Історія міжнародного права

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Шевчук Т. П.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МВП-11Шевчук Т. П.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета – формування у студентів базових знань щодо основ міжнародного права, зародження, становлення та розвитку його категорій, інститутів та галузей.

Завдання – забезпечити належну підготовку базисного характеру для вивчення основного курсу міжнародного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історичні події та факти, що впливали на зародження та розвиток міжнародного права, основоположні міжнародно-правові акти, які регулювали міждержавні відносини на різних етапах розвитку міжнародного права.

вміти: працювати з літературою історичного та правового характеру, аналізувати історичні факти, давати їм правову оцінку, визначати роль та значення у процесі міжнародно-правового регулювання.

Рекомендована література

                                                                           

 1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.
 2. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. Роль Гуго Гроция в становлении и развитии науки международного права. //СЕМП. – 1983.- С. 252-276
 3. Буткевич О. Виникнення і становлення міжнародно-правових інститутів у державах Месопотамії //УЧМП №1., 2001. – С.11-19.
 4. Буткевич О. Статус іноземців в стародавньому міжнародному праві //УЧМП., 2002., №3., С. 44-61.
 5. Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього світу. – К., 2004.
 6. Буткевич О.В. Становлення міжнародно-правових поглядів у Стародавній період //УЧМП. – 2002. – №2. – С.33-42.
 7. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. К., 2003.
 8. Буткевич О.В. У истоков международного права. – СПб., 2008. – 881 с.
 9. Буткевич О.В. Історія міжнародного права. – К.. 2013. – 416 с.
 10. Буткевич О.В. Міжнародне право Середніх віків. – К. – 2008. – 672 с.
 11. Грозовський І. Козацьке право. //Право України 1997. -№6. – С.76-92.
 12. Дмитрієв А. Міжнародний правовий феномен Аугсбурзького релігійного миру 1555 року. //Право України. – 2003. – №3. С. 152-156.
 13. Дмитрієв А. Перший правопорядок в історії міжнародного права // Право України., 2002., №12., С.142-146.
 14. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 р. і сучасне міжнародне право. К., 2001.
 15. Жигунин В.Д. Международные отношения эллинистических государств в 280-220 гг. до н. э. Казань 1980.
 16. Задорожний О.В. Генеза міжнародної правосубєктності України: монографія. – К. – 2014. – 688 с.
 17. Левин Д.Б. История международного права. М., 1962.
 18. Левина Л.Н. История международного права М., 2006. – 158 с.
 19. Лисовский В.И. Договор гетьмана Богдана Хмельницкого с султаном Турции о свободном плавании торгових судов по Черному морю. //СЕМП. – 1960. – С.401-405.
 20. Міжнародне право (основи теорії). //за ред.Буткевича В.Г. К., 2002
 21. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. – 624 с.
 22. Блищенко И.П., Дориа Ж. Преценденты в международном публичном и частном праве. М., 1999.
 23. Будзилович І. Особливості розвитку державності, права і функцій церкви у Київській Русі. //Право України. – 1999. – №1. – С.126-133.
 24. Буткевич В. Декрет Граціана: кодифікація, що поєднала дві формації і чотири системи права //УЧМП. – 2001. – №1. – С. 3-11
 25. Буткевич В.Г. Политико-правовые взгляды Гуго Гроция. //Сов. гос. и право. – 1984. – №9. – С.80-87
 26. Буткевич Володимир. Походження терміну «міжнародне право» //Український часопис міжнародного права (УЧМП). 1994., №1.
 27. Вельяминов Т.М. Международная правосубъектность //СЕМП., М., 1986.
 28. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917). М., 2005.
 29. Грабарь В.Э. Первоначальное значение термина «jus gentium». Тарту 1994.
 30. Даниленко Т.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988.
 31. Дмитриев А.И. Становление международного гуманитарного права. К., 1998.
 32. Дмитриева Г.С. Мораль и международное право. М., 1991
 33. Исаева М.В. Представления о мире и государстве в Китае в III-IV веках н.э. М., 2000.
 34. История государстваи права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 ч. Ч.1 /Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Крашенинниковой. М., 2002. – 624 с.
 35. Клименко Б.М. Проблемы правоприемства на территориибывшего Союза СССР //Московский журнал международного права. 1992., №1., С. 3-25.
 36. Кожевников Д.И. История и понятие международного права. М., 1945.
 37. Козаченко А. Про державну владу Богдана Хмельницького. //Право України. – 1998. – №2.- С.89-93.
 38. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право М., 1995.
 39. Копиленко О., Копиленко М. Переяславський акт 1654 року в оцінках першого Президента України. //Право України. – 1994. – №3-4. – С.49-53.
 40. Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. К. 1957.
 41. Коровин Д.И. История международного права. – Вып.1. – М., 1946
 42. Курс международного права в 7-ми томах. Т.., М., 1989.
 43. Лукашук И.И Сфера действия международного права. //СЕМП. М., 1996.
 44. Лукашук И.И. Возникновение и становление международного права //ВестникКиевского университета. Серия «Международые отношения и международное право». – 1984. – №18. – С.27-30.
 45. Лукашук И.И. Источники международного права. К., 1996.
 46. Лукашук И.И. Международная правосубъектность. М., 1976.
 47. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. М., 1996.
 48. Международное публичное право //за ред. Бекяшева К.А., М., 2004.
 49. Мережко А.А. История международно-правовых учений. К., 2004. – 296 с.
 50. Міжнародне право (основні галузі). //за ред.Буткевича В.Г. К., 2004
 51. Міжнародне право //за ред. Буроменського М.В. К., 2005.
 52. Міжнародне публічне право: підручник /за ред Репецького В.М.. – К. .2011. – 437 с.
 53. Нгуен Куок Динь. Международное публичное право. – Т.1 – К., 2000.
 54. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979.
 55. Олійник Л. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи. //Право України. – 2002. – №10.- С.126-129.
 56. Рачков И.В. Односторонние акты государств: международно-правовые вопросы //Государство и право. – №8. – 2001.
 57. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря. К., 2003. – 128 с.
 58. Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Зороастрийское право в контексте религиозно-правовых учений древней и средневековой Центральной Азии // Государство и право. – №7. – 2000. – С. 93-94.
 59. Самозванцев А.Н. Правовой текст Дхармашастры. М, 1991.
 60. Системная история международных отношений //под.ред. Богатурова А.Д. М., 2006. – 460 с.
 61. Тит Ливий. История Рима от основания города. М., 1989. – Т.1.
 62. Усенко Е.Т. Интеграция как всемирно-исторический процесс и международное право//Московский журнал международного права. – 1992. – №2. – С. 25-50.
 63. Ушаков Н.А. Субъекты современного международного права //СЕМП., 1964-1965., М., 1996.
 64. Филимонова М.В. Источники современного международного права. М., 1987.
 65. Хочатуров Р.Л. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988.
 66. Черкес М.Ю. Міжнародне право. К., 2004.
 67. Черниченко С.В. Теория международного права в 2-х томах. Т.1: Современные теоретические проблемы. – 336 с. Том. 2: Старые и новые теоретические проблемы. – 528 с., М., 1999

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму