Завдання навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” полягає в системному і комплексному підході до вивчення суті і змісту міжнародно-правових явищ, визначення їх ролі і місця в системі сучасних міжнародних відносин.

Рекомендована література

 1. Ашавский Б.М. и др. Под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. Международное право.-М.: Онега-Л, 2007.- 832 с.
 2. Ануфриева Л.П., Бекяшев Д.К., Устинов В.В. Международное публичное право. З-е изд.перер.и доп.- М.:ТМ ВЕЛБИ, узд-во Проспект, 2004 – 928 с.
 3. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. 2-е изд.,перер.и доп.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.- 464с.
 4. Бирюков П.Н. Международное право. 3-е изд.перер.и доп. – М.: Юристъ, 2006.- 658 с.
 5. Блатова Н.Т., Мельков Г.М. Международное право в документах. 5-е изд., перер.и доп. – М. 2004.-  880 с.
 6. Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право: Основи теорії. – К., Либідь, 2002. – 606 с.
 7. Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право: Основні галузі. – К., Либідь, 2004.– 816 с.
 8. Василенко В.А. Основы теории международного права. –Киев. Высшая школа. 1988. – 287с.
 9. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. – Пер. П.Маланчук. – Харків, Консум, 2000. – 592с.
 10. Глебов И.И. Международное право.- М.: Дрофа, 2006.-  367 с.
 11. Дмітрієв А.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К., 2000. – 486 с.
 12. Зимненко Б.Л. О применении норм международного права судами общей юрисдикции.-  М.: Статут, 2005.-  539 с.
 13. .Игнатенко Г.В.,проф.Тиунов О.И. Международное право. 3-е изд.,перер.и доп. – М. :Норма, 2005.- 624 с.
 14. Каламкарян Р.А. Философия международного права.-  М.: Наука,  –  207 с.
 15. Карташин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека.2-е изд.,доп.- М.:Изд-во НОРМА, 2002.- 944 с.
 16. Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова Действующее международное право. В 3-х томах. Том 2, М.: Издательство Московского независимого института международного права,1999.- 832 с.
 17. Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова Действующее международное право. В 3-х томах. Том 3.-  М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999.-  832 с.
 18. Курс межлународного права в 7-ми томах. – М., Наука, 1989-93 г.г.
 19. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т.Т 1.Заключение международных договоров.- М.:Волтерс Клувер, 2004.- 672 с.
 20. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том 2 Действие международных договоров. М.: Волтерс Клувер , 2006.- 496 с.
 21. Мережко А.А. История международно-правовых учений.- К.: Таксон, 2006.-  492 с.
 22. «Международное право».под ред. Бирюкова П. – М., Юрист., 2001. – 416с.
 23. «Международное право».сост. Н.Блатова, М.Мелков. – М. – 2000. – 834с.
 24. «Международное право».под ред. Кузнецова В. – М.,Юрист,2001. – 672с.
 25. «Международное право». Тимченко Л. – Харків, Консул, 1999. – 528с.
 26. «Международное право».под ред. Тиунова О. – М., Изд. НОРМА, 2001. – 584с.
 27. Нгуен Куок Динь Международное публичное право. Т.1. К. Сфера: 2000 – 440 с.
 28. Нгуен Куок Динь Международное публичное право. Т.2. К.Сфера:2001 – 410 с.
 29. Права людини: основні міжнародно-правові документи. –Київ. Наукова думка. 1989. – 145 с.
 30. Словарь международного права. –2 изд., -М., Международные отношения. 1986. – 245с.
 31. Словарь международного морского права. –М., Международные отношения. 1985. – 253с.
 32. Словарь международного воздушного права. – М., Международные отношения. 1988. – 190с.
 33. Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции.- М.: Юристъ, 2006.- 463 с.
 34. Тункин Г.И. Теория международного права – М.: Изд-во “Зерцало”, 2006.- 416 с.
 35. Шумилов В.М. Международное право.- М.: ТК Велби, 2007.-  488 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму