Zoryana Makohin

Position: Associate Professor, International Security and Strategic Studies Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 261-62-02

Email: zoriana.makohin@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

 • foreign economic relations of Ukraine
 • international tourist flows
 • international investment activity

Publications

Textbooks:

 1. Полякова Ю. В., Макогін З.Я. Міжнародний інноваційний менеджмент: навчальний посібник у тестах. ̶  Львів: Видавництво ЛКА, 2015. ̶ 240 с.
 2. Макогін З. Я. Міжнародний туризм: навчальний посібник. ̶  Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 396 с.

Monographs:

 1. Makogin Z.Y. Тhe impact of migration process on social and economic development of Ukraine // Social and economic changes of contemporary society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; 312 (p. 214-220)
 2. Макогін З. Я., Федоришин Н.Ю. Вплив корупції на економічне зростання у країнах Центральної та Східної Європи // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – 368 р. (р. 332-346)
 3. Макогин З.Я., Федоришин Н.Ю. Детерминированность роста экономик стран Центральной и Восточной Европы коррупционным фактором // Управление бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического развития: монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. – Минск: ООО «Ковчег», 2019. – 200 с. (с. 138-156). ISBN 978-985-7223-95-4
 4. Макогін З.Я. Загальні тенденції, проблеми та чинники розвитку українського експорту продукції легкої промисловості // Modern innovative and information technologies in the development of society. Monograph. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019; 400 р. (Р. 181-189). ISBN: 978-83-952000-7-6
 5. Макогін З.Я. Вплив міжнародного туризму на економічне зростання країн // Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів: ТзОВ «Компанія “Манускрипт”», 2020. 255 с. Бібліограф.: с. 164-175.

Selected Articles:

 1. Макогін З. Я. Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок // Економіка і держава. − 2011. – № 2. – С. 76-78. 
 2. Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин // Науково-технічна інформація. − 2012. − № 2 (52). − С. 24-31. 
 3. Макогін З.Я. Аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів регіонами України // Інвестиції: практика та досвід. − 2014. − №7. − С.17-22.
 4. Макогін З.Я. Вплив ПІІ на економічне зростання регіонів України // Економіка та держава. − 2014. − №5. − С. 20-24.
 5. Макогін З.Я., Яхно Т.П. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис-XXI.- 2014. – № 5-6. – С. 21-24. (SCOPUS)
 6. Макогін З.Я., Андрусейко Р.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254.
 7. Макогін З. Я.  Польський досвід уникнення «пастки середнього доходу»: приклади для України // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Економічний збірник. Том 2. – Львів, 2019. – С. 161-169.
 8. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Глобалізація світових ринків товарів та послугЗбірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХХ, вип. 314. – Маріуполь, ДонДУУ, 2019. – 287 с. (С.251-257)
 9. Макогін З.Я., Атаманчук З.А. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС / БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2020. – № 3. – C. 16-25. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-16-25
 10. Макогін З.Я., Фальковська І.Р. Динаміка та оцінка ефективності зовнішньоторговельних відносини України та Канади // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2020. – № 1 (37). – С.69-78. DOI 10.31558/2307-2318.2020.1.7
 11. Макогін З.Я.,Орєхова Т.В., Атаманчук З.А. Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2020. –Том 2 № 33. – 232-238 (WEB OF SCIENCE).
 12. 12. Makohin Z., Atamanchuk Z., Mitiushkina Kh. The role of tourism in escaping “the middle-income trap”// Management Theory and Studies for Rural Business. – 2020. – Vol. 42 No. 3. – P. 295-302. (WEB OF SCIENCE).

Schedule

Page with teachers schedule not found!