Історія міжнародного права

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Земан І. В.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МВП-11Шевчук Т. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни ‒ аналіз та вивчення формування та дії основних галузей міжнародного права впродовж історичних періодів розвитку людства. Історія міжнародного права повинна сформувати у студентів знання щодо основоположних наукових ідей правового регулювання міжнародних відносин на етапах історичного розвитку, зародження, становлення та розвитку його категорій, інститутів та галузей.
Завдання навчальної дисципліни:
 • дослідження поняття та періодизації історії міжнародного права;
 • характеристика історичних етапів міжнародного права;
 • виокремлення особливостей розвитку науки міжнародного права;
 • виділення характерних рис розвитку основних галузей міжнародного права.

Рекомендована література

Наукова література:
 1. Буткевич О. Методи дослідження історії міжнародного права: давня дискусія і нові виклики. Український часопис міжнародного права. 2022. №2. С. 9-15.
 2. Буткевич О.В. Історія міжнародного права: підручник. К.: Ліра-К., 2013. 416 с.
 3. Буткевич О.В. Міжнародне право Середніх віків. К. 2008. 672 с.
 4. Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього світу. К., 2004.
 5. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права. К., 2003.
 6. Грабинський М. Римське право як основа міжнародного права. Український часопис міжнародного права. 2023. №2. С. 25-29.
 7. Гулієв А. Д. Право зовнішніх зносин: Підручник. К., НАУ, 2012.
 8. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 р. і сучасне міжнародне право. К., 2001.
 9. Задорожний О.В. Генеза міжнародної правосубєктності України: монографія. К., 2014. 688 с.
 10. Земан І. В. Наука міжнародного права у Львівському університеті. Львів, 2015. 320 с.
 11. Київець О. В. Право міжнародних договорів: історія та сучасність. Правове регулювання економіки. 2008. № 8. С. 51-58.
 12. Колісніченко К.С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права : монографія. О.: Фенікс, 2011. 234 с.
 13. Лисик В.М. Правовий Статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві. Одеса, 2012. 208 с.
 14. Ляшенко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв: монографія. К., 2008. 190 с.
 15. Мальський М., Земан І. Львівська школа дипломатії (Дипломатичні Студії у Львівському університеті). Львів, 2020. 122 с. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Lvivska-shkola-dyplomatii_Lviv-school-of-diplomacy.pdf
 16. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики. К.: Таксон, 2002. 334 с.
 17. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид. / за ред. В.М. Репецького. К., 2012. 437 с.
 18. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності) : підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, О. К. Марін. – Харків : Право, 2019. – 440 с.
 19. Репецький В., Земан І. Львівська школа міжнародного права: історія і сучасність. Український часопис міжнародного права. 2018. Випуск 2. С. 12-21.
 20. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. 2-е вид. К., 2006. 372 с.
 21. Репецький В.М., Лисик В.М.  Міжнародне гуманітарне право : підручник. К., 2007. 467 с.
 22. Савчук К.О. Історія міжнародного права: курс лекцій. Київ; Одеса, 2021. 140 с.
 23. Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій. Навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. 226 c.
 24. Grewe Wilhelm G. The Epochs of International Law. Berlin/New York.: Walter de Gruyter. 2000.
 25. Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, ed. Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2020)
  Спеціальна література:
 1. Amnon Altman. Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law. The Early Dynastic Period in Southern Mesopotamia. Journal of the History of International Law 6: 153–172, 2004.
 2. Andrew Fitzmaurice. Context in the History of International Law. Journal of the History of International Law 20 (2018) 5–30.
 3. Butler W.E. “On Teaching the History of International Law” // “JUS GENTIUM”. Journal of International Legal History. – Vol. 3, № 2. – July 2018. – P. 553-571.
 4. Christoph A. Stumpf. Christian and Islamic Traditions of Public International Law. Journal of the History of International Law 7: 69–80, 2005.
 5. Ehrlich L. The Development of International Law as a Science. Recueil des Cours. 1962. Vol. 105. P. 173–265.
 6. Heinhard Steiger. From the International Law of Christianity to the International Law of the World Citizen – Reflections on the Formation of the Epochs of the History of International Law. Journal of the History of International Law 3: 180–193, 2001.
 7. Hugo Grotius. The Rights of War and Peace (2005 ed.) 3 vols. URL: https://oll.libertyfund.org/title/grotius-the-rights-of-war-and-peace-2005-ed-3-vols
