Ольхович-Новосадюк Марія Миколаївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: mariya.olkhovych-novosadyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Інформаційні технології у навчанні іноземних мов, комунікативний метод навчання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, мультимедіа в навчанні іноземних мов, психолінгвістика.

Курси

Публікації

Статті

 1. Ольхович-Новосадюк М. Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов / М. Ольхович-Новосадюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 240-245. 
 2. Ольхович-Новосадюк М. М. Інформаційне освітнє середовище // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 128. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – С. 577 – 582.
 3. Ольхович-Новосадюк М.М. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: управління навчальним процесом» // International Journal of Multilingual Education (IJME). –2014. – № 2. – P. 61 – 73. Режим доступу: http://multilingualeducation.org/ua/article/24
 4. Guerra Joaquim, OlkhovychNovosadyuk Mariya. Multimedia as an efficient web-based tool for the development of communicative competence of students studying English for specific purposes // World Journal on Education Technology (WJET). – 2014. – Vol. 6, № 3. – P. 273 – 277. Режим доступу: http://www.world-education-center.org/index.php/wjet/article/view/3426
 5. Olkhovych-Novosadyuk Mariya. Communicative Language Teaching: Main Aspects and Problems // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego: Seria Filologiczna. International English Studies Journal Studia Anglica Resoviensia. – 2014. – Vol. 11. – P. 60 – 71.
 6. Olkhovych-Novosadyuk М. The Emotion Concept of Joy in the English Linguaculture // «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»: зб. наук. праць / гол. ред. А. П. Загнітко. – Вип. 34. – Вінниця: ДонНУ ім. В. Стуса, 2017.– С. 118-123. (наукове фахове видання України з міжнародною реєстрацією: Google Scholar, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, the WorldCat Knowledge Base, ULRICHSWEB Global Serials Directory, Polska Bibliografia Naukowa, ERIH PLUS, Реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело»)
 7. Ольхович-Новосадюк М. М. Концептосфера «РАДІСТЬ» в українській та англійській лінгвокультурах // Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Вип. 1(69). Ч.2. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – С. 70-72. (Фахова реєстрація у ВАК України).
 8. Olkhovych-Novosadyuk M. The Emotion Concept of Joy in the English Linguaculture // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 70. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 248-261.
 9. Ольхович-Новосадюк М. М. Вербалізація концептосфери РАДІСТЬ в українській, польській та англійській мовах // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 72. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 329 – 330. (фахове видання України).
 10. Olkhovych-Novosadiuk M. The conceptosphere JOY in paremia of the English, Ukrainian and Polish languages // Science and Education a New Dimention. Philology. – VIII (38), Issue 230. ‒ Budapest, 2020. P. 44 – 47. (The Journal is listed and indexed in: Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, SCRIBD, Academia.edu.)
 11. Ольхович-Новосадюк М. М. Вербалізація концепту РАДІСТЬ в українській мовній картині світу: на матеріалі художньої прози // Записки з українського мовознавства. – Вип. 28. – Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – С. 249 – 254. (Фахове видання України;акредитоване в базах Index Copernicus, Slavic Humanities Index, Ulrichs periodicals, Worldcat, Наукова періодика НБУ ім. В. І. Вернадського, Реферативна база даних «Україніка наукова», Український реферативний журнал «Джерело»).
 12. Ольхович-Новосадюк М. Психолінгвістичні аспекти концепту РАДІСТЬ в українській мові та культурі // Slavia Orientalis. – T. LXXI, № 3. ‒ Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2022. – C. 611-624. (Indexed in Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) 2020: 0.107Режим доступу: https://journals.pan.pl/Content/125277/PDF/2022-03-SOR-10.pdf

Тези доповідей на наукових конференціях / Conference papers

 1. Ольхович-Новосадюк М.М. Психолого-педагогічні особливості використання інформаційних технологій у навчанні чужоземних мов // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львів, 19-21 квітня 2012. – С. 142.
 2. Ольхович-Новосадюк М. М., Кучик Г. Б. Електронний підручник як інноваційний засіб у системі інтерактивних методів навчання // English for Specific Purposes. Матеріали І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 25 лютого 2013 року. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – С. 117 – 120. Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/category/conf/page/2/.
 3. Ольхович-Новосадюк М. М., Кучик Г. Б Формування комунікативних навичок у вивченні іноземних мов з використанням мережі Інтернет // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції 12 квітня 2013 року. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 92–93. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2013-04-15/abstracts_conf_2013_april.pdf.
 4. Ольхович-Новосадюк М.М., Сабат С.І. Основні етапи та функціональні можливості створення електронних навчальних ресурсів за допомогою комп’ютерної програми Adobe Captivate // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі. Матеріали 6-ї науково-практичної конференції 18-20 листопада 2014 року. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2014. ‒ С. 49-54.
 5. Olkhovych-Novosadyuk Mariya. Using Podcasts in the Classroom // Global Changes in English Teaching in Ukraine: Book of TESOL-Ukraine National Convention Papers 24-25 March, 2016 / Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. ‒ Львів: ПП „Марусич”, 2016. ‒ С. 139-140.
 6. Ольхович-Новосадюк М. М. Емоційний концепт РАДІСТЬ в англійській мові // Психолінгвістика в сучасному світі – 2017. Тези XII Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 жовтня 2017 року. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2017. – С. 117 – 118. Режим доступу: http://psychling.phdpu.edu.ua/images/arhive/tezu/2017/Tezy_2017.pdf
 7. Ольхович-Новосадюк М. М. Вербалізація концепту ДИПЛОМАТІЯ в українській мові // Актуальні питання розвитку галузей науки: матеріали І Міжнародної наукової конференції м. Чернігів, 12.05.2023 / Міжнародний центр наукових досліджень.  Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. ‒ С. 150-151. ‒ Режим доступу: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/12.05.2023/27 

Навчально-методичні видання / Educational textbooks

 1.  Ольхович-Новосадюк М.М. Religions of the World: Навчально-методична розробка для студентів факультету міжнародних відносин / М.М. Ольхович-Новосадюк. – Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 70 с.
 2. Ольхович-Новосадюк М.М., Рудакевич Ю.І. Ukraine and International Organizations. – Україна та міжнародні організації: Навч. посіб. / М.М. Ольхович-Новосадюк, Ю.І. Рудакевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 120 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України, здобув третє місце в конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навч. року» ЛНУ ім. Ів.Франка).
 3. Ольхович-Новосадюк М. М., Сабат С.І. Science and Technology: Навчально-методична розробка для проведення занять з теми для студентів факультету міжнародних відносин / М.М. Ольхович-Новосадюк, С.І. Сабат. – Львів: Компанія «Манускрипт», 2014. – 120 с.

Біографія

1989-1994 – навчалася в Українській академії друкарства (диплом з відзнакою).

1995-1996 – працювала секретарем в деканаті факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

1996-2003 – працювала лаборантом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

У 2003  закінчила факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література”.

З 2003 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

2010 – пройшла двомісячне наукове стажування при кафедрі прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська Політехніка” (керівник доц. Андрейчук Н.І.).

2013 – 2014(протягом І семестру) пройшла закордонне наукове стажування в університеті Альгарв (м. Фаро, Португалія) в рамках програми Erasmus Mundus (BMUMID).

2015 – закінчила курси “Інформаційні технології в освіті” в Інституті післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

20162020 – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 035 «Філологія» на кафедрі загального мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.

11.03.2019 – 10.05.2019 – пройшла планове наукове стажування у Львівському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

19.06.2023 – 21.06.2023 – взяла участь у програмі 4EU+ for Ukraine Education Days, організований в рамках проекту “NAWA: Solidarity with Ukraine” (Варшава, Польща)

Є дійсним членом Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Нагороди

2002 ‒ грамота-подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка за сумлінну працю з нагоди десятиріччя з дня створення факультету.

2012 ‒ грамота за третє місце навчального посібника “Ukraine and International Organizations” у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!