Макогін Зоряна Ярославівна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-65

Електронна пошта: zoriana.makohin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні зв’язки України, міжнародна безпека, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародна міграція, кризовий менеджмент

Публікації

Автор більш як 70 наукових публікацій (7 з них ‒ у міжнародних виданнях; 7 – у загальноукраїнських журналах; 2 – у міжнародній наукометричній базі SCOPUS; 3 – у WEB of Science).

Посібники:

 1. Полякова Ю. В., Макогін З.Я. Міжнародний інноваційний менеджмент: навчальний посібник у тестах. ̶  Львів: Видавництво ЛКА, 2015. ̶ 240 с.
 2. Макогін З. Я. Міжнародний туризм: навчальний посібник. ̶  Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 396 с.

Розділи у монографіях:

 1. Makogin Z.Y. Тhe impact of migration process on social and economic development of Ukraine // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; 312 (p. 214-220)
 2. Макогін З. Я., Федоришин Н.Ю. Вплив корупції на економічне зростання у країнах Центральної та Східної Європи // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 р. (р. 332-346)
 3. Макогин З.Я., Федоришин Н.Ю. Детерминированность роста экономик стран Центральной и Восточной Европы коррупционным фактором // Управление бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического развития: монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. – Минск: ООО «Ковчег», 2019. – 200 с. (с. 138-156). ISBN 978-985-7223-95-4
 4. Макогін З.Я. Загальні тенденції, проблеми та чинники розвитку українського експорту продукції легкої промисловості // Modern innovative and information technologies in the development of society. Monograph. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019; 400 р. (Р. 181-189). ISBN: 978-83-952000-7-6
 5. Макогін З.Я. Вплив міжнародного туризму на економічне зростання країн // Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів: ТзОВ «Компанія “Манускрипт”», 2020. 255 с. Бібліограф.: с. 164-175.
 6. Prysyazhnyuk Y. I., Makohin Z. Y. Protectionism and liberalism in global trade relations between countries // Cambridge. 2023. (розділ в монографії – Scopus) – в друці

 

Статті у міжнародній наукометричній базіSCOPUS:

 1. Щербата З.Я. Порівняльний аналіз впливу світової фінансової кризи на обсяги зовнішньої торгівлі між Україною, Китаєм та Польщею // Актуальні проблеми економіки. − − № 11. − С. 12-19(SCOPUS author –Shcherbata, Z. Y.)
 2. Макогін З.Я., Яхно Т.П. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис-XXI.- 2014. – № 5-6. – С. 21-24.(SCOPUSauthor – Makogin Zoryana)

 

 

Статті у міжнародній наукометричній базіWEBOFSCIENCE:

 1. Макогін З.Я., Орєхова Т.В., Атаманчук З.А. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2020. –Том 2 № 33. – 232-238.https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/2985/2976
 2. Makohin Z., Atamanchuk Z., Mitiushkina Kh. The role of tourism in escaping “the middle-income trap”// Management Theory and Studies for Rural Business. – 2020. – Vol. 42 No. 3. – P. 295-302.https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/310207a5-4257-470b-82e5-134f83bb5f3a/content
 3. Макогін З. Я., З. А. Атаманчук, В. С. Бахнівський, І. І. Дідович Туристичні кластери як механізм генерації та поширення інновацій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць (Web of Science, Scopus). Харків. – в друці

 

 

Статті у фахових виданнях (вибрані):