 8. Johnston D.M. The Historical Foundations of World Order. The Tower and the Arena. – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
 9. Koskeniemmi M. To the Uttermost Parts of the Earth Legal Imagination and International Power, 1300–1870. Cambridge University Press, 2021.
 10. Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова / за наук. ред. Ю.Мороз, М.Мальський. Львів: «Літопис», 2013. 276 с.
 11. Onuma Yasuaki. When was the Law of International Society Born? – An Inquiry of the History of International Law from an Intercivilizational Perspective. Journal of the History of International Law 2: 1–66, 2000.
 12. Philip Allott. International Law and the Idea of History. Journal of the History of International Law 1: 1–21, 1999.
 13. Redzik A., Zeman I. Mistrzowie Rafala Lemkina – lwowska szkola prawa. Civilians in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin’s heritage; pod red. nauk. Agnieszki Bienczyk-Missala. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. S. 31–36.
 14. Redzik A., Zeman I. Jan Kozielewski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we. Jan Karski. Misja kompletna; red. Iwona Hofman. Wydawnictwo: UMCS, 2015. S. 89‒116.
 15. Sands P. East West Street: On the Origins of «Genocide» and «Crimes Against Humanity». New York, 2016. Pp. xii, 425.
 16. The Oxford Handbook of the History of International Law. – Ed. by B.Fassbender, A.Peters, S.Peter. Oxford University Press, 2012.
 17. Universality and Continuity in International Law. Th.Marauhn, H.Steiger (eds.).Eleven International Publishing, 2011.
 18. Vattel’s International Law in a XXIst Century Perspective. Ed. by V.Chetail, P.Haggenmacher. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
 19. W. Werner, A. Galán, and M. de Hoon (eds), The Law of International Lawyers: Reading Martti Koskenniemi – Cambridge University Press, 2015.
 20. Гутник В.. Міжнародний кримінальний суд: навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 194 с.
 21. Земан І. Вплив Луїса Сона на розвиток сучасного міжнародного права прав людини. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 38. С. 246-252.
 22. Земан І. Зігмунт Цибіховський – перший завідувач кафедрою права народів та міжнародного приватного права у Львівському університеті. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 30. С. 210–218.
 23. Земан І. Олександр Марітчак – адвокат, громадський діяч, професор міжнародного права. Видатні випускники юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та їхня роль в історії українського державотворення : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 24 березня 2023 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), Ю. В. Олійник (відп. секр.). Львів, 2023. Вип. 3. С. 52-57. URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Konferentsiia.pdf
 24. Земан І. Студентський період життя та перші наукові кроки Рафаеля Лемкіна. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2015. Випуск 37. Частина 2. С. 31–38.
 25. Земан І. В. Вихованці Львівського університету, яку здобули світову славу юристів-міжнародників. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2013. Випуск 33. С. 154–163.
 26. Земан І. В. Особливості функціонування кафедри міжнародного права у Львівському університеті впродовж 1939 – 1991 рр. Наше право. 2013. №4. С. 189–195.
 27. Земан І.В. Історія розвитку школи дипломатії у Львівському університеті. Наше право. 2012. №1. ч. 1. С. 175–179.
 28. Земан І.В. Формування міжнародно-правових вчень у Львівському університеті. Європейські перспективи. 2012. №3. ч. 1. С. 199–208.
 29. Кориневич А., Короткий Т. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України: realpolitik проти невідворотності покарання за злочин агресії. Український часопис міжнародного права. 2022. № 2. С. 33-42.
 30. Рабінович П., Особа В. Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини. Вісник Національної академії правових наук України № 4 (75) 2013.
 31. Репецький В. М. Історичні умови формування теорії міжнародного публічного права. Вісник Львівського університету. Сер. міжн. відн. 2001. Вип. 3. С. 81-86.
 32. Репецький В., Земан І. Кафедра міжнародного права Львівського університету: спадковість і нові підходи. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2017. Випуск 42. С. 166-172.
 33. Шередько О. Генеза закріплення прав людини у міжнародному праві. Вісник Львівського університетуту. Серія міжнародні відносини. 2019. Вип. 46. С. 252–261.
 34. Шередько О. Становлення концепції міжнародно-правового захисту прав людини (перша половина ХХ ст.). Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 4-5 квітня 2019 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик., П. Байор. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 167 – 169.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму