Iryna Ivanochko

Position: Associate Professor, European Law Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 239-41-99

Email: iryna.ivanochko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Mechanisms of implementation of the standards of status of judges in Ukraine, functioning of the judicial system of the European Union, problems of cooperation between Ukraine and the European Union in the field of justice.

Publications

 • Іваночко І. Б. Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні / І. Б. Іваночко // Право.ua. – 2015. – № 1. – С. 176-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2015_1_28
 • Іваночко І. Б. [Голубець І. Б.] Призначення на посади суддів: міжнародно-правові стандарти та практика України / І. Б. Голубець // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 26 – С. 180-188.
 • Іваночко І. Б., Микієвич М. М.Новий Кодекс суддівської етики: гармонізація із міжнародними стандартами / І. Б. Іваночко, М. М. Микієвич, // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 121 (ч. І). – С. 117-125.
 • Іваночко І. Б. Імплементація міжнародно-правових стандартів статусу суддів у конституційному праві України / І. Б. Іваночко // Junalul juridic national: teorie şi practică. – 2014. – № 4 (8). – С. 42-46.
 • Іваночко І. Б. Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні / І. Б. Іваночко // Право.ua. – 2015. – № 1. – С. 182-187.
 • Іваночко І. Міжнародно-правові стандарти формування та діяльності незалежного органу, що відповідає за формування суддівського корпусу як основа для реформування судової влади в Україні / І. Іваночко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(2). – С. 125-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_36(2)__18.
 • Іваночко І. Б. Незалежність як невід’ємна складова статусу суддів: міжнародно-правові стандарти та проблеми регулювання в Україні / І. Б. Іваночко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 22 вересня 2011 р. – Львів: Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, 2011. – С. 138-142.
 • Іваночко І. Б. Міжнародно-правові стандарти дисциплінарної відповідальності суддів / І. Б. Іваночко // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти: матеріали наук. конф. факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів, 8-9 лютого 2011 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2011. – С. 78-79.
 • Іваночко І. Б. Матеріальне забезпечення суддів: міжнародно-правові стандарти та досвід України / І. Б. Іваночко // Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць Міжн. наук. конф., м. Львів, 17-18 листопада 2011 р. – Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 2012. – С. 50-53.
 • Іваночко І. Б. Зміни у конституційно-правовому регулюванні щодо посилення гарантій незалежності суддів: відповідність міжнародним стандартам / І. Б. Іваночко // Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин: зб. матеріалів ІІІ щорічної міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти», м. Львів, 25 жовтня 2013 р. – Львів: Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка, 2013. – С. 98-100.
 • Іваночко І. Б. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у процесі реформування судочинства в Україні / І. Б. Іваночко // PRÁVNA VEDA A PRAX V TREŤOM TISÍCROČÍ medzinárodnej vedeckej konferencie 27–28. február 2015, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
  v Košiciach, Právnická fakulta, Košice / Programovy a vedecky vybor: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc doc. JUDr. Sergej Romža, PhD JUDr. Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD doc. JUDr. Julius Kovach, CSc. – Košicе: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 189-191.

Schedule

Page with teachers schedule not found!