Пришляк Леся Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: lesya.pryshlyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фактуальність, газетний дискурс, прагмалінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

 • Функціональна своєрідність публіцистичного стилю у когнітивному аспекті // Нова філологія. – 2003. – № 1 (16). – Запоріжжя: Запорізький державний університет. – С. 47 – 59.
 • Функціонування цитатного мовлення в газетному дискурсі // Культура народов Причерноморья. — 2003. — № 37. — С. 125 – 128.
 • Прагматичний аспект категорії фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. — 2004. — № 4. — С. 102 – 108.
 • Категорія фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Запорізького державного університету. Серія “Філологічні науки”. – 2004. – С. 153 – 158.
 • Англо-український дипломатичний словник / за ред. І.С. Бика. – К.: Знання, 2006. – 579 с. (у співавторстві з ас. Антонів – Сколоздра О. М., ас. Березовська М. Л., доц.., канд. філол. наук Бик І. С., ас. Дмитрасевич Р. Я., доц., канд. філол.. наук Зарума – Панських О. Р., доц.., канд. політ. Наук Козак Т. М., ас. Кріба І. Й., ас. Михайленко Н. О., ас. Толочко О. Я., ас. Тхоровська С. В.)
 • Фактема як структурна одиниця фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. — 2007. — № 1. — С. 40 – 44.
 • Прагматичний потенціал лексем фактуальних висловлювань у газетному дискурсі // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія “Філологічні науки”.  – Рівне, 2007. – Вип. 7. – С. 187–194.
 • До питання про прагматичний аспект морфо-синтаксичних засобів вираження фактуальності в газетному дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2010. – Вип. 27. – С. 390-396.
 • До питання фактуальності газетного дискурсу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнозавчі аспекти / Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 8 — 9 лютого 2011 р. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011.- С. 172-173.
 • Основні риси моделі  R2D2 та її переваги в організації навчального процесу // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ) / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 листопада 2011 р. — Львів: Львівська філія Європейського університету, 2011. — С. 36 — 38.
 • Онишкевич Л. В. Прагматичний потенціал дієслівних маркерів актуальності газетного дискурсу / Л. В. Онишкевич // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 269-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_85.
 • Фактуальность в свете логического подхода // Приволжский научный вестник. – Ижевск: Издательский Центр Научного Просвещения. – №6 (22). – 2013. – С. 108 – 111.
 • Функціональні особливості прагматичних маркерів фактуальності газетного дискурсу // Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : Збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бухарест, 17 травня 2013 р. – в ІІІ ч. – Ч. ІІ. – Бухарест: Бухарестський університет, 2013. – С. 50- 55.
 • Языковой аспект фактуальности газетного дискурса // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 8.Часть 2. – Ставрополь: Логос, 2013. – С.16 – 23.
 • Типи і функції семантичних зв’язків між фактемами в газетному дискурсі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 211. – Т. 223. – С. 72-76.
 • Конектори як прагматичні маркери фактуальності в газетному дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013 – Вип. 32. – С.283 – 286.
 • Граматичний практикум з англійської мови “Testing Grammar: Assignments and Tests on Verbs. The Passive Voice” // Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин ЛНУім. Івана Франка, 2013. — 82 с.

Біографія

Пришляк Леся Володимирівна, філолог, кандидат філологічних наук (2010), доцент (2014).

Дисертаційне дослідження “Лінгвопрагматичні аспекти категорії фактуальності (на матеріалі текстів британських газет 2000-2006 рр.)”, 2010.

З відзнакою закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (2000), дистанційний курс з впровадження інформаційних технологій у викладання англійської мови при Орегонському університеті (в рамаках програми партнерства Львівського та Орегонського (США) університетів) (2002). Працює в університеті з 2000 р. З 2014 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!