 1. Макогін З. Я. Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок // Економіка і держава. − 2011. – № 2. – С. 76-78. 
 2. Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин // Науково-технічна інформація. − 2012. − № 2 (52). − С. 24-31. 
 3. Макогін З.Я. Аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів регіонами України // Інвестиції: практика та досвід. − 2014. − №7. − С.17-22.
 4. Макогін З.Я. Вплив ПІІ на економічне зростання регіонів України // Економіка та держава. − 2014. − №5. − С. 20-24.
 5. Макогін З.Я., Андрусейко Р.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254.
 6. Макогін З. Я.  Польський досвід уникнення «пастки середнього доходу»: приклади для України // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. – Львів, 2019. – С. 161-169.
 7. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Глобалізація світових ринків товарів та послуг // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХХ, вип. 314. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. – 287 с. (С.251-257)https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1667
 8. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС / БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2020. – № 3. – C. 16-25. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25
 9. Макогін З.Я., Фальковська І.Р. Динаміка та оцінка ефективності зовнішньоторговельних відносини України та Канади // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2020. – № 1 (37). – С.69-78. DOI 10.31558/2307-2318.2020.1.7
 10. Присяжнюк Ю.І., Макогін З.Я., Федунь Ю.Б. Аналіз динаміки та оцінка ефективності інвестиційної співпраці України з країнами ЄС // International Relations Review. Issue 3. Volume 4. 2021. P. 62-71. ISSN 2617-412X
 11. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Розвиток та оцінка ефективності транскордонної співпраці між Україною та Польщею у сфері туризму // «SWorldJournal» (Bulgaria). Issue №10. Part 2. November 2021. P. 27-32. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-10-02-022
 12. Макогін З.Я., Атаманчук З.А., Науменко В.Д. Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання // «SWorldJournal» (Bulgaria). Випуск №11. (Частина 4). 2022. С. 42-47. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-04-046
 13. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Моделі корпоративного управління: світовий досвід та проблеми формування в Україні в умовах сучасних викликів та загроз // Економіка і організація управління. 2022. Випуск № 2 (46). C.67-75. DOI 10.31558/2307-2318.2022.2.7
 14. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Міжнародні договори в системі джерел права Європейського Союзу // «SWorldJournal» (Bulgaria). Випуск №16 (Частина 2). C. 133–139
 15. МакогінЗ., Атаманчук З., Дідович, І. Людський вимір постіндустріалізму в контексті глобалізаційних процесів. SWorldJournal. 2023. 2(20-02), 21–31. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-02-037.
 16. Дідович І.І., Полякова Ю.В., Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Застосування інструментів ризик-менеджменту при організації експорту органічної продукції до Європейського Союзу. Економіка і організація управління, ДонНУ. № 2(50). 2023. С. 96-105.https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.9
 17. Макогін З.Я. Особливості кризового менеджменту у розвинених країнах світу // Вісник ЛНУ Франка. – у друці.

 

Інші видання (вибрані):

 1. Макогін З.Я., Бойко О.В. Досвід промислово розвинених країн у регулюванні міжнародної міграції робочої сили // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції «Особливості формування міжнародних економічних відносин в умовах дестабілізації міжнародної системи», 2015. – 34 с. (С. 14-15)https://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/MEV/Docs/Zbirnik_konferenciji_15-12-2015.pdf
 2. Макогін З.Я. Вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток України в умовах поглиблення фінансової дестабілізації // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : Растр – 7, 2016. – 494 с. (С. 142-143)

https://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2016/Docs/KONFERENCIJA_2016_RIK.pdf

