Інституційна система ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Гладиш М. Л.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВР-41доцент Гладиш М. Л.

Опис курсу

Метою курсу «Інституційна система ЄС» є формування у студентів компетентностей щодо розуміння розвитку та функціонування інституційної системи Європейського Союзу, оскільки Європейський Союз має унікальний механізм управління. Саме інститути ЄС виступають основними регуляторами інтеграційних процесів, забезпечуючи послідовність та ефективність політики і дій цієї організації. Унікальність інституційного механізму полягає в тому, що інститути ЄС наділені виключною компетенцією у певних сферах, які раніше належали до суверенних прерогатив держав – учасниць Євросоюзу: вони можуть ухвалювати нормативно-правові акти більшістю голосів і зобов’язувати ними фізичних, юридичних осіб, органи держав безпосередньо, без трансформації цих актів у внутрішні правопорядки. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:
– понятійний та категорійний апарат у сфері європейської інтеграції;
– зміст основних етапів становлення інституційної системи ЄС;
– характерні риси і особливості організаційної моделі ЄС;
– структуру та напрями еволюції інституційної системи ЄС згідно з установчими договорами ЄС.
– прерогативи, правовий статус, організаційну структуру й функції інститутів і органів ЄС;
– особливості системи прийняття рішень в ЄС;
– основоположні ознаки політичної системи ЄС;
– особливості формування бюджету ЄС;
– напрями інституціональної реформи ЄС

вміти:
– працювати з текстами установчих договорів ЄС та аналізувати їх;
– складати аналітичні довідки, пропозиції щодо політики у сфері європейської інтеграції;
– аналізувати та порівнювати різні інституційні та політичні системи сучасності
– працювати з ресурсами сайту ЄС в інтернеті.

Рекомендована література

 • 1. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр‖, 2009. – 620 с.
 • 2. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – Вип. 15. – 336 с.
 • 3. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – Вип. 14. – 208 с.
 • 4. Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312с.
 • 5. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2013. – 760 с.
 • 6. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади. – К., 2006. – 398 с.
 • 8. Грицяк І.А. Права та інституції Європейського Союзу. – К., 2004. – 260 с.
 • 9. Європа: вчора, сьогодні, завтра. – Луцьк, 2005. – 44 с.
 • 10. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза: Учебное пособие. – Харьков, 1998.
 • 11. Нормативно-методичний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – К., 2000.
 • 12. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002. – 463 с.
 • 13. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998.
 • 14. Свобода П. Вступ до європейського права. – К., 2005.
 • 15. Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. – К., 1998.

Перелік рекомендованих сайтів:
Офіційні Інтернет-джерела ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму