Іваночко Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: iryna.ivanochko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Іваночко І.Б. охоплює: механізми впровадження та дотримання стандартів статусу суддів в Україні, функціонування судової системи Європейського Союзу, проблеми співробітництва України та Європейського Союзу в сфері судочинства.

Курси

Публікації

 • Іваночко І. Б. Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні / І. Б. Іваночко // Право.ua. – 2015. – № 1. – С. 176-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2015_1_28
 • Іваночко І. Б. [Голубець І. Б.] Призначення на посади суддів: міжнародно-правові стандарти та практика України / І. Б. Голубець // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 26 – С. 180-188.
 • Іваночко І. Б., Микієвич М. М.Новий Кодекс суддівської етики: гармонізація із міжнародними стандартами / І. Б. Іваночко, М. М. Микієвич, // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 121 (ч. І). – С. 117-125.
 • Іваночко І. Б. Імплементація міжнародно-правових стандартів статусу суддів у конституційному праві України / І. Б. Іваночко // Junalul juridic national: teorie şi practică. – 2014. – № 4 (8). – С. 42-46.
 • Іваночко І. Б. Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні / І. Б. Іваночко // Право.ua. – 2015. – № 1. – С. 182-187.
 • Іваночко І. Міжнародно-правові стандарти формування та діяльності незалежного органу, що відповідає за формування суддівського корпусу як основа для реформування судової влади в Україні / І. Іваночко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 125-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__18.
 • Іваночко І. Б. Незалежність як невід’ємна складова статусу суддів: міжнародно-правові стандарти та проблеми регулювання в Україні / І. Б. Іваночко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 22 вересня 2011 р. – Львів: Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, 2011. – С. 138-142.
 • Іваночко І. Б. Міжнародно-правові стандарти дисциплінарної відповідальності суддів / І. Б. Іваночко // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: матеріали наук. конф. факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів, 8-9 лютого 2011 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2011. – С. 78-79.
 • Іваночко І. Б. Матеріальне забезпечення суддів: міжнародно-правові стандарти та досвід України / І. Б. Іваночко // Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць Міжн. наук. конф., м. Львів, 17-18 листопада 2011 р. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2012. – С. 50-53.
 • Іваночко І. Б. Зміни у конституційно-правовому регулюванні щодо посилення гарантій незалежності суддів: відповідність міжнародним стандартам / І. Б. Іваночко // Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин: зб. матеріалів ІІІ щорічної міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти», м. Львів, 25 жовтня 2013 р. – Львів: Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, 2013. – С. 98-100.
 • Іваночко І. Б. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у процесі реформування судочинства в Україні / І. Б. Іваночко // PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ medzinárodnej vedeckej konferencie 27–28. február 2015, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
  v Košiciach, Právnická fakulta, Košice / Programovy a vedecky vybor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc doc. JUDr. Sergej Romža, PhD JUDr. Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD doc. JUDr. Julius Kovach, CSc. – Košicе: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 189-191.

Біографія

2005-2009 навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобула базову юридичну освіту за кваліфікацією бакалавр права

2009-2010 навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобула вищу юридичну освіту за кваліфікацією магістр права

2010 – 2014 навчалась та успішно закінчила аспірантуру на кафедрі європейського права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

2011-2014 юрисконсульт юридичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка

2014-2016 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; юрисконсульт 1 к. юридичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка

2016-досі працює на посаді доцента кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка; начальник відділу ліцензування та акредитації Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016 захистила кандидатську дисертацію у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків) на тему: “Міжнародно-правові стандарти статусу суддів”.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!