 1. Макогін З.Я. Залучення іноземних інвестицій як чинника розвитку регіонів України // Сonference Proceeding of the 6th International scientific conference “Problems and prospects of territories’ social-economic development” (April 2017, Opole, Роland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – pp. 272 (p. 60-62).
 2. Макогін З. Я., Андрусейко Р. Я. Туризм як чинник економічного розвитку Німеччини: досвід для України // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 440 с. (c. 134-135) ISBN 978-617-602-197-1https://fakultet.site/data/conference-lteu2017.pdf
 3. Макогін З.Я., Іващук М.Р. Вплив міграційних процесів на розвиток економіки України // Розвиток готельно-ресторанного і туристичного бізнесу: економічні та фінансові аспекти: матеріали VI наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених / [відповідальна за випуск : доц. Банера Н.П.]. – Львів, Львівський інститут економіки і туризму, 2020. – 81 с.
 4. Макогін З.Я., Політицька К. В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС // The 2 th International scientific and practical conference“Problems and perspectives of modern scienceand practice” (January 30-31, 2020) SH SCW “NEW ROUTE”Graz, Austria. 2020. 210 p. (с. 27-32)ISBN 978-966-97856-8-8https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/02/II-PROBLEMS-AND-PERSPECTIVES-OF-MODERN-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf
 5. Макогін З.Я., Cтепаненко Т. В. Напрямки транскордонної співпраці між Україною та ЄС // The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada. 789 p. (P. 137-140) ISBN – 978-1-63649-921-5https://isg-konf.com/wp-content/uploads/X-Conference-23-26-VancouverCanada-Book.pdf
 6. Макогін З.Я., Григорович Ю.О. Досвід зарубіжних країн у регулюванні інвестиційних потоків The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15 – 18, 2021, London, England. 565 p. (P. 97-100). DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XXXhttps://isg-konf.com/uk/interaction-of-society-and-science-problems-and-prospects-ua/
 7. Atamanchuk Z., Маkohіn Z. International tourism as a way of cross-cultural tolerance forming // The IX International Science Conference «Trends of development modern science and practice», November 16 – 19, 2021, Stockholm, Sweden. 593 p. (P. 117-119). ISBN – 978-1-68564-518-2 (DOI – 10.46299/ISG.2021.II.IX)https://isg-konf.com/trends-of-development-modern-science-and-practice/
 8. Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Роль та особливості посередництва у міжнародному бізнесі // The 5th International scientific and practical conference “Modern and global methods of the development of scientific thought” (October 25 – 28, 2022) Florence, Italy. International Science Group. 2022. 621 p (c. 106-108). DOI – 10.46299/ISG.2022.2.5https://books.google.com.ua/books?id=yU6ZEAAAQBAJ&pg=PA621&lpg=PA621&dq=
 9. Макогін З.Я., Науменко В.Д. “Чинники успіху сучасної економічної моделі Китаю: теоретичний коментар” // The IV International Scientific and Practical Conference «Science, practice and theory», February 1 – 4, 2022, Tokyo, Japan. 593 p (Р. 111-114).https://isg-konf.com/science-practice-and-theory/
 10. Макогін З.Я., Годовіченко А.А. Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток Італії // Праці XXІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (2 грудня 2022 р., м. Вінниця). Том 1. Ред. кол. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 240 с. (c. 106-108)
 11. Присяжнюк Ю.І., Макогін З.Я., Федунь Ю.Б. Залучення інвестицій у економіку: досвід зарубіжних країн // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали ІХ міжнар. науково-практич. конфер. (28 жовтня 2022 року, м.Черкаси) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 95 с. (с. 74-77).https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2466/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82.%20IX_%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D0%BB.pdf
 12. Макогін З. Я. Стагнація обсягів кредитування в після кризовому економічному середовищі як загроза міжнародній системі економічної безпеки. Криза сучасної системи міжнародної безпеки: українська формула миру. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 21 квітня 2023 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 145 с. (с. 86-89).https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/Conference-proceedings-04-2023.pdf
 13. Макогін З.Я. Антикризове управління на грошово-кредитному ринку України як елемент забезпечення системи безпеки Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 12 травня 2023 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – 130 с. (C. 81-84).https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/Conference-proceedings-05-2023.pdf
 14. Макогін З.Я. Цифрова дипломатія як сучасний комунікаційний інструмент врегулювання міжнародних конфліктів // Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 20 грудня 2023 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – 248 с. (c. 129-133)https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-20.12.2023-1.pdf
 15. Макогін З., Подвірна Н. Вимушена міграція працездатного населення з України у 2022-2023 рр. як загроза національній безпеці // Forced migration in the XXI century: challenges, values, reflections. International Scientific Symposium, 1-3 December 2023, Augsburg, Germany: Proceedings of reports’ abstracts. Augsburg, 2023. 359 p. (Р.203-205)https://www.socialinnovation.org.ua/UserFiles/File/Zbirnyk_DE_web.pdf

 

Біографія

Макогін Зоряна Ярославівна народилася 5 листопада 1984 р. у м. Львові.

Вищу освіту здобула у Львівській комерційній академії (Львівський торговельно-економічний університет), магістр з міжнародних економічних відносин (2007 р.)

