Макогін Зоряна Ярославівна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-65

Електронна пошта: zoriana.makohin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Науковими інтересами доц. Макогін З.Я. є дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України, міжнародних туристичних потоків, міжнародної інвестиційної діяльності.

Публікації

Автор більш як 60 наукових публікацій (5 з них ‒ у міжнародних виданнях; 7 – у загальноукраїнських журналах; 2 – у міжнародній наукометричній базі SCOPUS; 3 – у WEB of Science).

Посібники:

 1. Полякова Ю. В., Макогін З.Я. Міжнародний інноваційний менеджмент: навчальний посібник у тестах. ̶  Львів: Видавництво ЛКА, 2015. ̶ 240 с.
 2. Макогін З. Я. Міжнародний туризм: навчальний посібник. ̶  Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 396 с.

Розділи у монографіях:

 1. Makogin Z.Y. Тhe impact of migration process on social and economic development of Ukraine // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; 312 (p. 214-220)
 2. Макогін З. Я., Федоришин Н.Ю. Вплив корупції на економічне зростання у країнах Центральної та Східної Європи // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 р. (р. 332-346)
 3. Макогин З.Я., Федоришин Н.Ю. Детерминированность роста экономик стран Центральной и Восточной Европы коррупционным фактором // Управление бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического развития: монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. – Минск: ООО «Ковчег», 2019. – 200 с. (с. 138-156). ISBN 978-985-7223-95-4
 4. Макогін З.Я. Загальні тенденції, проблеми та чинники розвитку українського експорту продукції легкої промисловості // Modern innovative and information technologies in the development of society. Monograph. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019; 400 р. (Р. 181-189). ISBN: 978-83-952000-7-6
 5. Макогін З.Я. Вплив міжнародного туризму на економічне зростання країн // Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів: ТзОВ «Компанія “Манускрипт”», 2020. 255 с. Бібліограф.: с. 164-175.

Статті у фахових виданнях (вибрані):

 1. Макогін З. Я. Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок // Економіка і держава. − 2011. – № 2. – С. 76-78. 
 2. Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин // Науково-технічна інформація. − 2012. − № 2 (52). − С. 24-31. 
 3. Макогін З.Я. Аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів регіонами України // Інвестиції: практика та досвід. − 2014. − №7. − С.17-22.
 4. Макогін З.Я. Вплив ПІІ на економічне зростання регіонів України // Економіка та держава. − 2014. − №5. − С. 20-24.
 5. Макогін З.Я., Яхно Т.П. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис-XXI.- 2014. – № 5-6. – С. 21-24. (SCOPUS)
 6. Макогін З.Я., Андрусейко Р.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254.
 7. Макогін З. Я.  Польський досвід уникнення «пастки середнього доходу»: приклади для України // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. – Львів, 2019. – С. 161-169.
 8. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Глобалізація світових ринків товарів та послугЗбірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХХ, вип. 314. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. – 287 с. (С.251-257)
 9. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС / БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2020. – № 3. – C. 16-25. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25
 10. Макогін З.Я., Фальковська І.Р. Динаміка та оцінка ефективності зовнішньоторговельних відносини України та Канади // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2020. – № 1 (37). – С.69-78. DOI 10.31558/2307-2318.2020.1.7
 11. Макогін З.Я.,Орєхова Т.В., Атаманчук З.А. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2020. –Том 2 № 33. – 232-238 (WEB OF SCIENCE).
 12. Makohin Z., Atamanchuk Z., Mitiushkina Kh. The role of tourism in escaping “the middle-income trap”// Management Theory and Studies for Rural Business. – 2020. – Vol. 42 No. 3. – P. 295-302. (WEB OF SCIENCE).
 13. Присяжнюк Ю.І., Макогін З.Я., Федунь Ю.Б. Аналіз динаміки та оцінка ефективності інвестиційної співпраці України з країнами ЄС // International Relations Review. Issue 3. Volume 4. 2021. P. 62-71. ISSN 2617-412X
 14. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Розвиток та оцінка ефективності транскордонної співпраці між Україною та Польщею у сфері туризму // «SWorldJournal» (Bulgaria). Issue №10. Part 2. November 2021. P. 27-32. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-10-02-022
 15. Макогін З.Я., Атаманчук З.А., Науменко В.Д. Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання // «SWorldJournal» (Bulgaria). Випуск №11. (Частина 4). 2022. С. 42-47. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-04-046
 16. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Моделі корпоративного управління: світовий досвід та проблеми формування в Україні в умовах сучасних викликів та загроз // Економіка і організація управління. 2022. Випуск № 2 (46). C.67-75. DOI 10.31558/2307-2318.2022.2.7
 17. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Міжнародні договори в системі джерел права Європейського Союзу // «SWorldJournal» (Bulgaria). Випуск №16 (Частина 2). C. 133–139

 

Біографія

Макогін Зоряна Ярославівна народилася 5 листопада 1984 р. у м. Львові.

Вищу освіту здобула у Львівській комерційній академії (Львівський торговельно-економічний університет), магістр з міжнародних економічних відносин (2007 р.)

Будучи студенткою займала посаду відповідального секретаря у Студентському науковому товаристві Львівської комерційної академії та брала активну участь в організації студентської наукової роботи. За час членства в СНТ ЛКА взяла участь у 9 студентських Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та семінарах (отримала грамоти та сертифікати за участь), у тому числі: у ІХ Міжнародній економічній літній школі для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» (м. Донецьк), ІІ польсько-українському семінарі-практикумі «Економіка в культурі-культура в економіці» (м. Стальова Воля).

Протягом 2007-2011 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток українсько-китайських економічних відносин з позиції стратегічного партнерства” у ЛНУ ім. Івана Франка зі спеціальності 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”. У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

З листопада 2007 по лютий 2019 р. працювала на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету (колишня назва ЛКА). З лютого 2019 р. по березень 2021 р. працювала на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності у Львівському інституті економіки і туризму. З квітня 2021 р. – доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності ЛНУ ім. І. Франка. Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 10 років.

Курси:

 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Європейська інтеграція
 • Міжнародний бізнес
 • Світові фінанси
 • Міжнародний туризм

Проекти

У 2013 р. проходила науково-педагогічне стажування на кафедрі міжнародних економічних відносин у ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2019 р. пройшла науково-педагогічне стажування на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Лісотехнічного Університету України.

Нагороди

 • переможець міжнародного конкурсу наукових робіт (19 травня 2011 р.) серед молодих учених на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця у номінації “Актуальність дослідження та аргументованість рекомендацій”. Назва конкурсної роботи: “Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації”;
 • нагороджена подяками Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин) за внесок у розвиток наукового потенціалу молоді (Київ, 2018 р. та 2020 р.);
 • науковий керівник 4-х переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” – з них 1 диплом – І ступеня та 3 дипломи – ІІІ ступеня.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!