Будучи студенткою займала посаду відповідального секретаря у Студентському науковому товаристві Львівської комерційної академії та брала активну участь в організації студентської наукової роботи. За час членства в СНТ ЛКА взяла участь у 9 студентських Міжнародних та Всеукраїнських конференціях та семінарах (отримала грамоти та сертифікати за участь), у тому числі: у ІХ Міжнародній економічній літній школі для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» (м. Донецьк), ІІ польсько-українському семінарі-практикумі «Економіка в культурі-культура в економіці» (м. Стальова Воля).

Протягом 2007-2011 рр. навчалася в аспірантурі у Львівській комерційній академії. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток українсько-китайських економічних відносин з позиції стратегічного партнерства” у ЛНУ ім. Івана Франка зі спеціальності 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини”. У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

З травня 2015 р. по 10 лютого 2019 р. (припинене наукове керівництво у зв’язку із зміною місця роботи) здійснювала керівництво аспірантом Андрусейко Русланом Ярославовичем у Львівському торговельно-економічному університеті.

Брала участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

– к.е.н. Хоменко Ольга Володимирівна (тема дисертації: “Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю”, захист 2014 р. у КНЕУ);

– к.е.н. Орнат Михайло Романович (тема дисертації: “Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності”, захист 2015 р. у ТНЕУ).

З листопада 2007 по лютий 2019 р. працювала на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету (колишня назва ЛКА). З лютого 2019 р. по березень 2021 р. працювала на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності у Львівському інституті економіки і туризму. З квітня 2021 р. по вересень 2022 – доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності ЛНУ ім. І. Франка. З вересня 2022 року – доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій ЛНУ ім. І. Франка.Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 16 років.

Курси:

 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Зовнішня політика України
 • Міжнародні економічні відносини
 • Європейська інтеграція

Проекти

У 2013 р. проходила науково-педагогічне стажування на кафедрі міжнародних економічних відносин у ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2019 р. пройшла науково-педагогічне стажування на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Лісотехнічного Університету України.

Курси «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (01 жовтня 2020 по 23 січня 2021 р.). Сертифікат СВ № 02070987/000063-21 (6 кредитів ECTS).

Участь у літній школі “4EU+ forUkraineEducationDays” у Варшаві (19 по 21 червня 2023р.) (підтверджуючий сертифікат)

Участь у зимовій школі з інформаційних технологій “Data Engineering and Security 2022 (DES 2022)” (кількість годин – 120 / 4 кредити ECTS) (підтверджуючий сертифікат)

Нагороди

 • переможець міжнародного конкурсу наукових робіт (19 травня 2011 р.) серед молодих учених на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця у номінації “Актуальність дослідження та аргументованість рекомендацій”. Назва конкурсної роботи: “Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації”;
 • нагороджена подяками Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Інститут міжнародних відносин) за внесок у розвиток наукового потенціалу молоді (Київ, 2018 р. та 2020 р.);
 • науковий керівник 4-х переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини” – з них 1 диплом – І ступеня та 3 дипломи – ІІІ ступеня.

 

Методичні матеріали

 1. Зовнішня політика України. Тематика та плани семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030203“Міжнародні економічні відносини” – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 32 с.
 2. Архітектура світової фінансової системи. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030203 “Міжнародні економічні відносини”. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 27 с.
 3. Архітектура світової фінансової системи. Тести з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030203 “Міжнародні економічні відносини”. – Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 73 с.
 4. Міжнародний туризм. Тести з дисципліни для студентів напряму підготовки 7.03020301 та 8.03020301 “Міжнародні економічні відносини”. Львів: вид-во ЛКА, 2014. – 53 с.
 5. Економіка зарубіжних країн. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, Львів : ЛІЕТ, 2019.– 16 с.
 6. Міжнародна торгівля. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 “Економіка”, Львів : ЛІЕТ, 2019.– 19 с.
 7. Міжнародні економічні відносини.Методичні рекомендації до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, Львів : ЛІЕТ, 2019.– 20 с.
 8. Міжнародна економічна діяльність України.Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» Львів : ЛІЕТ, 2021.– 24 с.
 9. Макогін З.Я. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботидля студентів заочної форми навчання спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”. – Львів: ЛНУ, 2021. – 29 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!